Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Pagdala kay Hesus”

  Hulyo 4, 2024. Huwebes ng Ika-13 Linggo sa Karaniwang Panahon o kaya Paggunita kay Santa Isabel na taga-Portugal MABUTING BALITA Mateo 9, 1-8 Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon San Mateo Noong panahong iyon, sumakay si Hesus sa bangka, tumawid sa kabilang ibayo at tumuloy sa sariling bayan. Pagdating niya roon, dinala sa kanya […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Pagsasabuhay ng Salita”

  Hunyo 27, 2024. Huwebes ng Ika-12 Linggo sa Karaniwang Panahon o kaya Paggunita kay San Cirilo ng Alejandria, obispo at pantas ng Simbahan MABUTING BALITA Mateo 7, 21-29 Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “Hindi lahat ng tumatawag sa akin, ‘Panginoon, […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Paraang ng Paghihiwalay”

Hunyo 14, 2024. Biyernes ng Ika-10 Linggo sa Karaniwang Panahon. MABUTING BALITA Mateo 5, 27-32 Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “Narinig ninyo na noong una’y iniutos sa mga tao, ‘Huwag kang makikiapid.’ Ngunit ngayo’y sinasabi ko sa inyo: ang sinumang tumingin […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Pakikinig kay Hesus”

        Hunyo 1, 2024. Paggunita kay San Justino, martir. MABUTING BALITA Marcos 11, 27-33 Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos Noong panahong iyon, pumunta na naman si Hesus at ang mga alagad sa Jerusalem. Samantalang si Hesus ay naglalakad sa templo, nilapitan siya ng mga punong saserdote, ng mga […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Pagiging Tunay na Mayaman”

        Mayo 27, 2024. Lunes ng Ika-8 Linggo sa Karaniwang Panahon o kaya Paggunita kay San Agustin ng Kanterberi, obispo MABUTING BALITA Marcos 10, 17-27 Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos Noong panahong iyon, nang paalis na si Hesus ay may isang lalaking patakbong lumapit, lumuhod sa harapan niya […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Pagbaba ng Espiritu Santo”

Mayo 19, 2024. Linggo ng Pentekostes. MABUTING BALITA Juan 20, 19-23 Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan Kinagabihan ng Linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Judio. Dumating si Hesus at tumayo sa gitna nila. “Sumainyo […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Pagiging Malaya”

    Mayo 16, 2024. Huwebes sa Ika-7 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. MABUTING BALITA Juan 17, 20-26 Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan Noong panahong iyon, tumingala si Hesus at nanalangin, “Amang banal, hindi lamang ang aking mga alagad ang idinadalangin ko, kundi pati ang mga mananalig sa akin dahil sa […]