Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Pagpapanibago ng Diyos”

  Pebrero 17, 2024. Sabado kasunod ng Miyerkules ng Abo. MABUTING BALITA Lucas 5, 27-32 Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas Noong panahong iyon, nakita ni Hesus ang isang publikano na nagngangalang Levi, nakaupo sa paningilan ng buwis. Sinabi sa kanya ni Hesus, “Sumunod ka sa akin,” Tumindig si Levi, iniwan ang […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Dahilan ng Pagsasakripisyo”

        Pebrero 16, 2024. Biyernes kasunod ng Miyerkules ng Abo. MABUTING BALITA Mateo 9, 14-15 Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo Noong Panahong iyon, lumapit kay Hesus ang mga alagad ni Juan Bautista at ang wika, “Malimit kaming mag-ayuno, gayun din ang mga Pariseo. Bakit po hindi nag-aayuno ang […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Dalisay na Puso”

Pebrero 2, 2024. Kapistahan ng Pagdadala kay Hesus na Panginoon sa Templo. MABUTING BALITA o kaya: Maikling Pagbasa Lucas 2, 22-32 Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas Nang dumating ang araw ng paglilinis sa kanila ayon sa kautusan ni Moises, si Hesus ay dinala ng kanyang mga magulang sa Jerusalem upang iharap […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Pagtatanggol ni Hesus”

  Enero 29, 2024. Lunes ng Ika-4 na Linggo sa Karaniwang Panahon. MABUTING BALITA Marcos 5, 1-20 Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos Noong panahong iyon, dumating sina Hesus at ang mga alagad sa ibayo ng lawa, sa lupain ng mga Geraseno. Pagkababa ni Hesus sa bangka, siya’y sinalubong ng isang lalaking […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Tawag ng Diyos”

  Enero 26, 2024. Paggunita kina San Timoteo at San Tito, mga obispo. MABUTING BALITA Lucas 10, 1-9 Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas Noong panahong iyon, ang Panginoon ay humirang pa ng pitumpu’t dalawa. Pinauna niya sila nang dala-dalawa sa bawat bayan at pook na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Ginawang Bago ng Diyos”

    ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Ginawang Bago ng Diyos” Enero 25, 2024. Kapistahan ng Pagbabagong-Buhay ni Apostol San Pablo. UNANG PAGBASA Mga Gawa 22, 3-16 Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol Noong mga araw na iyon, sinabi ni Pablo sa mga tao, “Ako’y isang Judio, ipinanganak sa Tarso ng Cilicia ngunit […]