Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Bunga ng Paghuhusga sa Kapwa”

          Oktubre 30, 2020. Biyernes ng Ika-30 Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA Filipos 1, 1-11 Ang simula ng sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos Mula kina Pablo at Timoteo, mga alipin ni Kristo Hesus – Sa mga taga-Filipos na hinirang ng Diyos at nananalig kay Kristo Hesus, gayun […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Laban sa Pananampalataya”

Oktubre 29, 2020. Huwebes ng Ika-30 Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA Efeso 6, 10-20 Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso Sa wakas, magpakatibay kayo sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Panginoon at sa tulong ng dakilang kapangyarihan niya. Isuot ninyo ang baluting kaloob ng Diyos, upang mapaglabanan ninyo ang […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pinagpalang Apostol ng Diyos”

      Oktubre 28, 2020. Kapistahan nina Apostol San Simon at San Judas UNANG PAGBASA Efeso 2, 19-22 Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso Mga kapatid, hindi na kayo dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kababayan ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambahayan. Kayo’y itinayo rin sa […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagpapagaling ng Diyos”

Oktubre 26, 2020. Lunes ng Ika-30 na Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA Efeso 4, 32 – 5, 8 Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso Mga kapatid, maging mabait kayo at maawain sa isa’t isa, at magpatawaran, tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Yamang kayo’y […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Pag-ibig na Matibay”

Oktubre 25, 2020. Ika-30 Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA Exodo 22, 20-26 Pagbasa mula sa aklat ng Exodo Ito ang sinasabi ng Panginoon: “Huwag ninyong aapihin ang mga taga-ibang bayan; alalahanin ninyong nangibang-bayan din kayo sa Egipto. Huwag din ninyong aapihin ang mga babaing balo at ang mga ulila. Kapag inapi ninyo sila at […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Karunungang Mula sa Diyos”

Oktubre 23, 2020. Biyernes ng Ika-29 na Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA Efeso 4, 1-6 Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso Mga kapatid, ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay namamanhik sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo’y maging mapagkumbaba, mabait, […]