Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Tunay na Kagandahan”

      Oktubre 12, 2021. Martes ng Ika-28 Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA Roma 1, 16-25 Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma Mga kapatid, hindi ko ikinahihiya ang Mabuting Balita tungkol kay Kristo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat nananampalataya — una’y sa mga […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Paghiling Mula sa Ama”

  Oktubre 7, 2021. sa Mahal na Birheng Maria ng Rosario. Memorial of Our Lady of the Rosary (White). UNANG PAGBASA Malakias 3, 13-20a Pagbasa mula sa aklat ni propeta Malakias “Mabibigat ang sinabi ninyo tungkol sa akin,” sabi ng Panginoon. “Ngunit ang tanong ninyo, ‘Anu-ano ba ang sinabi namin?’ Sabi ninyo, ‘Walang saysay an […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Totoong Pananalig”

Agosto 7, 2021. Sabado ng Ika-18 Linggo sa Karaniwang Panahon. o Paggunita kay Papa San Sixto II, at mga Kasama, mga martir o Paggunita kay San Cayetano, pari o Paggunita sa Mahal na Birheng Maria tuwing Sabado UNANG PAGBASA Deuteronomio 6, 4-13 Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio Sinabi ni Moises sa mga tao, “Dinggin […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Paghiling sa Diyos”

      Hunyo 26, 2020. Biyernes ng Ika-12 Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA 2 Hari 25, 1-12 Pagbasa mula sa Ikalawang Aklat ng mga Hari Nang ikasampung araw ng ikasampung buwan ng ikasiyam na taon ng paghahari ni Sedequias, tinipon ni Nabucodnosor ang buo niyang hukbo. Kinubkob nila ang Jerusalem at pinaligiran ang […]