Bible Catholic Church Daily Gospel on DCF

THE WORD OF GOD on DCF: “Pakitang Tao o Tunay na Kabanalan sa Diyos?”

  Oktubre 16, 2018. Martes. Ika-28 Linggo ng Karaniwang Panahon.  Salmo 119: Ipahayag mo sa akin ang pag-ibig mong magiliw.  Unang Pagbasa: Galacia 5:1-6 Malaya na tayo dahil pinalaya tayo ni Cristo. Kaya magpakatatag kayo at huwag nang paalipin pang muli! Akong si Pablo ang nagsasabi sa inyo, kapag nagpatuli kayo, binabale-wala ninyo si Cristo. […]

Bible Catholic Church Daily Gospel on DCF Uncategorized

THE WORD OF GOD on DCF: “Ang Matibay na Pananalig sa Panginoon”

  Oktubre 15, 2018. Lunes. Ika-28 Linggo ng Karaniwang Panahon. Salmo 113: Ngalan ng D’yos ay idangal ngayon at magpakailanman. Unang Pagbasa: Galacia 4:22-24, 26-27, 31-5:1 Sinasabi roon na si Abraham ay nagkaanak ng dalawang lalaki, isa sa alipin at isa sa malaya. Ang anak niya sa alipin ay ipinanganak sa karaniwang paraan, ngunit ang […]

Bible Catholic Church Daily Gospel on DCF

WORD OF GOD on SUNDAYS: “Ano ang Kayamanan ng Diyos?”

  Oktubre 14, 2018. Ika-28 Linggo ng Karaniwang Panahon. Salmo: Pag-ibig mo’y ipadama; aawit kaming masaya. Unang Pagbasa: Karunungan 7:7-11 Sapagkat alam kong ako’y tao lamang, ako’y nanalangin at binigyan naman ako ng pang-unawa. Tumawag ako sa Diyos at binigyan ako ng Karunungan. Higit na mahalaga sa akin ang Karunungan kaysa trono at setro, at […]

Bible Catholic Church Daily Gospel on DCF

THE WORD OF GOD on DCF: “Ang Tunay Na Mapalad”

  Oktubre 13, 2018. Sabado. Ika-27 Linggo ng Karaniwang Panahon. Salmo 105: Nasa isip ng Maykapal ang tipan niya kailanman. Unang Pagbasa: Galacia 3:22-29 Ngunit ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao’y alipin ng kasalanan, kaya’t ang ipinangako ng Diyos ay matatanggap sa pamamagitan ng pananalig kay Jesu-Cristo na ibibigay sa lahat ng sumampalataya. Bago […]

Bible Catholic Church Daily Gospel on DCF

THE WORD OF GOD on DCF: “Ang Pagiging Mabuti sa Kaaway”

Oktubre 12, 2018. Biyernes. Ika-27 Linggo sa Karaniwang Panahon.  Salmo 111: Pangako ng Poon nati’y lagi nating gunitain.  Unang Pagbasa: Galacia 3:7-14 Kung gayon, maliwanag na ang mga nananalig sa Diyos ang siyang tunay na lahi ni Abraham. Bago pa ito nangyari ay ipinahayag na ng kasulatan na ipawawalang-sala ng Diyos ang mga Hentil sa […]

Bible Catholic Church Daily Gospel on DCF

THE WORD OF GOD on DCF: “Humingi sa Diyos at Tayo’y Bibigyan”

  Oktubre 11, 2018. Huwebes. Ika-27 Linggo ng Karaniwang Panahon. Lucas 1:Poong Diyos ay purihin, nilingap n’ya ang Israel.  Unang Pagbasa: Galacia 3:1-5 Mga hangal kayong mga taga-Galacia! Sino ang nakagayuma sa inyo? Maliwanag na ipinahayag na sa inyo kung paano namatay si Jesu-Cristo sa krus! Sabihin nga ninyo, tinanggap ba ninyo ang Espiritu sa […]

Bible Catholic Church Daily Gospel on DCF

THE WORD OF GOD on DCF: “Ang Ating Butihing Diyos Ama sa Langit”

  Salmo 117: Humayo’t dalhin sa tanan Mabuting Balitang aral. Unang Pagbasa: Galacia 2:1-2, 7-14 Makalipas ang labing-apat na taon, muli akong pumunta sa Jerusalem kasama si Bernabe. Isinama ko rin si Tito. Bumalik ako sapagkat inihayag sa akin ng Diyos na dapat akong pumunta doon. Nakipagpulong ako nang sarilinan sa mga kinikilalang pinuno ng […]