Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

VALENTINE’S SPECIAL: ANG MABUTING BALITA SA ARAW NG MGA PUSO

“Pusong Marunong Makinig”

Pebrero 14, 2020. Paggunita kina San Cirilo, Monghe at San Metodio, Obispo. Biyernes ng Ika-5 Linggo sa Karaniwang Panahon. 

UNANG PAGBASA
1 Hari 11, 29-32; 12, 19
Pagbasa mula sa unang aklat ng mga Hari

Noong panahong iyon, lumabas ng Jerusalem si Jeroboam at nasalubong niya si Ahias, ang propetang taga-Silo. Ito’y nag-iisa, at bago ang dalang balabal. Walang anu-ano’y inalis ni Ahias ang kanyang balabal at pinagpunit-punit sa labindalawang piraso. Sabi niya kay Jeroboam: “Kunin mo ang sampung piraso sapagkat ganito ang ipinasasabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Hahatiin ko ang kaharian ni Solomon at ibibigay ko sa iyo ang sampung lipi. Matitira sa kanya ang isang lipi, alang-alang kay David na aking lingkod at alang-alang sa Jerusalem, ang lungsod na aking hinirang sa lahat ng lipi ng Israel.”

Buhat noon hanggang ngayon humiwalay ang sampung lipi ng Israel sa paghahari ng angkan ni David.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 80, 10-11ab. 12-13. 14-15
Tugon: Tinig ko’y iyong pakinggan, ang sabi ng Poong mahal.

MABUTING BALITA
Marcos 7, 31-37
Ang Mabuting Balita ng Panginoong ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, pagbabalik ni Hesus mula sa lupain ng Tiro, dumaan siya sa Sidon, at nagtuloy sa Lawa ng Galilea, matapos tahakin ang lupain ng Decapolis. Dinala sa kanya ang isang lalaking bingi at utal at ipinamanhik nila na ipatong sa taong ito ang kanyang kamay. Inilayo muna siya ni Hesus sa karamihan, at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tainga nito. Tumingala si Hesus sa langit at nagbuntong-hininga, at sinabi sa tao, “Effata,” ibig sabihi’y “Mabuksan!” At nakarinig na ito, nawala ang pagkautal at nakapagsalita na nang malinaw. Sinabi ni Hesus sa mga tao na huwag ibalita ito kaninuman; ngunit kung kailan sila pinagbabawalan ay lalo naman nilang ipinamamalita ito. sila’y lubhang nanggilalas, at ang wika, “Anong buti ng lahat ng kanyang ginawa! Nakaririnig na ang bingi, at nakapagsasalita ang pipi!”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Happy Valentine’s Day po sa ating lahat! Napakaganda ng ating Ebanghelyo ngayon. Ang iba marahil ay hindi napansin kung gaano kalapit ang puso sa tainga. Malapit nga ba? Gaano kalapit? Kung pagdikitin natin ang dalawang tainga natin ay hugis puso ito. Marahil ipinahihiwatig na kung gusto nating gamitin ang ating puso at paghariin ito sa lahat ng bagay, matuto tayong makinig. Una sa salita ng Diyos, sa misyon na ibinibigay niya sa atin. Pangalawa sa ibang tao, upang matulungan natin sila at mabigyan ng pag-asa. Tayo rin minsan ay kailangan lang ng isa pang taong makikinig at tatanggap sa ating sinasabi nang walang paghuhusga. Kay ganda sana lalo ng mundo kung matuto lang makinig ang mga tao! Madalas ang mga tao ay mas maraming sinasabi kaysa sa pinakikinggan. Ngunit mas matututo lamang tayo sa buhay, hindi sa pagsasalita kung hindi sa pakikinig.

Hingiin natin kay Jesus na gaya ng bingi sa Ebanghelyo, buksan niya rin ang ating mga tainga na magbubukas din sa ating mga puso. Gaya ng kabanal-banalang puso ni Jesus na palaging nakikinig sa atin sa katahimikan sa puso natin at sa altar. Hindi man makuha ang sagot agad, sigurado tayong nakikinig siya sa bawat ating salita at panalangin. Sa kabila ng mga ito ay may inihahandang magandang plano para sa atin. Kung tayo lamang din ay matututong makinig sa Kanya. Maraming relasyon, ugnayang mag-asawa, pamilya o pagkakaibigan ang nagkakaagwat o ‘di pagkakaunawaan dahil hindi marunong makinig sa isa’t isa. Bakit hindi natin gayahin si Jesus?

Ang pakikinig ay isang ekpresyon ng pagmamahal natin. Walang hanggang pasensiya, pagmamahal at pag-unawa ang alay sa atin ni Cristo na nawa ay maialay din nawa natin sa iba. Ipamahagi natin ang pag-ibig ngayong panahon na ito sa pamamagitan ng pakikinig sa ating mahal sa buhay, mahinahon at masinsinang pag-uusap habang may oras pa.
Pagnilayan natin ito at hingiin ang tulong ni Maria, ng mga anghel at mga banal. Kabanal-banalang puso ni Jesus gawin mo kaming katulad mo at ng iyong puso.

Amen. +

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at mapagkailanman. Amen. +

🌾Gospel Reflections : Francesca Ana Maria Margarita D.J.

🌾Gospel Text 📒: Awit at Papuri Communications

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.