Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Mapalad ang Naniniwala”

        Hulyo 3, 2020. Kapistahan ni Apostol Santo Tomas. UNANG PAGBASA Efeso 2, 19-22 Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso Mga kapatid, hindi na kayo dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kababayan ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambahayan. Kayo’y itinayo rin sa saligan ng […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagpapalaya ni Jesus”

    Hulyo 1, 2020. Miyerkules ng Ika-13 Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA Amos 5, 14-15. 21-24 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Amos “Gawin ninyo ang matuwid, huwag ang liko, upang kayo’y mabuhay. Sa gayun, sasainyo ang Panginoon, ang Diyos na Makapangyarihan, tulad ng sinasabi ninyo. Kamuhian ninyo ang masama, ibigin ang mabuti, […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Mahalagang Papel sa Simbahan”

      Hunyo 29, 2020. Dakilang Kapistahan nina Apostol San Pedro at San Pablo. UNANG PAGBASA Mga Gawa 12, 1-11 Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol Noong mga araw na iyon, sinimulang usigin ni Haring Herodes ang ilang kaanib ng simbahan. Pinapugutan niya si Santiagong kapatid ni Juan. Nang makita niyang ito’y […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Buhay sa Diyos”

Hunyo 25, 2020. Huwebes ng Ika-12 Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA 2 Hari 24, 8-17 Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga Hari Si Joaquin ay labingwalong taon nang maghari sa Jarusalem at ito’y tumagal nang tatlong buwan. Ang kanyang ina ay si Nahustan na anak ni Elnatan ng Jerusalem. Si Joaquin ay hindi […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Misyon ni Juan”

Hunyo 24, 2020. Dakilang Kapistahan ng Pagsilang ni San Juan Bautista. UNANG PAGBASA Isaias 49, 1-6 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias Makinig kayo mga taong naninirahan sa malalayong lugar. Pinili na ako ng Panginoon bago pa isilang at hinirang niya ako para siya’y paglingkuran. Mga salita ko’y ginawa niyang sintalas ng tabak, Siya […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Payapa kay Cristo”

Hunyo 23, 2020. Martes sa Ika-12 Linggo ng Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA 2 Hari 19, 9b-11. 14-21. 31-35a. 36 Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga Hari Noong mga araw na iyon, nagsugo si Haring Senaquerib ng Asiria kay Ezequias at ipinasabi ang ganito: “Huwag mo nang dayain ang iyong sarili na ang Jerusalem ay […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Sa Puso ni Jesus”

Hunyo 19, 2020. Dakilang Kapistahan ng Kamahal-mahalang Puso ni Hesus. UNANG PAGBASA Deuteronomio 7, 6-11 Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio Sinabi ni Moises sa mga tao: “Kayo ay bansang nakatalaga sa Panginoon. Hinirang niya kayo sa lahat ng bansa upang maging kanya. “Pinili niya kayo at inibig hindi dahil sa dami, pagkat kayo pa […]