Apologetics Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian DCF Apologetics Faith God Religion

What is the True Pentecost Church?


By: Admin Coco, Apologist

Maraming sekta mula sa Pentecostalism or Pentecostal churches ang nagsasabi na sila daw ang Pentecost Church na tinatawag at hindi daw ang iba lalo na ang Simbahang Katolika. Ayon kay David Barrett noong 1955, ang mga pentecostal churches ay mayroon nang mahigit sa 217 million “Denominational Pentecostals” iba’t-ibang Leaders, founders sa buong mundo.

Masasabi ba nating sila ang tunay na Pentecost Church gayong sila sila mismo ay hindi nagkakaisa at sila ay wala ring “specific founder”.

Ngayon sino ba ang nagtatag ng Pentecost Church? Ayon sa talata ng Mateo 16:18 “At sinasabi ko sa iyo, IKAW AY PEDRO, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesya at ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya.

Sino ang nagsasalita sa talatang iyan? Walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo, siya ang nagtatag Simbahan kanino niya itinatag? Kay Apostol Pedro.

Paano naman natin malalaman ang Simbahang Itinayo ni Cristo? May mga nagsasabi ay pangalan daw malalaman ngunit lubha itong hindi makatotohanan dahil malinaw ang inihayag ni Kristo “itatayo ko ang aking iglesya” walang pangalan bakit? Dahil kapag pinangalanan niya ito ay maraming magpapanggap at gagaya sa pangalan na ito (Mateo 24:23-24).

Kung hindi sa pangalan paano natin malalaman ang tunay na iglesya? Ang ibinigay ni Kristo ay TANDA at hindi pangalan. (2 Timoteo 2:19)

ANG MGA TANDA NG TUNAY NA SIMBAHAN NI KRISTO

ONE – Dahil si Kristo ang tunay at nag-iisang nagtatag ng kanyang iglesya (Mat 16:18), sinabi rin sa (Efeso 4:4-6) May iisang katawan at iisang Espiritu, kung paanong may iisang pag-asa na para doon kayo’y tinawag ng Diyos. May iisang Panginoon, iisang pananampalataya at iisang bautismo, iisang Diyos at Ama nating lahat. Siya ay higit sa lahat, kumikilos sa lahat, at nananatili sa lahat.

HOLY – Banal bakit nga banal? Dahil si Kristo ay Tunay na Banal, dahil banal si Kristo banal din ang kanyang iglesya na itatayo. Sinabi sa talata ng (Efeso 5:25-27), na ang iglesya ay walang anumang dungis ni kulubot man, banal at walang anumang kapintasan.

CATHOLIC – Universal, pangkalahatan sinabi sa talata ng (Roma 1:8) Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa aking Diyos sa pamamagitan ni Jesu-Cristo dahil sa inyong lahat, sapagkat ang inyong pananampalataya ay balitang-balita sa buong daigdig. Kaya dapat laganap ang iglesya na itinayo ni Kristo isa pang talata sa (Pahayag 7:9) “Pagkatapos nito’y nakita ko ang napakaraming tao na di kayang bilangin ninuman! Sila’y mula sa bawat bansa, lipi, bayan, at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono at ng Kordero, nakadamit ng puti at may hawak na mga palaspas.

Simula noon at hanggang ngayon tayong mga Katoliko ang sabay-sabay na may hawak ng palaspas na mula sa iba’t-ibang bansa, lipi, bayan at wika.

APOSTOLIC – Ang huling marka ng Tunay Na Iglesia ay ‘apostolic o apostoliko’, itinayo ni Cristo ang kanyang Simbahan ipinagkatiwala sa mga Apostol (mga unang Obispo) at ipinagkatiwala niya kay Pedro (Unang Santo Papa at Obispo ng Roma) ang susi ng kaharian ng langit (Mateo 16:18-19). Sa aklat ng (Pahayag 21:14) sinasabing Ang pader ng lungsod ay may labindalawang pundasyon at nakasulat sa mga ito ang mga pangalan ng labindalawang apostol ng Kordero.

Conclusion:

Ipinagdiriwang ng Simbahang Katolika ang Pentecost Sunday o ang Kaarawan nito taon-taon patutuo ito na ang Simbahang Katolika ay ang tunay na Pentecost Church.

Happy birthday to the Catholic Church! Happy birthday to you, who are the body of the Church!

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.

Leave a Reply