Bible Catholic Church Daily Gospel on DCF

WORD OF GOD on SUNDAYS: “Ano ang Kayamanan ng Diyos?”

 

Oktubre 14, 2018. Ika-28 Linggo ng Karaniwang Panahon.

Salmo: Pag-ibig mo’y ipadama; aawit kaming masaya.

Unang Pagbasa: Karunungan 7:7-11

Sapagkat alam kong ako’y tao lamang, ako’y nanalangin at binigyan naman ako ng pang-unawa. Tumawag ako sa Diyos at binigyan ako ng Karunungan.
Higit na mahalaga sa akin ang Karunungan kaysa trono at setro, at mas matimbang kaysa alinmang kayamanan. Hindi ko siya maipagpapalit maging sa pinakamahal na alahas.

Ang ginto ay tulad lamang ng buhangin kung ihahambing sa Karunungan. Ang pilak nama’y nagmimistulang putik kapag inihambing sa kanya.

Para sa akin, siya’y higit pa sa kalusugan o kagandahan. Mas gusto ko siya kaysa alinmang ilaw
sapagkat ang luningning niya’y walang pagkupas. Nang makamit ko ang Karunungan, dumating sa akin ang lahat ng pagpapala;siya ang nagkaloob sa akin ng kayamanang walang kapantay.

Ikalawang Pagbasa: Hebreo 4:12-13

Ang salita ng Diyos ay buháy at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabila’y may talim. Ito’y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at buto, at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng tao. Walang makakapagtago sa Diyos; ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin, at sa kanya tayo mananagot.

Ebanghelyo: Marcos 10:17-30

Nang siya’y paalis na, may isang lalaking patakbong lumapit kay Jesus, lumuhod sa harapan niya at nagtanong, “Mabuting Guro, ano po ba ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan?”

Sumagot si Jesus, “Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos lamang. Alam mo ang mga utos ng Diyos, ‘Huwag kang papatay; huwag kang mangangalunya; huwag kang magnanakaw; huwag kang sasaksi nang walang katotohanan; huwag kang mandaraya; igalang mo ang iyong ama at ina.’”

Sumagot ang lalaki, “Guro, mula pa po sa aking pagkabata ay tinutupad ko na ang mga iyan.” Magiliw siyang tiningnan ni Jesus, minahal siya at sinabi, “May isang bagay pa na dapat mong gawin. Ipagbili mo ang iyong mga ari-arian at ibigay mo sa mga mahihirap ang pinagbilhan, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod ka sa akin.”

Nang marinig ito ng lalaki, siya’y nanlumo at malungkot na umalis sapagkat siya’y lubhang napakayaman.
Pinagmasdan ni Jesus ang mga nasa paligid niya at sinabi sa mga alagad, “Tunay ngang napakahirap para sa mayayaman ang makapasok sa kaharian ng Diyos!”

Nagtaka ang mga alagad sa sinabi niyang ito. Ngunit muling sinabi ni Jesus, “Mga anak, talagang napakahirap makapasok sa kaharian ng Diyos! Mas madali pang dumaan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa isang mayaman na mapabilang sa kaharian ng Diyos.”

Lalong nagtaka ang mga alagad, kaya’t nagtanong sila, “Kung gayon, sino pa kaya ang maliligtas?”

Tiningnan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, “Hindi ito kayang gawin ng tao, ngunit hindi ito imposible sa Diyos. Sapagkat ang lahat ng bagay ay kayang gawin ng Diyos.”

At nagsalita si Pedro, “Tingnan po ninyo, iniwan na namin ang lahat at kami’y sumunod sa inyo.”

Sumagot si Jesus, “Tandaan ninyo: ang sinumang nag-iwan ng kanyang tahanan, o mga kapatid, mga magulang, mga anak, mga lupain, dahil sa akin at sa Magandang Balita, ay tatanggap sa buhay na ito ng isandaang ulit pa ng mga iyon; mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak, at mga lupain, ngunit may kalakip na pag-uusig. At sa panahong darating, magtatamo siya ng buhay na walang hanggan.

Pagninilay:

Tunay ngang mahirap sumunod sa Panginoon. Dahil ang pagsunod sa kanya ay landas ng purong pag-ibig at alam nating ang magmahal ay hindi madali. Kinakailangan ng buong lakas, oras, atensyon at sakripisyo upang tayo’y magmahal ng Diyos at ng kapwa.

Walang sinumang tao ang nagmamahal ang hindi nagbibigay. Ang isang ina sa anak ay ibinibigay ang lahat pati ang sariling katawan, tulog at pagkain para lamang sa ikabubuti ng anak. Kahit sinong mabuting magulang ay nagaalay ng trabaho para sa ipangtutustos ng pamilya. Titiisin ang lahat ng paghihirap para lamang sa kapakanan ng minamahal. Tayo kaya, para sa Diyos, ano ang ating kayang ibigay para sa kanya?

Marami sa atin ay akala natin, madali natin makakamtan ang kaharian ng Diyos. Ang iba’y halos hindi na naniniwala sa langit, purgatory at impiyerno upang tayo’y mapapaniwalang ayos lang maging hayahay ang ating buhay pananampalataya. Walang ibang landas tungo dito kung hindi ang landas ng krus. Ano nga ba ang ating handang ibigay makuha lamang ang buhay na walang hanggan sa langit? Bakit hanggang ngayo’y marami pa rin sa atin ang abala sa maraming bagay sa mundo na akala natin ito lang ang ating natatanging buhay? Kailan ba natin maiisip kung gaano kahalaga higit sa lahat na unahin ang Diyos sa lahat ng bagay sa ating buhay?

Kaya ganoon na lamang ang tugon ni Jesus sa mayamang lalaki ay dahil, alam ni Jesus na hindi tayo magtatagal dito sa lupa. Ang buhay ay maiksi lamang. Sinong nakakaalam kung hanggang kailan tayo sa mundo? Maging si Cristo mismo ay hindi naparito upang magpakasasa lamang sa karangyaan ng mundo. Sa halip, si Jesus ay lumaking sapat lamang sa kung ano ang kailangan sa buhay upang maging tulad ng karamihan sa atin at mas makapaglingkod sa ating lahat. Nabuhay siya para sa ibang tao. Namatay para sa ating lahat na makasalanan. Nagpagaling ng may-sakit, nangaral, at gumawa ng marami pang mabubuting bagay. Walang ari-arian sa lupa ngunit pinakamayaman siya sa lahat bilang ating Diyos.

Nakalilimutan na ng karamihan sa atin na higit sa lahat, ito ang ating tungkulin bilang mga Anak ng Diyos – ang gumanap sa kanyang kalooban sa paggawa ng mabuti? Ang paggawa ng mabuti sa kapwa ay ang pagganap ng ating tungkulin bilang Anak ng Diyos sa pamamagitan ni Cristo. Huwag sana nating kalimutan na higit sa lahat ng ating papel na ginagampanan sa buhay ay ito ang mahalaga sa lahat. Walang kayamanang papantay sa sakripisyo ng paglilingkod at pagbibigay. Hindi tayo maaring manatili sa isang komportable at marangyang buhay at sabihing tayo’y tunay na nagmamahal. Paano naman ang ating mga kapatid kay Cristo na naghihirap? Hindi ba’t sila din, ay makamamana ng Kaharian ng Diyos? Nakararamdam pa ba tayo ng habag sa kanila?

Sana ating pagnilayan sa sarili, “Ano pa ba ang kailangan kong gawin upang mas maging kalugud-lugod ako sa Diyos?” Sa munti kong paraan, sa maari kong gawin mamaya o bukas, mag-isip ng maari nating ialay sa Panginoon. Sa ikabubuti ng ating buhay. Tanungin ang sarili, “Ano ang kailangan kong baguhin sa sarili, o kaya ay bitawan na kasalanan o hindi magandang asal?” Ito’y hindi natin magagawa sa sarili nating kakayanan ngunit sa tulong lamang ng Diyos. Hingin natin ang kanyang patnubay.

Magsimula na sana tayong mag-ipon ng kayamanan sa langit. Hindi ang kayamanang nabubulok sa lupa at hindi natin madadala sa panahon ng kamatayan. Anuman ang ating ibigay at ipantulong sa kapwa dahil sa tayo ay nagmamahal, ay ibabalik ng Diyos dito sa mundo at hanggang sa kabila. Siksik, liglig at umaapaw. Ito ang natatanging lihim na kayamanan ng Panginoon – habang mas lalo tayong nawawalan at nagbibigay sa Kanyang Ngalan ay lalo tayong magiging tunay maligaya at sagana sa buhay ngayon at hanggang buhay na walang hanggan. Ganito nga ang karunungan ng Diyos at hindi ng tao na dapat nating pagnilayan at isabuhay. Amen. +

Panalangin: Panginoon, ako’y lubos na umiibig sa iyo. Gusto kong gawin ang iyong kalooban ngunit maraming humaharang sa aking daanan papunta sa iyo. Nais kong ituro mo sa akin ang mga nakakabalakid na ito nang ako’y maging kalugud-lugod sa iyo. Ipagkaloob mo nawa sa akin at sa lahat ng aking mahal sa buhay ang masaganang buhay dito sa lupa hanggang sa langit kung saan naroon ang tunay na kayamanan mo na ipamamana sa amin bilang mga anak mo. Sa pamamagitan ni Cristo. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.