Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA NGAYONG LINGGO: “Ang Muling Pagkabuhay Natin kay Cristo”

  Abril 21, 2019. Linggo ng Muling Pagkabuhay ng Panginoon. Salmo 118: Araw ngayon ng Maykapal, magalak tayo’t magdiwang.  Unang Pagbasa: Gawa 10:34, 37-43 At nagsalita si Pedro, “Ngayon ko lubusang naunawaan na talagang walang itinatangi ang Diyos. Alam ninyo ang pangyayaring naganap sa buong lupain ng mga Judio, na nagsimula sa Galilea pagkatapos na […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA NGAYONG HUWEBES SANTO: “Ang Huling Hapunan”

  Abril 18, 2019. Pagmimisa sa Pagtatakipsilim sa Paghahapunan ng Panginoon. Salmo 116: Sa kalis ng pagbabasbas si Kristo ang tinatanggap. Unang Pagbasa: Exodo 12:1-8, 11-14 Sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron sa Egipto, “Mula ngayon, ang buwang ito ang siyang magiging unang buwan ng taon para sa inyo. At sabihin ninyo sa buong […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagtataksil kay Jesus”

  Abril 17, 2019. Miyerkules Santo.  Salmo 69: Poon, ako’y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin.  Unang Pagbasa: Isaias 50:4-9 Ang Panginoong Yahweh ang nagturo sa akin ng aking sasabihin, para tulungan ang mahihina. Tuwing umaga’y nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan ako ng Panginoong Yahweh ng pang-unawa, hindi ako […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF Uncategorized

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Ang Minamahal ng DIyos”

  Abril 16, 2019. Martes Santo.  Salmo 71: Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan.  Unang Pagbasa: Isaias 49:1-6 Makinig kayo mga taong naninirahan sa malalayong mga bansa. Pinili na ako ni Yahweh bago pa isilang, at hinirang niya ako para siya’y paglingkuran. Mga salita ko’y ginawa niyang singtalim ng espada, siya ang sa aki’y […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagbibigay ng Lubos kay Jesus”

  Abril 15, 2019. Lunes Santo.  Salmo 27: Panginoo’y aking tanglaw, siya’y aking kaligtasan.  Unang Pagbasa: Isaias 42:1-7 Sinabi ni Yahweh, “Narito ang lingkod ko na aking hinirang; ang aking pinili at lubos na kinalulugdan; ibinuhos ko sa kanya ang aking Espiritu, at siya ang magpapairal ng katarungan sa mga bansa. Hindi siya makikipagtalo o […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Pag-aalay ng Sarili”

  Linggo ng Palaspas sa Pagpapakasakit ng Panginoon. Abril 14, 2019.  Salmo 22: Diyos ko! Diyos ko! Bakit naman ako’y iyong pinabayaan. Unang Pagbasa: Isaias 50:4-7 Ang Panginoong Yahweh ang nagturo sa akin ng aking sasabihin, para tulungan ang mahihina. Tuwing umaga’y nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan ako ng […]