Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Tulong ng Diyos”

Hunyo 15, 2024. Sabado ng Ika-10 Linggo sa Karaniwang Panahon o kaya Paggunita sa Mahal na Birheng Maria tuwing Sabado MABUTING BALITA Mateo 5, 33-37 Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “Narinig pa ninyo na noong una’y iniutos sa mga tao, ‘Huwag […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Paraang ng Paghihiwalay”

Hunyo 14, 2024. Biyernes ng Ika-10 Linggo sa Karaniwang Panahon. MABUTING BALITA Mateo 5, 27-32 Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “Narinig ninyo na noong una’y iniutos sa mga tao, ‘Huwag kang makikiapid.’ Ngunit ngayo’y sinasabi ko sa inyo: ang sinumang tumingin […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Pagiging Malaya”

    Mayo 16, 2024. Huwebes sa Ika-7 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. MABUTING BALITA Juan 17, 20-26 Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan Noong panahong iyon, tumingala si Hesus at nanalangin, “Amang banal, hindi lamang ang aking mga alagad ang idinadalangin ko, kundi pati ang mga mananalig sa akin dahil sa […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Pagpapakababa ng Loob”

  Pebrero 27, 2024. Martes sa Ika-2 Linggo ng Apatnapung Araw na Paghahanda. MABUTING BALITA Mateo 23, 1-12 Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, “Ang mga eskriba at ang mga Pariseo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng Kautusan ni Moises. […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Pagpapanibago ng Diyos”

  Pebrero 17, 2024. Sabado kasunod ng Miyerkules ng Abo. MABUTING BALITA Lucas 5, 27-32 Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas Noong panahong iyon, nakita ni Hesus ang isang publikano na nagngangalang Levi, nakaupo sa paningilan ng buwis. Sinabi sa kanya ni Hesus, “Sumunod ka sa akin,” Tumindig si Levi, iniwan ang […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Tungo sa Diyos”

  Pebrero 1, 2024. Huwebes ng Ika-4 na Linggo sa Karaniwang Panahon. MABUTING BALITA Marcos 6, 7-13 Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos Noong panahong iyon, tinawag ni Hesus ang Labindalawa, at sinugong dala-dalawa. Binigyan niya sila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu, at pinagbilinan: “Sa inyong paglalakbay, huwag kayong magdala ng […]