Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Pagpapakababa ng Loob”

  Pebrero 27, 2024. Martes sa Ika-2 Linggo ng Apatnapung Araw na Paghahanda. MABUTING BALITA Mateo 23, 1-12 Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, “Ang mga eskriba at ang mga Pariseo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng Kautusan ni Moises. […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Pinagpalang San Pedro”

Pebrero 22, 2024. Kapistahan ng Luklukan ni Apostol San Pedro MABUTING BALITA Mateo 16, 13-19 Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo Noong panahong iyon, dumating si Hesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, “Sino raw ang Anak ng Tao, ayon sa mga tao?” At sumagot sila, […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Habag at Pagtulong sa Kapwa”

Pebrero 10, 2024. Paggunita kay Santa Escolastica, dalaga. MABUTING BALITA Marcos 8, 1-10 Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos Noong mga araw na iyon, muling nagkatipon ang mga tao. Naubos na nila ang kanilang pagkain, kaya’t tinawag ni Hesus ang kanyang mga alagad, at sinabi sa kanila, “Nahahabag ako sa mga taong […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Tungo sa Diyos”

  Pebrero 1, 2024. Huwebes ng Ika-4 na Linggo sa Karaniwang Panahon. MABUTING BALITA Marcos 6, 7-13 Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos Noong panahong iyon, tinawag ni Hesus ang Labindalawa, at sinugong dala-dalawa. Binigyan niya sila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu, at pinagbilinan: “Sa inyong paglalakbay, huwag kayong magdala ng […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Diyos na Walang Katulad”

        Enero 31, 2024. Paggunita kay San Juan Bosco, pari. MABUTING BALITA Marcos 6, 1-6 Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos Noong panahong iyon, si Hesus ay nagtungo sa sariling bayan, kasama ang kanyang mga alagad. Pagdating ng Araw ng Pamamahinga, nagturo siya sa sinagoga. Nagtaka ang maraming nakarinig […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Pakikinig sa Diyos”

    Enero 24, 2024. Paggunita kay San Francisco de Sales, obispo at pantas ng Simbahan. MABUTING BALITA Marcos 4, 1-20 Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos Noong panahong iyon, muling nagturo si Hesus sa tabi ng Lawa ng Galilea. Pinagkalipumpunan siya ng napakaraming tao, kaya’t lumulan siya sa isang bangkang nasa […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Pagpapahayag ng Mabuting Balita”

        Enero 19, 2024. Biyernes ng Ikalawang Linggo sa Karaniwang Panahon. MABUTING BALITA Marcos 3, 13-19 Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos Noong panahong iyon, umahon si Hesus sa kaburulan, kasama ang kanyang mga pinili. Humirang siya ng labindalawa na tinawag niyang mga apostol upang maging kasa-kasama niya, suguing […]