Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Banal na Krus”

Setyembre 14, 2019. Kapistahan ng Pagtatampok sa Krus na Banal Salmo 77, 1-2. 34-35. 36-37. 38 Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng D’yos. UNANG PAGBASA Mga Bilang 21, 4b-9 Pagbasa mula sa aklat ng mga Bilang Noong mga araw na iyon, nainip ang mga tao sa pasikut-sikot na paglalakbay. Nagreklamo sila kay Moises, “Inialis […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Yakapin ang Kapwa”

Setyembre 13, 2019. Paggunita kay San Juan Crisostomo, obispo at pantas ng Simbahan Biyernes ng Ika-23 Linggo sa Karaniwang Panahon. Salmo 15, 1-2a. at 5. 7-8. 11 D’yos ko, aking kapalara’y manahin ang iyong buhay. UNANG PAGBASA 1 Timoteo 1, 1-2. 12-14 Ang simula ng unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo Mula kay […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Daan sa Pagpapatawad”

Setyembre 12, 2019. Huwebes ng Ika-23 Linggo sa Karaniwang Panahon. Salmo 150, 1-2. 3-4. 5-6 Kayong lahat na may buhay, papurihan ang Maykapal. UNANG PAGBASA Colosas 3, 12-17 Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Colosas Mga kapatid, kayo’y hinirang ng Diyos, itinalaga para sa kanya at minamahal niya. Kaya’t dapat kayong […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Sino ang mga Pinagpala ng Diyos?”

Setyembre 11, 2019. Miyerkules ng Ika-23 Linggo sa Karaniwang Panahon. Salmo 144, 2-3. 10-11. 12-13ab Ang Diyos ay mapagmahal, tana’y pinauunlakan. UNANG PAGBASA Colosas 3, 1-11 Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Colosas. Mga kapatid, binuhay kayong muli, kasama ni Kristo, kaya’t ang pagsumikatan ninyo ay ang mga bagay na nasa […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Kahalagahan ng Panalangin”

Setyembre 10, 2019. Martes ng Ika-23 Linggo sa Karaniwang Panahon. Salmo 144, 1-2. 8-9. 10-11 Ang Diyos ay mapagmahal, tana’y pinauunlakan. UNANG PAGBASA Colosas 2, 6-15 Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Colosas Nang kayo’y binyagan, nalibing kayong kasama ni Kristo at muling nabuhay na kasama niya dahil sa inyong pananalig […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Awa sa Kapwa”

Setyembre 9, 2019. Lunes ng Ika-23 Linggo sa Karaniwang Panahon. Salmo 61, 6-7. 9 Kaligtasa’t karangalan ay buhat sa Diyos lamang. UNANG PAGBASA Colosas 1, 24 – 2, 3 Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Colosas Mga kapatid, nagagalak ako sa aking pagbabata ngayon alang-alang sa inyo sapagkat sa pamamagitan nito’y […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING TUWING LINGGO: “Ibigay ang Lahat sa Diyos”

    Setyembre 8, 2019. Ika-23 Linggo sa Karaniwang Panahon. Pagsilang sa Mahal na Birheng Maria. Salmo 89, 3-4. 5-6. 12-13. 14 at 17 Poon, amin kang tahanan noon, ngayon at kailanman. UNANG PAGBASA Karunungan 9, 13-18b Pagbasa mula sa aklat ng Karunungan “Sinong tao ang makatatarok ng kaisipan ng Diyos? Sino ang makaaalam sa […]