Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Mapalad ang Naniniwala”

        Hulyo 3, 2020. Kapistahan ni Apostol Santo Tomas. UNANG PAGBASA Efeso 2, 19-22 Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso Mga kapatid, hindi na kayo dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kababayan ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambahayan. Kayo’y itinayo rin sa saligan ng […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagpapalaya ni Jesus”

    Hulyo 1, 2020. Miyerkules ng Ika-13 Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA Amos 5, 14-15. 21-24 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Amos “Gawin ninyo ang matuwid, huwag ang liko, upang kayo’y mabuhay. Sa gayun, sasainyo ang Panginoon, ang Diyos na Makapangyarihan, tulad ng sinasabi ninyo. Kamuhian ninyo ang masama, ibigin ang mabuti, […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Kalakasan ng Diyos”

    Hunyo 27, 2020. Sabado sa Ika-12Linggo ng Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA Mga Panaghoy 2, 2. 10-14. 18-19 Pagbasa mula sa aklat ng mga Panaghoy Walang awang winasak ng Panginoon ang lahat ng nayon ni Jacob; sinira niya ang matitibay na kuta ng lupain; ang kaharian at mga pinuno nito’y kanyang ibinagsak at inilagay […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Buhay sa Diyos”

Hunyo 25, 2020. Huwebes ng Ika-12 Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA 2 Hari 24, 8-17 Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga Hari Si Joaquin ay labingwalong taon nang maghari sa Jarusalem at ito’y tumagal nang tatlong buwan. Ang kanyang ina ay si Nahustan na anak ni Elnatan ng Jerusalem. Si Joaquin ay hindi […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Misyon ni Juan”

Hunyo 24, 2020. Dakilang Kapistahan ng Pagsilang ni San Juan Bautista. UNANG PAGBASA Isaias 49, 1-6 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias Makinig kayo mga taong naninirahan sa malalayong lugar. Pinili na ako ng Panginoon bago pa isilang at hinirang niya ako para siya’y paglingkuran. Mga salita ko’y ginawa niyang sintalas ng tabak, Siya […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Payapa kay Cristo”

Hunyo 23, 2020. Martes sa Ika-12 Linggo ng Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA 2 Hari 19, 9b-11. 14-21. 31-35a. 36 Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga Hari Noong mga araw na iyon, nagsugo si Haring Senaquerib ng Asiria kay Ezequias at ipinasabi ang ganito: “Huwag mo nang dayain ang iyong sarili na ang Jerusalem ay […]

Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Ang Mabuting Ama”

    Hunyo 21, 2020. Ika-12 Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA Jeremias 20, 10-13 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Jeremias Naririnig kong nagbubulungan ang karamihan. Tinagurian nila akong “Kilabot saanman.” Sinasabi nila, “Isuplong natin! Isuplong natin!” Pati matatalik kong kaibiga’y naghahangad ng aking kapahamakan. Wika pa nila, “Marahil ay malilinlang natin siya; Pagkatapos, […]