Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Patuloy na Manalangin”

Nobyembre 16, 2019. Sabado ng Ika-32 Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA Karunungan 18, 14-16; 19, 6-9 Pagbasa mula sa aklat ng Karunungan Payapa at tahimik ang lahat, nangangalahati na ang gabi, walang anu-ano’y ang makapangyarihan mong mga salita ay bumaba, mula sa iyong maharlikang trono sa langit, pumagitna sa lupaing iyon na itinalaga mong […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Sa Wakas ng Panahon”

Nobyembre 15, 2019. Biyernes ng Ika-32 Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA Karunungan 13, 1-9 Pagbasa mula sa aklat ng Karunungan Napakahangal ang mga taong hindi nakakikilala sa Diyos. Nakikita nila ang mabubuting bagay sa daigdig, ngunit hindi nila makita ang Diyos na buhay. Pinag-aaralan nila ang kanyang mga nilalang, ngunit hindi nila nakilala siya, […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Paghahari ng Diyos”

    Nobyembre 14, 2019. Huwebes ng Ika-32 Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA Karunungan 7, 22 – 8, 1 Pagbasa mula sa aklat ng Karunungan Ang diwa ng Karunungan ay matalino at banal. Iisa ang kanyang kalikasan ngunit napagkikilala sa maraming paraan. Siya’y dalisay at walang katawang materyal, at malayang magparoo’t parito; malinis, nagtitiwala […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagpapasalamat Sa Diyos”

  Nobyembre 13, 2019. Miyerkules ng Ika-32 Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA Karunungan 6, 1-11 Pagbasa mula sa aklat ng Karunungan Mga hari, pakinggan ninyo ito at unawain; mga namamahala sa buong daigdig, pag-aralan ninyo ito. Makinig kayo, mga pinuno ng maraming bansa; kayo, na ang ipinagmamalaki ay ang dami ng inyong mga nasasakupan. […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Sa Diyos ang Papuri”

Nobyembre 12, 2019. Paggunita kay San Josafat, Obispo at Martir. Martes ng Ika-32 Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA Karunungan 2, 23-3, 9 Pagbasa mula sa aklat ng Karunungan Pagkat ang tao’y hindi nilikha ng Diyos para mamatay, kundi para maging larawan niyang buhay. Ngunit dahil sa pakana ng diyablo, nakapasok ang kamatayan at ito […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Awa at Pananampalataya”

Nobyembre 11, 2019. Paggunita kay San Martin ng Tours, Obispo. Lunes Ika-32 Linggo sa Karaniwang Panahon.  UNANG PAGBASA Karunungan 1, 1-7 Ang simula ng aklat ng Karunungan. Kayong mga namamahala at may kapangyarihan sa daigdig, mahalin ninyo ang katarungan, mataimtim ninyong isipin ang Panginoon, at taos-pusong hanapin siya. Matatagpuan siya ng mga hindi nag-aalinlangan sa […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagtatalaga sa Simbahan”

  Nobyembre 9, 2019. Kapistahan ng Pagtatalaga sa Palasyong Simbahan sa Laterano, Roma. UNANG PAGBASA Ezekiel 47, 1-2. 8-9. 12 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Ezekiel Noong mga araw na iyon, bumalik kami ng anghel sa pintuan ng templo. Sa ilalim nito’y may agos ng tubig papunta sa silangan. Ang templo’y paharap sa silangan. […]