Apologetics / Reflections Christ God Died Theology Jesus Christ

Binuhay ng Diyos ang Panginoong Hesukristo?

Ang Panginoong Hesukristo ay Diyos, samakatuwid, BINUHAY ng Diyos ang Kanyang Sarili? Yes! Binuhay po ng Panginoong Diyos ang Kanyang Sarili.Even though sa Banal na Kasulatan, may mga nasusulat na binuhay ng Diyos ang Panginoong Hesus, yun po ay kinakailangan na masulat. Alam po natin na hindi direktang inangkin ng Panginoong Hesus na Siya ay […]