Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Paggawa ng Mabuti”

 

 

 

 

 

Setyembre 7, 2020. Lunes ng Ika-23 Linggo sa Karaniwang Panahon.

UNANG PAGBASA
1 Corinto 5, 1-8
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto

Mga kapatid, nakarating sa akin ang di mapag-aalinlangang balita na napakasama ng ginagawa ng isa sa inyo – kinakasama niya ang asawa ng kanyang ama. Kahit ang mga pagano’y di gumagawa ng ganyang kahalayan. At nakukuha pa ninyong magmalaki! Dapat sana’y mahiya kayo at tumangis, at itiwalag ang gumagawa nito! Bagamat wala ako riyan sa katawan, nariyan naman ako sa espiritu, kaya’t parang nariyan din ako. Dahil dito, ang gumagawa niyan ay hinahatulan ko na sa ngalan ng Panginoong Hesus. Ako’y kasama ninyo sa espiritu sa inyong pagtitipon. At sa kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus, ibigay ninyo kay Satanas ang taong iyang upang mapahamak ang kanyang katawan at nang maligtas ang kanyang espiritu sa Araw ng Panginoon.

Hindi kayo dapat magpalalo. Hindi ba ninyo alam ang kasabihang, “Napaaalsa ng kaunting lebadura ang buong masa”? Alisin ninyo ang lumang lebadura, ang kasalanan, upang kayo’y maging malinis. Sa gayun, matutulad kayo sa isang bagong masa na walang lebadura – at ganyan nga kayo. Sapagkat naihandog na ang ating Korderong Pampaskuwa – si Kristo. Kaya’t ipagdiwang natin ang Paskuwa, ngunit hindi sa pamamagitan ng tinapay na may lumang lebadura ng kasamaan at kahalayan, kundi sa pamamagitan ng tinapay na walang lebadura, sagisag ng kalinisan at katapatan.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 5, 5-6. 7. 12
Poon, ako’y pangunahan nang landas mo’y aking sundan.

MABUTING BALITA
Lucas 6, 6-11
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Isang Araw ng Pamamahinga, muling pumasok si Hesus sa sinagoga at nagturo. May isang lakaki roong tuyot ang kanang kamay. Sa hangad ng mga eskriba at mga Pariseo na maparatangan si Hesus, nagbantay sila upang tingnan kung siya’y magpapagaling sa Araw ng Pamamahinga. Subalit batid ni Hesus ang kanilang mga iniisip, kaya’t sinabi niya sa lalaking tuyot ang kamay, “Halika rito sa unahan.” Lumapit naman ang lalaki at tumayo roon. Sinabi ni Hesus sa kanila, “Tatanungin ko kayo. Alin ba ang ayon sa Kautusan: ang gumawa ng mabuti o ang gumawa ng masama sa Araw ng Pamamahinga? Magligtas ng buhay o pumatay?” Tiningnan ni Hesus ang nasa palibot niya at sinabi sa lalaki, “Iunat mo ang iyong kamay!” Iniunat nga niya ang kanyang kamay at ito’y gumaling. Nagngitngitngit sa galit ang mga eskriba at ang mga Pariseo, at pinag-usapan nila kung ano ang dapat gawin kay Hesus.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Lunes po sa ating lahat! Natunghayan na naman natin ang mga eskriba at Pariseo na lubhang mapanghusga kay Jesus. Wala naman ginawa ang Panginoon kung hindi ang mabuti, subalit pilit nilang hinahanapan ng mali at pinararatangan ng masama. Subalit ang Panginoon naman ay hindi nagpatinag. Tuloy tuloy pa rin Siyang gumawa ng mabuti. Noong tiningnan Niya ang mga tao sa paligid ay tiningnan Niya ito nang may mensahe sa Kanyang mga mata para sa mga taong tila hindi nahahabag.

Walang nakapigil kay Jesus na gawin ang tama at mabuti sa gitna ng oposisyon. Kahit pa pintasan Siya ng ibang tao ay hini Niya alintana ito at hindi rin Niya kailangan ng papuri. Tayo kaya, ano ang kaya nating kalabanin sa ngalan ng kabutihan? Makakaya ba nating labanan ang mga pagsubok para makatulong sa iba? Gaano kahalaga sa atin ang pagtulong sa ibang tao? Kung tayo kaya ang naghihirap, hindi ba’t lubos din natin kailangan ang tulong ng iba? At gaano na lang din tayo makakapagpasalamat sa taong tumutulong sa atin sa gitna ng sitwasyon ngayon? Nawa ay manaig pa rin sa atin ang pagiging mabuti at paggawa ng mabuti kahit may mga pagsubok na dapat kaharapin. Amen. +

Pagnilayan natin ito. Amen. +
Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: Frances Mary Margaret DJ

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Tulungan ninyo po kaming ipahayag ang Salita ng Diyos! Salamat po and God bless!

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.