Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Pagpapakababa ng Loob”

  Pebrero 27, 2024. Martes sa Ika-2 Linggo ng Apatnapung Araw na Paghahanda. MABUTING BALITA Mateo 23, 1-12 Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, “Ang mga eskriba at ang mga Pariseo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng Kautusan ni Moises. […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Pagpapatawad at Pag-aalay”

Pebrero 23, 2024. Biyernes sa Unang Linggo ng Apatnapung Araw na Paghahanda. MABUTING BALITA Mateo 5, 20-26 Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “Sinasabi ko sa inyo: kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Pagpapanibago ng Diyos”

  Pebrero 17, 2024. Sabado kasunod ng Miyerkules ng Abo. MABUTING BALITA Lucas 5, 27-32 Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas Noong panahong iyon, nakita ni Hesus ang isang publikano na nagngangalang Levi, nakaupo sa paningilan ng buwis. Sinabi sa kanya ni Hesus, “Sumunod ka sa akin,” Tumindig si Levi, iniwan ang […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Dahilan ng Pagsasakripisyo”

        Pebrero 16, 2024. Biyernes kasunod ng Miyerkules ng Abo. MABUTING BALITA Mateo 9, 14-15 Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo Noong Panahong iyon, lumapit kay Hesus ang mga alagad ni Juan Bautista at ang wika, “Malimit kaming mag-ayuno, gayun din ang mga Pariseo. Bakit po hindi nag-aayuno ang […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Habag at Pagtulong sa Kapwa”

Pebrero 10, 2024. Paggunita kay Santa Escolastica, dalaga. MABUTING BALITA Marcos 8, 1-10 Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos Noong mga araw na iyon, muling nagkatipon ang mga tao. Naubos na nila ang kanilang pagkain, kaya’t tinawag ni Hesus ang kanyang mga alagad, at sinabi sa kanila, “Nahahabag ako sa mga taong […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Pagbabago ng Puso”

Pebrero 9, 2024. Biyernes ng Ika-5 Linggo sa Karaniwang Panahon. MABUTING BALITA Marcos 7, 31-37 Ang Mabuting Balita ng Panginoong ayon kay San Marcos Noong panahong iyon, pagbalik ni Hesus mula sa lupain ng Tiro, dumaan siya sa Sidon, at nagtuloy sa Lawa ng Galilea, matapos tahakin ang lupain ng Decapolis. Dinala sa kanya ang […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Kababaang-loob”

  Pebrero 8, 2024. Huwebes ng Ika-5 Linggo sa Karaniwang Panahon o kaya Paggunita kay Santa Josefina Bakhita, dalaga o kaya Paggunuta kay San Jeronimo Emiliano. MABUTING BALITA Marcos 7, 24-30 Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos Noong panahong iyon, nagtungo si Hesus sa lupain ng Tiro at tumuloy sa isang bahay […]