Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Gawain ng Simbahan”

Setyembre 27, 2023. Paggunita kay San Vicente de Paul, pari. MABUTING BALITA Lucas 9, 1-6 Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas Noong panahong iyon, tinawag ni Hesus ang Labindalawa at binigyan sila ng kakayahan at kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo at magpagaling ng mga karamdaman. At sinugo niya sila upang ipahayag ang […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Pagbabalik-loob sa Diyos”

Agosto 23, 2023. Paggunita kay Santa Rosa de Lima, dalaga MABUTING BALITA Mateo 20, 1-16a Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito: “Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito: lumabas nang umagang-umaga ang may-ari ng ubasan upang humanap ng mga […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

PAGNINILAY TUNGKOL KAY SAN JOSE, MANGGAGAWA

Mayo 1, 2023. Paggunita kay San Jose, manggagawa MABUTING BALITA Mateo 13, 54-58 Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo Noong panahong iyon, umuwi si Hesus sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya. Sabi nila, “Saan kumuha ng karunungan ang taong ito? Paano siya nakagagawa ng […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Paggawa ng Kaya”

  Abril 16, 2023. Lunes sa Ika-2 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Monday of the Second Week of Easter. MABUTING BALITA Juan 3, 1-8 Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan May isang Pariseo at pinuno ng mga Judio, na nagngangalang Nicodemo. Isang gabi, siya’y nagsadya kay Hesus. “Rabi,” sabi niya, “nalalaman po […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

PAGNINILAY NGAYONG DIVINE MERCY SUNDAY

(Paalala: Ang pagsisimba po tuwing Linggo ay banal na obligasyon ng bawat Katoliko. Kung tayo po’y hindi nakakapagsimba tuwing Linggo, ikumpisal po natin ito at sikaping gawin sa tulong ng Diyos.) Abril 16, 2023. Ikalawang Linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay. Second Sunday of Easter. Divine Mercy Sunday MABUTING BALITA Juan 20, 19-31 Ang Mabuting […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Paghahanda sa Bukas”

Nobyembre 13, 2022. Ika-33 na Linggo sa Karaniwang Panahon. (Ngayon po ay araw ng Linggo, magsimba po tayo. Basahin po natin ang pagninilay na nasa dulo ng post na ito.) Subscribe to Awit at Papuri Communications Channel. Thirty-third Week of Ordinary Time (Green) UNANG PAGBASA Malakias 3, 19-20a Pagbasa mula sa aklat ni propeta Malakias […]