Bible Catholic Church Daily Gospel on DCF

WORD OF GOD REFLECTIONS on DCF: “Tayong mga Anak ng Diyos”

 

Oktubre 2, 2018.Martes. Ika-26 Linggo sa Karaniwang Panahon. 

Salmo 88: Panginoon, ako’y dinggin sa pagsamo ko’t dalangin. 

Unang Pagbasa: Job 3:1-3, 11-17, 20-23

Pagkaraan ng matagal na pananahimik, nagsalita si Job at isinumpa ang araw nang siya’y isilang. Ito ang kanyang sinabi:

“Hindi na sana ako ipinanganak pa at hindi na rin sana ako ipinaglihi. “Bakit hindi pa ako namatay sa tiyan ng aking ina, o kaya’y noong ako’y isilang niya? Bakit kaya ako ay idinuyan pa, kinalong, inalagaan, at binigyan ng gatas sa dibdib niya?

Kung namatay ako noon, ako sana’y tahimik na, mahimbing na natutulog at nagpapahinga. Katulad ng mga hari at pinunong yumao, na noong panahon nila’y nagtayo ng mga palasyo.

Tahimik na sana ako tulad ng mga pinunong nakapag-imbak sa kanilang bahay ng mga ginto at pilak, o tulad ng mga sanggol na patay nang ipanganak at hindi na nakakita pa ng liwanag.

Sa libinga’y hindi na makakapanggulo ang mga masasama, at doon ang mga napapagod ay makakapagpahinga.

“Bakit pa isinilang kung magdurusa rin lamang? At bakit pa binuhay kung daranas din lang ng kahirapan?

Kamataya’y hinahanap ngunit hindi matagpuan, hinuhukay at ninanais higit pa sa kayamanan. Sa kanila’y ubod-tamis nitong kamatayan. Ano kaya ang dahilan at ang tao’y isinilang,
kung inilihim naman ng Diyos ang kanyang patutunguhan?

Ebanghelyo: Mateo 18:1-5, 10

Nang mga sandaling iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, “Sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit?” Tumawag si Jesus ng isang bata, pinatayo sa harap nila at sinabi, “Tandaan ninyo: kapag hindi kayo nagbago at naging katulad ng mga bata, hinding-hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit.

Ang sinumang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit. Ang sinumang tumatanggap sa isang batang katulad nito alang-alang sa akin, ako ang kanyang tinatanggap.”

“Pakaingatan ninyong huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, ang kanilang mga anghel ay laging nasa harap ng aking Ama na nasa langit.

Pagninilay:

Hindi mailarawang paghihirap at dalamhati ang dinaranas ni Job noong nawala sa kanya ang lahat ng mahahalagang bagay at tao sa kanyang buhay. Kaya’t pati ang kanyang pagkatao at buhay mula noong siya’y isinilang ay kanyang pinagsisisihan. Ngunit hindi pa rin niya itinatwa, sinisi at kinagalitan ang Diyos. Hindi rin niya sinukuan ang sarili at kinitil ang sarili niyang buhay bagamat gusto na niya ng kamatayan.

Minsan ang ating mga suliranin sa buhay lalo na kung mabigat, ito ay pumapatay sa ating pag-asa at sa ating kasiyahan. Ngunit ang mahalaga ay alalahaning hindi tayo nag-iisa. Na may Diyos sa Langit na nakakakita, nakakarinig at alam ang ating pagdadalamhati. Bakit kaya inuulit-ulit ni Jesus ang pagiging isang bata sa kanyang harapan upang makapasok sa kaharian?

Dalawang pinakamahalagang katangian ang dapat nating baunin sa pagiging isang bata. Una, ay ang walang kondisyon at buong pagtitiwala sa Panginoon. Pangalawa ay ang buong pusong pagsuko sa kanya. Anumang mangyari, ang Diyos ay ating kapiling at siya ay bahala sa atin. Madaling sabihin ngunit mahirap gawin. Nakatanim na sa puso ng iba, ang seryosong delubyong ilagay ang ating problema sa sarili nating mga kamay. Kaya tayo’y minsan mas napapahamak, dahil hindi tayo nakapaghintay sa Diyos. Nawala agad ang tiwala sa kanya, hindi gaya ng isang batang paslit na naghihintay sa kanyang magulang na mag-aakay sa kanya at magagabay. Pagnilayan at tandaan natin ito, ano kaya ang iyong ugali na nakakahadlang sa pagtanggap sa Diyos bilang ating Ama?

Sa oras na hindi na natin maintindihan, sa oras na tila ang labo na ang pinagsakluban ng lupa – ang pasensya at pagtitiis dulot ng ating tiwala sa DIyos at paghihintay sa kanya ang ating magiging sandigan.

Maraming mga taong tuwing may dinaranas na problema, ay sila na mismo ang naglalagay ng hustisya sa kanilang kamay o kahahantungan. Wala na silang tiwala, o kagustuhang magtiyaga at maghintay sa Panginoon. Kapag ka may problema, maraming tao nagpapakamatay na. O kaya tumatakas at gumagamit ng mga bisyo upang matakasan panandali ang problema. Ngunit kailanman ang mga bisyo ay hindi sasapat para ibsan ang suliranin. Bagkus, ang mga ito ay nakakadagdag pa nga upang maging lubha ang ating dinaranas. Imbes na sa Diyos lumapit, ay sa bisyo at sa kasalanan nagtungo. Bakit hindi natin baliktarin at kung kailan mo gustong maglibang at magwaldas ng pera at oras sa walang katuturan ay sa Diyos naman at magdasal sa kanyang simbahan? Nasa Diyos ang tunay na solusyon sa problema wala sa alinmang panandaliang kasiyahan sa mundo.

Maghintay tayo sa Diyos na parang isang bata sa lahat ng pagkakataon, at bawat aspeto ng buhay natin ay idulog natin sa kanya. Maraming taong hindi na mahintay ang biyaya ng Diyos na sana ay makukuha natin matapos nating magtiyaga at magpasensya matapos ng maraming pagsubok. Ngunit ang Diyos bilang ating Ama ay hindi ibibigay lamang ang kagustuhan natin kung hindi ito pinakamabuti para sa atin. Hindi rin niya tayo iniiwan kahit siya’y iwanan natin ng paulit-ulit.

Mas gugustuhin niyang tayo’y matuto sa ating buhay, dahil ito ang ating babaunin natin habang panahon, at ang magbabalik sa atin sa kanya. Aanhin mo pa ang makuha mo ang lahat na bagay na iyong gusto, kung hindi ka naman lumago at natuto? Ganito ang daing ng mga taong tila nasa kanila na ang lahat ngunit “kulang pa rin”. Ano ang kulang? Ang Diyos. Kahit pagsama-samahin pa ang lahat ng kayamanan sa mundo ay hindi ito papantay sa kapayapaan at kapanatagan ng pusong regalo ng Diyos sa mga Anak niyang dumudulog sa kanya sa araw-araw na buhay. Gaano man kaliit na detalye ng ating buhay ay gusto ng Diyos na dumepende tayo sa kanya at maghintay sa kanyang sagot sa atin. Matuto nawa tayo sa ating mga pagkakamali na siyang magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Amen. +

Panalangin: Diyos Ama naming Mapagmahal at Bukal ng lahat ng pinakamabuting bagay sa langit at sa lupa, kaawaan mo kami at turuan mo ang aming pusong magtiwala sa iyo bilang iyong mga anak sa lupa, na lubos na nangangailangan sa iyo. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.