Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Manatili sa Pag-ibig”

Mayo 2, 2024. Paggunita kay San Atanasio, obispo at pantas ng Simbahan.

MABUTING BALITA
Juan 15, 9-11
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad: “Kung paanong iniibig ako ng Ama, gayun din naman, iniibig ko kayo; manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig; tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako’y nananatili sa kanyang pag-ibig.

“Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Huwebes po sa ating lahat! Ang pananatili sa Diyos ay hindi madali. Ang pananatili sa pag-ibig ay hindi madali. Kailangan natin ng sakripisyo para makamtan ito. Kailangan nating piliing isantabi muna ang ibang bagay na para sarili gaya ng sobra-sobrang pakikipagkuwentuhan o panonood ng telebisyon upang makapaglaan ng oras para sa Diyos. Ang Diyos naman ay lagi nating kasama at naghihintay sa atin subalit tayo ang madalas na abala sa maraming bagay.

Madalas ang mga tao’y nakakaalala lamang sa Diyos kapag kailangan ng tulong subalit hindi ganito ang pakikipagrelasyon sa Diyos. Siya ay ating Ama. Tayo at ang buong buhay natin ay mula sa Kanya. Ano kayang klase ng anak ang pumupunta lang sa magulang kapag may kailangan siya?
Tiyak hindi magiging maganda ang tingin natin sa anak na ito at kukutyain pa siya ng marami subalit hindi natin alam na nagiging ganito ang karamihan sa atin.

Kaya naman, magsimula na tayo ngayong maging mga tunay na anak sa ating Ama sa langit. Lagi tayong dumulog sa Kanya sa pananalangin may kailangan man tayo o wala. Puntahan natin Siya sa simbahan at sa katahimikan ng ating puso upang manatili sa Kanyang presensiya. Magsimba tayo kada Linggo gaya ng utos Niya. Ang simbahan na bahay ng Diyos ay atin ding espirituwal na tahanan.

Maari nating Siyang sabihan ng anumang nasa puso natin, masaya man o malungkot. Pasalamatan natin Siya sa lahat ng bagay at pagkatiwalaan kung may pagsubok man. Hinding hindi natin kailanman pagsisisihan na magsakripisyo at maglaan ng oras para sa Diyos. Doon nating mararamdaman ang Kanyang wagas na pag-ibig sa atin.

Nawa’y paniwalaan at patuloy nating pagnilayan natin ito. Amen. +

Pagpalain po tayong lahat ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos, at ipagsanggalang nawa Niya tayo laban sa tukso at masasama ngayon at magpakailanman. Amen. +

Pagninilay ni: F.M.M.J.
Pinagmulan ng Pagbasa: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications

Defend The Catholic Faith

About Author

Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.

You may also like

Bible Catholic Church Catholic Faith News

WHY THE DEVIL HATES THE BLESSED VIRGIN SO MUCH (AND WHY YOU SHOULD LOVE HER)

  Satan hates the Blessed Virgin Mary. In fact, he has been doing everything in his power to discourage devotion to
Apologetics / Reflections Catholic Church The Sacraments

BINYAG, KASAL, KUMPIL AT IBA PA. BAKIT DAW MAY BAYAD? BY: ADMIN COCO

Sabi ng mga sektang kutya ng kutya sa katoliko sabi nila bakit ang kasal niyo my bayad? binyag my bayad?