Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Kakaibang Lakas ng Panginoon”

  Abril 27, 2019. Sabado, Oktaba sa Pasko ng Pagkabuhay. Salmo 118: Pinupuri kita, Diyos ko, pagkat ako’y dininig mo.  Unang Pagbasa: Gawa 4:13-21 Nagtaka ang buong Sanedrin sa katapangang ipinakita nina Pedro at Juan, lalo na nang malaman nilang mga karaniwang tao lamang ang mga ito at hindi nakapag-aral. Nalaman din nilang dating kasamahan […]

Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Ang Pagsang-ayon ng Mahal na Birheng Maria sa Plano ng Diyos”

  Marso 25, 2019. Pagpapahayag ng Magandang Balita Tungkol sa Panginoon (Annunciation of the Lord).  Salmo 40: Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Unang Pagbasa: Isaias 7:10-14, 8:10 Muling nagsalita si Yahweh kay Ahaz: “Humingi ka ng palatandaan kay Yahweh na iyong Diyos, maging ito ay buhat sa malalim na libingan o sa […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Diyos ang ating Ilaw”

  Pebrero 2, 2019. Sabado. Kapistahan ng Pagdadala kay Jesus na Panginoon sa Templo.  Salmo 24: Diyos na makapangyariha’y Dakilang Hari kailanman. Unang Pagbasa: Malakias 3:1-4 Sabi ni Yahweh na Makapangyarihan sa lahat, “Ipadadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko. At si Yahweh na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. […]

Bible Catholic Church Christian Daily Gospel on DCF

DAILY GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Pagpapalaya ng Diyos”

Oktubre 29, 2018. Lunes. Ika-30 Linggo ng Karaniwang Panahon.  Salmo 1: Lahat kayong mahal ng D’yos sa kanya’y dapat sumunod.  Unang Pagbasa: Efeso 4:32-5:8 Sa halip, maging mabait kayo at maawain; magpatawad kayo sa isa’t isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Cristo. Dahil kayo’y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan […]

Catholic Church Daily Gospel on DCF Religion

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Katotohanan na ang Diyos”

  Hulyo 13, 2018. Ika-14 Linggo ng Karaniwang Panahon. Salmo 51: Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Unang Pagbasa: Hosea 14:2-10 Manumbalik ka Israel kay Yahweh na iyong Diyos. Ang pagbagsak mo ay bunga ng iyong kasamaan. Dalhin ninyo ang inyong kahilingan, lumapit kayo kay Yahweh; sabihin ninyo sa kanya, “Patawarin po ninyo kami. […]