Bible Catholic Church Daily Gospel on DCF Religion

WORD OF GOD on SUNDAY: “Ang Hilumin at Ibalik ang ating Sarili sa Diyos”

Setyembre 30, 2018. Ika-26 Linggo ng Karaniwang Panahon.

Salmo 19: Ating kabutiha’t lugod ay nasa loobin ng D’yos.

Unang Pagbasa: Bilang 11:25-29

Bumabâ si Yahweh sa ulap at kinausap si Moises. Ang pitumpung matatandang pinuno ay binahaginan nga niya ng espiritu, tulad ng ibinigay niya kay Moises. Sila’y napuspos ng kapangyarihan at nagpropesiya ngunit hindi na nila ito muling nagawa.

May naiwang dalawang pinuno sa kampo, Eldad ang pangalan ng isa at Medad naman ang isa. Tinawag silang kasama ng pitumpu ngunit hindi sumama. Gayunman, binahaginan din sila ng espiritu ni Yahweh kaya sila’y nagpahayag din tulad ng mga propeta sa loob ng kampo.

Nakita pala sila ng isang binata at patakbo itong nagpunta kay Moises. Sinabi niya, “Sina Eldad at Medad ay nagpapahayag sa kampo.”

Dahil dito, sinabi ni Josue na anak ni Nun at lingkod ni Moises, “Bakit di po ninyo sila sawayin?”

Ngunit sinabi ni Moises, “Nangangamba ka bang ako’y mababawasan ng karangalan? Gusto ko ngang maging propeta at mapuspos ng espiritu ni Yahweh ang lahat ng mga Israelita.”

Ikalawang Pagbasa: Jaime 5:1-6

Pakinggan ninyo ito, kayong mayayaman! Tumangis kayo at humagulgol dahil sa mga kapighatiang darating sa inyo. Bulok na ang inyong mga kayamanan at kinain na ng mapanirang insekto ang inyong mga damit.

Kinakalawang na ang inyong ginto at pilak, at ang kalawang ding iyon ang magiging katibayan laban sa inyo at parang apoy na tutupok sa inyong laman. Iyan ang kayamanang inimpok ninyo para sa mga huling araw.

Sumisigaw laban sa inyo ang mga umani sa inyong bukirin dahil hindi ninyo ibinigay sa kanila ang kanilang sweldo. Umabot na sa langit, sa pandinig ng Panginoong Makapangyarihan sa lahat, ang mga hinaing ng mga mang-aani na inyong inapi!

Nagpasasa kayo sa kalayawan at karangyaan dito sa lupa. Nagpataba kayong parang mga hayop na kakatayin. Hinatulan ninyo at ipinapatay ang taong matuwid na walang kalaban-laban.

Ebanghelyo: Marcos 9:38-43, 45, 47-48

Sinabi sa kanya ni Juan, “Guro, nakakita po kami ng isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng inyong pangalan. Pinagbawalan namin siya dahil hindi natin siya kasamahan.”

Ngunit sinabi ni Jesus, “Huwag ninyo siyang pagbawalan sapagkat ang taong gumagawa ng himala sa pamamagitan ng pangalan ko ay hindi agad magsasalita ng masama laban sa akin.

Sapagkat ang sinumang hindi laban sa atin ay panig sa atin. Tandaan ninyo: ang sinumang magbigay sa inyo ng isang basong tubig dahil sa kayo’y tagasunod ko ay tiyak na tatanggap ng gantimpala.”

“Mabuti pa sa isang tao ang siya’y bitinan sa leeg ng isang malaking gilingang-bato at itapon sa dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nananalig sa akin.

Kung ang kamay mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito! Mas mabuti pa ang magkaroon ng buhay na putol ang isang kamay, kaysa may dalawang kamay na mapunta ka sa impiyerno, sa apoy na hindi namamatay.

Kung ang paa mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito! Mabuti pa ang magkaroon ng buhay na putol ang isang paa, kaysa may dalawang paa na mapunta ka sa impiyerno.

At kung ang isang mata mo ay nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukitin mo ito! Mabuti pang pumasok ka sa kaharian ng Diyos na kulang ng isang mata, kaysa may dalawang matang itapon ka sa impiyerno.

Doo’y hindi namamatay ang mga uod at ang apoy.

Pagninilay:

Ang ating buhay ay puno ng mga maliliit na desisyon na kailangang gawin bawat araw. Lingid sa kaalaman ng iba ay napakahalaga ng kalayaan nating itong pumili ng ating gagawin sa buhay – masama man o mabuti. Sa ingles ito ay tinatawag na “Free will” at ito ay isang regalo ng Diyos sa tao na makapangyarihan kapag ating ginamit. Dahil walang sino mang makakakuha sa atin nito, kahit Diyos ay hindi tayo mapipigilan kung ano man ang piliin natin – ang gumawa ng kasalanan o ang mabuti.

Ilan kaya sa atin ang pipiliin ang sinabi ni Jesus na magsakripisyo ng sarili upang hindi magkasala? Ilan ang sang-ayon sa pagpili na mas mabuti pang bulag, o kaya kulang ang kamay o paa, o anumang bahagi ng ating katawan, kung ito naman ang magliligtas sa ating kaluluwa mula sa kasalanan? O pipiliin pa rin nating itanggi ang ating mga kasalanan dahil mas madali iyon, at ayaw nating magbago? O nauuna pa rin ang pag-ibig natin sa sariling karangyaan ng buhay sa mundo kaysa ang buhay na walang hanggan na hindi nababayaran ng kahit ano man sa lupa, kung hindi pag-ibig natin sa Diyos at kapwa?

Ngunit gayunpaman, hindi sumusuko ang Diyos sa paghihikayat sa atin upang piliin siya. Gusto ng Diyos na piliin natin lagi ang kabutihan kahit gaano kahirap sa umpisa dahil dito lamang natin matatagpuan ang tunay na ligaya.

Halimbawa, kung pinipili nating gamitin ang ating lakas sa pagsusugal, bisyo, walang katuturang bagay, o ang pera sa pansariling kagustuhan at magagarbong kagamitan, kaysa ang pagtitipid at ang pagtitimpi para sa kinabukasan ng anak at kapakanan ng pamilya. O di kaya naman, ang piliin ang ipantulong ang sobrang pera sa mga di kilalang mahirap na nagkalat imbes na piliin ang magarbong pamumuhay na maaring ipagmayabang sa iba. Hindi ba isa na itong sakripisyong nakakaligtaan ng karamihan? Hindi natin kailangan gumawa ng malalaking bagay na imposibleng magawa o malayo pa. Sa kasalukuyan kung titingnan ay maari tayong magawang maliit na bagay. Kahit magkanong kaya mo. Kahit anong gusto mong ibigay. Hindi kasi namimilit ang Diyos hindi natin gustong gawin. Ang tunay na pag-ibig ay uusbong lamang mula sa isang pusong malaya.

Madaling mawala ang pera at ito ay napapalitan ngunit ang kaligayahang nakukuha sa pagiging mapagbigay gaya ng Diyos Ama sa langit ay ligayang nagtatagal at hindi napapalitan ng kahit anong materyal na bagay.
Sapagkat ang paggawa ng kabutihan ay kailangan ng matinding sakripisyo. Hindi laging masarap at madali ang gumawa ng mabuti dahil kailangan magbigay, magparaya, intindihin ang kapwa kaysa sa sarili. Ilan sa atin ang maraming beses namimili ng sariling kapakanan, at hindi ng ating kapwa?

Ganito nga ang tinutukoy ni Santiago sa pangalawang pagbasa. Ang mga nagiimpok ng kayamanan nang may panlilinlang. Nang-aapi, nangloloko ng kapwa upang makuha ang gusto nila. Alalahanin ang mga panahon sa buhay natin na pinili nating makasakit ng kapwa upang makuha lamang ang gusto natin? Pagsisihan natin ito habang may oras pang ibinibigay ang Diyos sa atin, sa ating habag at awa. Walang ibang magagawa ang Panginoon kung hindi patuloy na ipaalala sa atin ang katotohanan, ang kabutihan at ang tamang gawin. Ngunit kung ayaw nating makinig at pipiliin ang walang hanggang kamatayan hanggang huli ay iyon nga ang sasapitin natin.

Si Jesus na mismo ang nagsabi. Dapat lawakan natin ang ating mga puso at isip sa katotohanang ang ating tunay na tahanan bilang Anak ng Diyos ay ang kalangitan at hindi ang mundo na ito. At ang buhay ay puno ng pagpipili kung ano ang gusto nating makamtan sa buhay na ito, kayamanan ng mundo at karangalan na madaling mabulok, mawala at lumipas? O ang tunay na kaligayahan mula sa Panginoong nagtatagal dahil inuna natin ang Diyos pagtapos ay ang kapwa. Kahit pa tayo’y mahirapan sa kasalukuyang panahon, dahil sa pagpili ng tama, ito naman ay gagantimpalaan ng Panginoon ng higit pa sa ating inaasahan. Sinabi nga ni San Pablo, mula sa 1 Corinto 2:9, “Subalit tulad ng nasusulat,
“Hindi pa nakikita ng mata, o naririnig ng tainga,
ni hindi pa sumasagi sa isip ng tao
ang mga inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa kanya.”

Tanungin ang sarili, “Anong bahagi kaya ng aking katawan ang palaging nagiging dahilan ng aking pagkakasala?” Pagnilayan mo ito. Kung bibig man dahil sa pagsasabi ng masasakit na salita, ialay ang bibig na ito sa Panginoon at buong kababaang loob humingi ng tulong niya upang linisin ito at gawing mabuti ulit. Ano man iyan ay tatanggapin ng Diyos ulit kung gusto nating magbalik sa kanya.

Nilikha tayo ng Diyos at lahat ng bahagi ng ating katawan, hindi upang makasakit ng kapwa kundi upang magmahal ng kapwa at maglingkod sa Diyos, bilang tugon sa pagmamahal na binigay niya sa atin. Sana ang mabuti ang lagi nating piliin. Sana ang Diyos ang lagi nating isipin at siya na mismo ang bahala sa atin sa lahat ng bagay. Manalig tayo sa kanya.

Panalangin: Jesus, kami ay nananalig sa iyo. Pagtibayin mo ang aming puso upang piliin naming ang mabuti at patawarin mo kami sa aming pagkakasala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin.

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.