Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagtulong sa Kapwa”

Hulyo 4, 2020. Sabado sa Ika-13 Linggo ng Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA Amos 9, 11-15 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Amos Ito ang sinasabi ng Panginoon, “Sa araw na yao’y ibabangon kong muli ang sambahayan ni David at aayusing tulad ng isang bahay na nawasak. Itatayo kong muli iyon, kagaya noong araw. Sa gayun, […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Mapalad ang Naniniwala”

        Hulyo 3, 2020. Kapistahan ni Apostol Santo Tomas. UNANG PAGBASA Efeso 2, 19-22 Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso Mga kapatid, hindi na kayo dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kababayan ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambahayan. Kayo’y itinayo rin sa saligan ng […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagpapalaya ni Jesus”

    Hulyo 1, 2020. Miyerkules ng Ika-13 Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA Amos 5, 14-15. 21-24 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Amos “Gawin ninyo ang matuwid, huwag ang liko, upang kayo’y mabuhay. Sa gayun, sasainyo ang Panginoon, ang Diyos na Makapangyarihan, tulad ng sinasabi ninyo. Kamuhian ninyo ang masama, ibigin ang mabuti, […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Mahalagang Papel sa Simbahan”

      Hunyo 29, 2020. Dakilang Kapistahan nina Apostol San Pedro at San Pablo. UNANG PAGBASA Mga Gawa 12, 1-11 Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol Noong mga araw na iyon, sinimulang usigin ni Haring Herodes ang ilang kaanib ng simbahan. Pinapugutan niya si Santiagong kapatid ni Juan. Nang makita niyang ito’y […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Kalakasan ng Diyos”

    Hunyo 27, 2020. Sabado sa Ika-12Linggo ng Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA Mga Panaghoy 2, 2. 10-14. 18-19 Pagbasa mula sa aklat ng mga Panaghoy Walang awang winasak ng Panginoon ang lahat ng nayon ni Jacob; sinira niya ang matitibay na kuta ng lupain; ang kaharian at mga pinuno nito’y kanyang ibinagsak at inilagay […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Buhay sa Diyos”

Hunyo 25, 2020. Huwebes ng Ika-12 Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA 2 Hari 24, 8-17 Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga Hari Si Joaquin ay labingwalong taon nang maghari sa Jarusalem at ito’y tumagal nang tatlong buwan. Ang kanyang ina ay si Nahustan na anak ni Elnatan ng Jerusalem. Si Joaquin ay hindi […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Misyon ni Juan”

Hunyo 24, 2020. Dakilang Kapistahan ng Pagsilang ni San Juan Bautista. UNANG PAGBASA Isaias 49, 1-6 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias Makinig kayo mga taong naninirahan sa malalayong lugar. Pinili na ako ng Panginoon bago pa isilang at hinirang niya ako para siya’y paglingkuran. Mga salita ko’y ginawa niyang sintalas ng tabak, Siya […]