Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Pagpapakababa ng Loob”

  Pebrero 27, 2024. Martes sa Ika-2 Linggo ng Apatnapung Araw na Paghahanda. MABUTING BALITA Mateo 23, 1-12 Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, “Ang mga eskriba at ang mga Pariseo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng Kautusan ni Moises. […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Pagpapanibago ng Diyos”

  Pebrero 17, 2024. Sabado kasunod ng Miyerkules ng Abo. MABUTING BALITA Lucas 5, 27-32 Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas Noong panahong iyon, nakita ni Hesus ang isang publikano na nagngangalang Levi, nakaupo sa paningilan ng buwis. Sinabi sa kanya ni Hesus, “Sumunod ka sa akin,” Tumindig si Levi, iniwan ang […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Tungo sa Diyos”

  Pebrero 1, 2024. Huwebes ng Ika-4 na Linggo sa Karaniwang Panahon. MABUTING BALITA Marcos 6, 7-13 Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos Noong panahong iyon, tinawag ni Hesus ang Labindalawa, at sinugong dala-dalawa. Binigyan niya sila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu, at pinagbilinan: “Sa inyong paglalakbay, huwag kayong magdala ng […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Pagtatanggol ni Hesus”

  Enero 29, 2024. Lunes ng Ika-4 na Linggo sa Karaniwang Panahon. MABUTING BALITA Marcos 5, 1-20 Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos Noong panahong iyon, dumating sina Hesus at ang mga alagad sa ibayo ng lawa, sa lupain ng mga Geraseno. Pagkababa ni Hesus sa bangka, siya’y sinalubong ng isang lalaking […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Tagumpay sa mga Pagsubok”

Enero 26, 2024. Sabado ng Ikatlong Linggo sa Karaniwang Panahon o kaya Paggunita kay Santa Angela Merici o kaya Paggunita sa Mahal na Birheng Maria Tuwing Sabado. MABUTING BALITA Marcos 4, 35-41 Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos Noong araw na iyon, habang nagtatakip-silim na, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Pagmamahal sa Kapatid”

    Enero 23, 2024. Martes ng Ikatlong Linggo sa Karaniwang Panahon. MABUTING BALITA Marcos 3, 31-35 Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos Noong panahong iyon, dumating ang ina at mga kapatid ni Hesus. Sila’y nasa labas ng bahay at ipinatawag siya. Noon nama’y maraming taong nakaupo sa palibot ni Hesus, at […]