Apologetics / Reflections Catholic Faith Original Sin

Kasalanang Mana (Original Sin)

Kasalanang Mana (Original Sin) – May batayan ba sa biblia? Tanong: Dumating si Juan, na nagbabautismo sa ilang at ipinangaral ang bautismo ng pagsisisi sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Marcos 1:4 Pagpapatawad ng kasalanan (pano magkakaroon ng kasalanan ang isanag batang kakasilang pa lamang?) Sagot: Dapat mo kasi maintindihan na iba ang Original Sin sa […]

Apologetics / Reflections Catholic Church Catholic Faith Christian Original Sin Religion Trending

God is love

Fatherly Message to the Youth and Children of the Archdiocese of Lingayen Dagupan My dear children of God in the Archdiocese of Lingayen Dagupan: Through social media, you have been sadly exposed to the cursing, threats and shaming by the President of our country. Choose to love him nevertheless, but stay in the truth of […]