Apologetics Catholic Faith Original Sin

Kasalanang Mana (Original Sin)

Kasalanang Mana (Original Sin) – May batayan ba sa biblia? Tanong: Dumating si Juan, na nagbabautismo sa ilang at ipinangaral ang bautismo ng pagsisisi sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Marcos 1:4 Pagpapatawad ng kasalanan (pano magkakaroon ng kasalanan ang isanag batang kakasilang pa lamang?) Sagot: Dapat mo kasi maintindihan na iba ang Original Sin sa […]