Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Gawa ni Jesus”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enero 11, 2020. Lunes ng Unang Linggo sa Karaniwang Panahon.

Monday of the First Week in Ordinary Time.

UNANG PAGBASA
Hebreo 1, 1-6
Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo

Noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba’t ibang panahon at sa iba’t ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit ngayon, siya’y nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang Anak. Sa pamamagitan ng Anak ay nilikha ng Diyos ang sansinukob at siya ang itinalaga niyang magmay-ari ng lahat ng bagay. Ang Anak ang maningning na sinag ng Diyos, sapagkat kung ano ang Diyos ay gayun din ang Anak. Siya ang nag-iingat sa sansinukob sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya’y lumuklok sa kanan ng Diyos, ang makapangyarihan sa lahat.
At kung paanong higit na di-hamak ang pangalang ibinigay ng Diyos sa Anak, gayun din, siya’y higit na di-hamak sa mga anghel. Sapagkat hindi kailanman sinabi ng Diyos sa sinumang anghel,

“Ikaw ang aking Anak!
Ako ang iyong Ama.”
Ni hindi rin niya sinabi sa kaninuman sa mga anghel,
“Ako’y magiging kanyang Ama,
at siya’y magiging Anak ko.”
At nang susuguin na ng Diyos ang kanyang bugtong na Anak sa sanlibutan ay sinabi niya,
“Dapat siyang sambahin ng lahat ng anghel ng Diyos.”
Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 96, 1 at 2b, 6 at 7k. 9
Ang Panginoo’y sambahin ng lahat n’yang mga anghel.

MABUTING BALITA
Marcos 1, 14-20
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Pagkatapos dakpin si Juan, si Hesus ay nagtungo sa Galilea at ipinangaral ang Mabuting Balitang mula sa Diyos: “Dumating na ang takdang panahon, at malapit na ang paghahari ng Diyos! Pagsisihan ninyo’t talikdan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa Mabuting Balitang ito.”
Samantalang naglalakad si Hesus sa tabi ng Lawa ng Galilea, nakita niya ang magkapatid na Simon at Andres na naghahagis ng lambat, “Sumama kayo sa akin at kayo’y gagawin kong mamamalakaya ng tao.” Pagdaka’y iniwan nila ang kanilang lambat, at sumunod sa kanya.

Nagpatuloy siya ng paglakad, at sa di kalayuan ay nakita niya ang magkapatid sa Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Sila’y nasa kanilang bangka at naghahayuma ng mga lambat. Tinawag din sila ni Hesus at sumunod naman sa kanya. Iniwan nila sa bangka ang kanilang ama, kasama ng mga taong upahan.
Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Lunes po sa ating lahat! Opisyal na simula na naman po ng karaniwang panahon sa ating Simbahan. Magtatanggal na ng mga derokasyon pampasko sa ating mga bahay. Subalit gaya ng lahat ng pagtatapos ay may bagong simula. Simula ngayon ng pagmiministro ni Jesus. Ang Ebanghelyo ngayong unang araw ng karaniwang panahon ay ang tagpo Niya sa pagaanyaya na maging alagad Niya. Para sa pagtupad ng Kanyang misyon ay kailangan ni Jesus ng makakasama. Kailangan ni Jesus ng mga taong susunod sa Kanya upang ipakalat ang Mabuting Balita at gumawa ng mabuti. Sa paggawa ng mabuti ay atin ding ipinapahayag ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Tayo rin ay kasama sa mga tinatawag ni Jesus. Tayo ang pagpapatuloy ng Kanyang misyon. Dito mismo sa mundo sa ating kasalukuyang panahon. Hindi ito mga bagay o aktibidad nung mga nauna subalit mula una hanggang ngayon ay nagpapatuloy ang gawa ni Jesus sa pamamagitan natin. Paano ba ang tugon natin sa Kanya? Gusto ba nating maging instrumento ni Jesus? O mas pinipili pa natin ang maging instrumento ng kasalanan? Mas pinipili ba natin ang mali na madaling gawin o ang mahirap ngunit mabuti?

Pagnilayan natin po natin ito. Amen. +

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: Frances Mary Margaret DJ

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com 

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.