Apologetics / Reflections Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Faith Islam Jesus Christ Muhammad Religion

Regarding the Muslim Jesus

By Ali ibn Hassan  In Matthew 16:15-16, Jesus asks Peter, “Who do you say that I am?” Peter responds, “You are the Messiah, the son of the living God.” If Jesus asked a Muslim this same question, what would he say? To find out, let’s delve into a comparison between the Quran and Bible. The Annunciation […]

Apologetics / Reflections Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Faith Islam Judaism Religion

Jesus is the Manifestation of God

BY: Luke Haskell  Full Question: Either Jesus Christ is the physical manifestation of God or you fall down the slippery slope into paganism. Muslims and Jews and sadly even many who follow Sola Scriptura and still falsely call themselves Christians, have fallen into the same errors when it comes to the nature of God. God calls […]

Apologetics / Reflections Islam Religion

Si Propeta Muhammad ba ang tinutukoy na “Mang-aaliw” sa John 14:16-17???

  By: Admin Francisco de Sales DCF Sinasabi ng Qur’an na si Propeta Muhammad (SAWs) ay hinulaan o nabanggit sa mga kasulatang nauna pa sa Qur’an (Ang Biblia). Kaya naman hindi nakakapagtaka na ang mga kapatid nating Muslim ay gumagamit ng biblia upang patunayan na ang pagdating ni Propeta Muhammad (SAWS) ay ipinagpauna na ng mga […]

Apologetics / Reflections Catholic Church Islam Jesus Christ Muhammad Religion

WHAT IS THE DIFFERENCE OF JESUS FROM MUHAMMAD? by Bro. Duane Cartujano

Jesus died but resurrected. Muhammad died but did no resurrect. Jesus made many miracles with numerous eye witnesses. Muhammad still is questionable historically in performing miracles. Some Muslims say Muhammad performed miracles. He supposedly cut the moon in half. They mention Surah 54:1 as proof. “The Hour has drawn near, and the moon has been […]

Apologetics / Reflections Bible Catholic Church Islam

Apat na Ebangelio: Sino Ang Sumulat?

Kadalasang sinasabi sa ating ng mga kapatid nating Muslim upang kwestyunin ang Biblia at ang mga apat na Evangelio: ” Ngunit napakadali nilang ideny ang mga panulat na nakapangalan sa pangalan niya dahil ang mga Gospel na nasa Bibliya ngayon ay pinili ng simbahang Katoliko tatlong siglo ang nakaraan pagkatapos namatay ang mga taong may […]

Apologetics / Reflections Bible Islam

Si Propeta Muhammad ba ng Islam ang tinutukoy na “Mang-aaliw” sa John 14:16-17???

Sinasabi ng Qur’an na si Propeta Muhammad (SAWs) ay hinulaan o nabanggit sa mga kasulatang nauna pa sa Qur’an (Ang Biblia). Kaya naman hindi nakakapagtaka na ang mga kapatid nating Muslim ay gumagamit ng biblia upang patunayan na ang pagdating ni Propeta Muhammad (SAWS) ay ipinagpauna na ng mga propeta sa Biblia. Nakakamangha lamang para […]