Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagdala Papunta kay Jesus”

Enero 17, 2020. Biyernes ng Unang Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA 1 Samuel 8, 4-7. 10-22a Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel Noong mga araw na iyon, ang matatanda ng Israel ay nagsadya kay Samuel sa Rama at kanilang sinabi, “Matanda na kayo. Ang mga anak naman ninyo’y ayaw sumunod sa inyong mga […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagdaloy ng Awa ng Diyos”

Enero 16, 2020. Huwebes ng Unang Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA 1 Samuel 4, 1-11 Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel Dumating ang araw na nagdigmaan ang mga Israelita at ang mga Filisteo. Sa Ebenezer nagkampo ang mga Israelita at sa Afec naman ang mga Filisteo. Sa kanilang paglalaban, natalo ang Israel at […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagpapagaling ng Maysakit”

Enero 15, 2020. Miyerkules ng Unang Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA 1 Samuel 3, 1-10. 19-20 Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel Noong mga araw na iyon, si Samuel ay patuloy na naglilingkod sa Panginoon. Nang panahong yaon, bihira nang marinig ang tinig ng Panginoon at bihira na rin ang mga pangitain. Malabo […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Kapangyarihan ng Diyos”

Enero 14, 2020. Martes ng Unang Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA 1 Samuel 1, 9-20 Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel Noong mga araw na iyon, matapos kumain sa Silo, malungkot na nagtindig si Ana at nanalangin sa Templo. Nagkataong nakaupo sa may pintuan ng Templo si Saserdoteng Eli. Buong pait na lumuluha […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Papurihan ang Diyos”

Enero 11, 2020. Sabado Kasunod ng Pagpapakita ng Panginoon UNANG PAGBASA 1 Juan 5, 14-21 Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan Minamahal kong mga kapatid, hindi tayo nag-aatubiling lumapit sa Anak ng Diyos, sapagkat alam nating ibibigay niya ang anumang hingin natin na naaayon sa kanyang kalooban. Yamang alam nating dinirinig nga […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Mapagpagaling na Kamay ni Jesus”

Enero 10, 2020. Biyernes Kasunod ng Pagpapakita ng Panginoon. UNANG PAGBASA 1 Juan 5, 5-13 Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan Minamahal kong mga kapatid, sino ang makapagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalatayang si Hesus ang Anak ng Diyos. Si Hesukristo ang naparito sa sanlibutan, bininyagan sa tubig, at nagbubo ng kanyang […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Debosyon at Pananampalataya”

Enero 9, 2020. Huwebes Kasunod ng Pagpapakita ng Panginoon. UNANG PAGBASA 1 Juan 4, 19 – 5, 4 Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan Minamahal kong mga kapatid, tayo’y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Ang nagsasabing, “Iniibig ko ang Diyos,” at napopoot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. […]