Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Batas ng Diyos at Tao”

  Hunyo 4, 2024. Martes ng Ika-9 na Linggo sa Karaniwang Panahon. MABUTING BALITA Marcos 12, 13-17 Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos Noong panahong iyon, ilang Pariseo at ilang kampon ni Herodes ang pinapunta kay Hesus upang siluin siya sa kanyang pananalita. Lumapit sila sa kanya at ang sabi, “Guro, nalalaman […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Paghiling sa Diyos”

Mayo 11, 2024. Sabado sa Ika-6 na Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. MABUTING BALITA Juan 16, 23b-28 Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad: “Tandaan ninyo: anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay niya sa inyo. Hanggang ngayo’y wala pa […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Si Hesus na Nagmamahal”

Abril 22, 2024. Lunes sa Ika-4 na Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. MABUTING BALITA Juan 10, 1-10 Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus, “Tandaan ninyo ito: ang pumasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan, kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan, ay magnanakaw […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Hesus, Ang Mabuting Pastol”

      ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Hesus, Ang Mabuting Pastol” Abril 21, 2024. Ikaapat na Linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay. MABUTING BALITA Juan 10, 11-18 Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan Noong panahong iyon: Sinabi ni Hesus: “Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Pagkapit sa Katotohanan

Abril 20, 2024. Sabado sa Ika-3 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. MABUTING BALITA Juan 6, 60-69 Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan Noong panahong iyon, marami sa mga alagad ni Hesus ang nagsabi, “Mabigat na pananalita ito; sino ang makatatanggap nito?” Alam ni Hesus na nagbubulung-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito, […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF Uncategorized

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Kaisa ng Banal na Eukaristiya”

  ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Kaisa ng Banal na Eukaristiya” Abril 19, 2024. Biyernes sa Ika-3 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. MABUTING BALITA Juan 6, 52-59 Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan Noong panahong iyon, nagtalu-talo ang mga Judio. “Paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Pagpapanibago ng Diyos”

  Pebrero 17, 2024. Sabado kasunod ng Miyerkules ng Abo. MABUTING BALITA Lucas 5, 27-32 Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas Noong panahong iyon, nakita ni Hesus ang isang publikano na nagngangalang Levi, nakaupo sa paningilan ng buwis. Sinabi sa kanya ni Hesus, “Sumunod ka sa akin,” Tumindig si Levi, iniwan ang […]