Bible Catholic Church Daily Gospel on DCF Religion Uncategorized

THE WORD OF GOD on DCF: “Ang Pag-asa sa Diyos”

  Oktubre 4, 2018. Huwebes. Ika-26 Linggo ng Karaniwang Panahon.  Salmo 27: Makikita ang Maykapal sa kanyang lupang hinirang. Unang Pagbasa: Job 19:21-27 Mga kaibigan ko, sa akin sana’y mahabag; kamay na ng Diyos ang sa aki’y humahampas. Bakit n’yo ako inuusig tulad ng ginagawa ng Diyos? Di pa ba kayo masaya sa kahirapan kong […]

Bible Catholic Church Daily Gospel on DCF Religion

WORD OF GOD on SUNDAY: “Ang Hilumin at Ibalik ang ating Sarili sa Diyos”

Setyembre 30, 2018. Ika-26 Linggo ng Karaniwang Panahon. Salmo 19: Ating kabutiha’t lugod ay nasa loobin ng D’yos. Unang Pagbasa: Bilang 11:25-29 Bumabâ si Yahweh sa ulap at kinausap si Moises. Ang pitumpung matatandang pinuno ay binahaginan nga niya ng espiritu, tulad ng ibinigay niya kay Moises. Sila’y napuspos ng kapangyarihan at nagpropesiya ngunit hindi […]

Bible Catholic Church Daily Gospel on DCF Religion

THE WORD OF GOD on DCF: “Paghingi ng Saklolo sa Panginoon at mga Banal”

  Setyembre 29, 2018. Sabado. Ika-25 Linggo ng Karaniwang Panahon. Kapistahan nina San Miguel, San Gabriel at San Rafael, Mga Arkanghel Salmo 138: Poon, kita’y pupurihin sa harap ng mga anghel. Unang Pagbasa: Daniel 7:9-10, 13-14 (o Pagbubunyag 12:7-12) Habang ako’y nakatingin, mayroong naglagay ng mga trono. Naupo sa isa sa mga ito ang Nabubuhay […]

Bible Catholic Church Daily Gospel on DCF Religion

THE WORD OF GOD on DCF: “Ang Pakay ng Ating Buhay sa Diyos”

  Setyembre 27, 2018. Huwebes. Ika-25 Linggo ng Karaniwang Panahon.  Salmo 90: Poon, amin kang tahanan noon, ngayon at kailanman. Unang Pagbasa: Ecclesiastico 1: 2-11 Walang kabuluhan! Walang kabuluhan ang lahat! Ano ang pakinabang ng tao sa pagpapakahirap niyang magtrabaho sa mundong ito? Lumilipas ang isang henerasyon at napapalitan, pero ang mundo ay hindi nagbabago. […]

Bible Catholic Church Daily Gospel on DCF Religion

THE WORD OF GOD on DCF (SUNDAY SPECIALS): “Pagdulog sa Diyos”

  Setyembre 23, 2018. Ika-25 Linggo ng Karaniwang Panahon. Salmo 54: Ang D’yos ang s’yang tumutulong at sa aki’y magtatanggol. Unang Ebanghelyo: Karunungan 2:12, 17-20 Tambangan natin ang mga taong matuwid, sapagkat hadlang sila sa ating mga balak. Ipinamumukha nila sa atin ang pagsuway sa kautusan, at sinasabing tayo’y nagkasala laban sa ating kaugalian. Tingnan […]