Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Pagbaba ng Espiritu Santo sa Atin”

    Hunyo 9, 2019. Linggo ng Pentekostes. UNANG PAGBASA Mga Gawa 2, 1-11 Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol Nang sumapit ang araw ng Pentekostes, nagkatipon silang lahat sa isang lugar. At biglang narinig ang isang ugong mula sa langit, animo’y hagunot ng malakas na hangin, at napuno nito ang bahay na […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Kay Jesus sa Pamamagitan ni Maria”

    Mayo 31, 2019. Kapistahan ng Pagdalaw ng Mahal na Birheng Maria Sofonias 3, 14-18 Isaias 12, 2-3. 4bkd. 5-6 Kapiling n’yo ang butihing Poong Banal ng Israel. Lucas 1, 39-56 UNANG PAGBASA Sofonias 3, 14-18 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Sofonias Umawit ka nang malakas, Lungsod ng Sion; sumigaw ka, Israel! Magalak […]