Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Kaharian ng Diyos”

            Abril 16, 2021. Biyernes sa Ika-2 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Friday of the Second Week of Easter (White). UNANG PAGBASA Mga Gawa 5, 34-42 Pagbasa mula sa Mga Gawa ng mga Apostol Noong mga araw na iyon, tumindig ang isang Pariseong nagngangalang Gamaliel, tagapagturo ng Kautusan, at iginagalang […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Daan Kasama ni Jesus”

            Abril 15, 2021. Huwebes sa Ika-2 Linggo sa Pasko ng Pagkabuhay. Thursday of the Second Week of Easter (White). UNANG PAGBASA Mga Gawa 5, 27-33 Pagbasa mula sa mga Gawa ng mga Apostol Noong mga araw na iyon, ang mga apostol ay siniyasat ng pinakapunong saserdote. “Mahigpit naming ipinagbawal […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Sinag ng Awa ng Diyos”

Abril 11, 2021. Ikalawang Linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay. Linggo ng Dakilang Awa ng Diyos o Banal na Awa. Second Sunday of Easter. Divine Mercy Sunday. UNANG PAGBASA Mga Gawa 4, 32-35 Pagbasa mula sa mga Gawa ng mga Apostol Nagkaisa ang damdami’t isipan ng lahat ng sumasampalataya at di itinuring ninuman na sarili […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Pagbabahagi ng Liwanag”

Abril 10, 2021. Sabado sa Walong Araw na Pagdiriwang sa Pasko ng Muling Pagkabuhay. Saturday within the Octave of Easter (White). UNANG PAGBASA Mga Gawa 4, 13-21 Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol Noong mga araw na iyon, nagtaka ang mga pinuno at matatanda at mga eskriba sa katapangang ipinakita nina Pedro at […]