Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Daily Gospel on DCF Faith God Jesus Christ Religion

SUNDAY GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Pagpapatunay kay Jesus”

Abril 15, 2018. Ika-3 Linggo sa Pasko ng Pagkabuhay. Ebanghelyo: Lucas 24:35-48 At isinalaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila nakilala si Jesus nang paghati-hatiin nito ang tinapay. Habang pinag-uusapan nila ito, tumayo si Jesus sa kalagitnaan nila [at nagsabi, “Sumainyo ang kapayapaan!”] Natigilan sila at natakot sapagkat ang akala […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Daily Gospel on DCF DCF Apologetics Religion

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Paglalakad ni Jesus sa Ibabaw ng Dagat”

Abril 14, 2018 (Sabado). Ika-2 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay Ebanghelyo: Juan 6:16-21 Nang magtatakip-silim na, ang mga alagad ay pumunta sa tabi ng lawa. Sumakay sila sa bangka at naglayag papuntang Capernaum. Madilim na’y wala pa si Jesus. Biglang lumakas ang hangin at lumaki ang alon. Nang makasagwan na sila nang may lima o […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Daily Gospel on DCF Faith Religion Tradition

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Pagpapakain sa Limanlibo”

Abril 13, 2018. Ika-2 Linggo sa Pasko ng Pagkabuhay Ebanghelyo: Juan 6:1-15* Pagkatapos nito, tumawid si Jesus sa ibayo ng Lawa ng Galilea, na tinatawag ding Lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang pagpapagaling niya sa mga maysakit. Umakyat si Jesus sa bundok kasama ang kanyang mga alagad at naupo […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Daily Gospel on DCF Jesus Christ Religion

TODAYS’ GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Si Jesus ang Mula sa Langit”

Abril 12, 2018. Huwebes. Ika-2 Linggo sa Pasko ng Pagkabuhay Ebanghelyo: Juan 3:31-36 Ang mula sa itaas ay dakila sa lahat; ang mula sa lupa ay taga-lupa at nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa. Ang mula sa langit ay dakila sa lahat. Pinapatotohanan niya ang kanyang nakita at narinig ngunit walang naniniwala sa kanyang […]

Daily Gospel on DCF

TODAY’S REFLECTIONS on DCF: “Dakilang Pag-ibig at Buhay na Walang Hanggan”

  Abril 11, 2018. Ika-2 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay Salmo 34: Panginoo’y naghari na! Ang damit n’yay maharlika. Ebanghelyo: Juan 3:16-21 Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya’t ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. […]

Angels Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF Mariology Religion

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ipinahayag ang Pagsilang ni Jesus”

Abril 9, 2018. Lunes. Dakilang Kapistahan ng Pagpapahayag ng Magandang Balita Tungkol sa Panginoon (Annunciation of the Lord) Salmo 40: Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ebanghelyo: Lucas 1:26-38 Nang ikaanim na buwan ng pagdadalang-tao ni Elisabet, ang anghel na si Gabriel ay isinugo ng Diyos sa Nazaret na isang lunsod sa Galilea, […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Daily Gospel on DCF Religion

SUNDAY GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Nagpakita si Jesus sa mga Alagad”

  Abril 8, 2018. Ikalawang Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay Salmo 118: Butihing Poo’y purihin, pag-ibig n’yay walang maliw.  Ebanghelyo: Juan 20:19-31 Kinagabihan ng araw ng Linggo, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakasara ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Judio. Dumating si Jesus at tumayo sa kalagitnaan […]