Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Daily Gospel on DCF Faith God Religion

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Halaga ng Pagpapatawad”

Hunyo 14, 2018. Huwebes. Ika-10 Linggo ng Karaniwang Panahon

Salmo 65: “O D’yos, dapat kang awitan, sa Sion ay papurihan” 

Unang Pagbasa: 1 Mga Hari 18:41-46

Sinabi ni Elias kay Ahab, “Lumakad ka na! Maaari ka nang kumain at uminom. Naririnig ko na ang pagbuhos ng ulan.” Samantalang si Ahab ay kumakain at umiinom, umakyat si Elias sa taluktok ng Bundok Carmel at sumubsob sa lupa. Sinabi niya sa kanyang utusan, “Umakyat ka at tanawin mo ang dagat.”

Umakyat nga ang utusan at tumanaw sa dagat. “Wala po akong makitang anuman,” wika ng utusan.

“Pitong beses mo pang gawin ang sinabi ko,” utos ni Elias. Sa ikapitong pagtanaw, napasigaw ang utusan, “May nakikita po akong ulap kasinlaki ng palad na tumataas mula sa dagat.”

“Magmadali ka!” sabi ni Elias. “Sabihin mo kay Ahab na ihanda ang kanyang karwahe at umuwi na agad. Baka siya’y hindi makaalis dahil sa ulan.”

Hindi nagtagal at nagdilim ang langit sa kapal ng ulap, lumakas ang hangin at biglang bumuhos ang malakas na ulan. Sumakay si Ahab sa karwahe at nagmamadaling nagtungo sa Jezreel. Lumukob kay Elias ang kapangyarihan ni Yahweh. Hinigpitan ni Elias ang pagkatali sa kanyang damit at tumakbo sa unahan ng karwahe ni Ahab hanggang sa pagpasok sa Jezreel.

Ebanghelyo: Mateo 5:20-26

Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga tagapagturo ng Kautusan at mga Pariseo, hinding-hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit.”

“Narinig ninyo na iniutos ng Diyos sa inyong mga ninuno, ‘Huwag kang papatay; ang sinumang pumatay ay mananagot sa hukuman.’ Ngunit sinasabi ko naman sa inyo, ang sinumang napopoot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman, ang humahamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanedrin, at sinumang manghiya sa kanyang kapatid ay nanganganib na maparusahan sa apoy ng impiyerno.

Kaya’t kung mag-aalay ka ng handog sa dambana para sa Diyos at naalala mong may sama ng loob sa iyo ang iyong kapatid, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa kanya. Pagkatapos, magbalik ka at maghandog sa Diyos.

“Kung may ibig magsakdal sa iyo, makipag-ayos ka agad sa kanya bago makarating sa hukuman ang inyong kaso. Kung hindi ay dadalhin ka niya sa hukom, at ibibigay ka nito sa tanod, at ikukulong ka naman sa bilangguan. Tandaan mo: hindi ka makakalabas doon hangga’t hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang piso na dapat mong bayaran.”

Pagninilay:

Madaling sabihin na “Pinapatawad na kita” o kaya naman ay “Oo, nakalimutan ko na ang lahat”. Ngunit sa kaibuturan ng ating puso ay may natitira pa palang poot at pighati. May mga pinanghahawakang nakasakit sa atin kaya hindi tayo makaggawa ng tama at malayang desisyon sa mga pagkakataon na ibinibigay sa atin. Ngunit ang katotohanan sa buhay ay tayong lahat na nilalang dito sa mundo ay nasasaktan. Sino bang hindi at walang damdamin o kahinaan? Hindi rin madaling magpatawad dahil tao lang tayo ay nakadarama ng malubhang sakit na minsan ay tila ba walang lunas kung iisipin ng ilan. Madalas magtanong kung bakit nga ba nangyayari ang mga bagay na iyon, lalo na kung wala namang ginagawang masama sa iyong sariling pag-iisip. Maraming tanong na naglalaro sa isip ng mga nasasaktan.

Ngunit, may biyaya kung lahat ng ito ay ating susubuking labanan at bitawan. Kung unti-unti nating tatanggalin ang mga balakid na ito ay saka lamang mas magiging malaya at bukas ang ating mga puso sa kalooban ng Diyos. Kung titingnan pa rin natin kung ano ang magandang naidulot ng bawat sakit, suliranin at paghihirap na dinanas sa ating buhay, nang may buong tiwala sa Diyos ay mas madaling mabuksan ang puso sa unti-unting pagpapatawad. Makakapaniwala ba tayo na may pakay ang lahat ng mga bagay? Mabuti man o tila hindi mabuti na pangyayari. Maaring matuto tayo sa mga pagkakamali, mas maging malakas, o maging ehemplo o halimbawa ng lakas na pagkukunan ng ibang taong dinaranas ang parehong sakit. Sa kabila ng lahat ng nangyayari sa ating buhay ay tinatawag pa rin tayong bumitaw ng lahat ng ating dinadala sa Diyos. Magpatawad kahit unti-unti. Dahil tanda ito ng ating pagmamahal sa Panginoon, sa kapwa at sa sarili. Mas masarap at maginhawa sa pakiramdam ng nagpapatawad dahil tayo rin naman ay nagkakasala sa ibang tao alam man natin o hindi. Aminin man o hindi. Lahat tayo ay may kanya-kanyang kahinaan. Alalahanin natin ito nang may pagpapakumbabang loob at ito nawa ang ating maging sandigan upang tayo ay makapagpatawad din ng ating kapwa.

Si Jesus ang ating halimbawa na mapagkukunan ng lakas ng ating mga puso. Kahit ilang beses natin Siyang iwanan, kalimutan at ilang beses man tayong magalit sa Kanya at magtampo. Kailanman ay hindi Niya tayo pinababayaan. Handa pa rin lagi ang ating Panginoon upang tayo ay patawarin at ibigay ang mga bagay na makakabuti at makapagpapasaya sa atin. Iilan ba sa atin ang naniniwala dito? Hindi makapaniwala ang marami sa walang hanggang awa ng Diyos dahil iniisip nila na ang Diyos ay tulad nating mga taong mahirap makalimot at magpatawad ngunit hindi ganito ang Diyos. Upang maranasan natin itong bukal ng awa, kailangan natin sumugal sa ating pananampalataya sa Diyos upang matularan natin siya at sa gayon tayo mismo ay makararanas ng kung ano man ang mga itinuturo ng Panginoon. Kung sarado ang mga puso, ay hindi makakapasok ng lubos ng biyaya ng Diyos ng kagalakan, pagpapatawad at pag-unawa na magbibigay kalayaan sa ating puso at buhay. Ang bukas na puso naman ay bagamat, mas masalimuot ang daan, ay ang siyang makakaintindi lamang ng ganitong misteryo ng Panginoon na kanyang idinidulot sa mga naniniwala at gusto Siyang tularan bilang mga anak na lubos na may tiwala sa kanilang Ama.

Tayong lahat ay magkakapatid at magkakapamilya sa isang malaking pamilya at sa Ngalan ng Diyos. Hindi man madali magpatawad agag-agad, ang mahalaga ay manatiling bukas ang ating puso upang ang pag-ibig, pag-unawa at bukal ng awa ng Diyos ang siya mismong dumaloy sa atin. Ang ating malambot na pusong mapagpatawad, mahinahon at hindi mapagimpok ng sama ng loob ngunit bukas sa pagmamahal ang ating pinakamainam na alay sa Panginoon.

Panalangin: Panginoon, patawarin mo ako sa aking mga pagkakasala para nang pagpapatawad naming sa nagkakasala sa amin. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.