Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Pananalangin sa Espiritu Santo”

Mayo 7, 2024. Martes sa Ika-6 na Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay.

MABUTING BALITA
Juan 16, 5-11
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad: “Ngayo’y paroroon na ako sa nagsugo sa akin. Wala isa man sa inyong nagtatanong sa akin kung saan ako pupunta. At ngayong sabihin ko sa inyo, natigib kayo ng kalungkutan. Ngunit dapat ninyong malaman ang katotohanan: ang pag-alis ko’y sa ikabubuti ninyo, sapagkat hindi paparito sa inyo ang Patnubay kung hindi ako aalis.

Ngunit kung aalis ako, susuguin ko siya sa inyo. Pagdating niya ay kanyang patutunayan sa mga tao sa sanlibutan na mali ang pagkakakilala nila sa kasalanan, at ipakikilala niya kung ano ang matuwid, at kung ano ang kahatulan. Mali sila tungkol sa kasalanan, sapagkat hindi sila nanalig sa akin; tungkol sa matuwid, sapagkat ako’y paroroon sa Ama at hindi na ninyo makikita; tungkol sa matuwid, sapagkat ako’y paroroon sa Ama at hindi na ninyo makikita; tungkol sa kahatulan, sapagkat hinatulan na ang pinuno ng sanlibutang ito.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Martes po sa ating lahat! Ang pagdating ng Patnubay o ng Espiritu Santo ay ipagdiriwang natin sa darating na ika-19 ng Mayo. Ito ang Linggo ng Pentekostes. Sinabi ni Hesus na ang Kanyang pag-alis ay para sa ikabubuti natin dahil hindi darating ang Espiritu Santo kung hindi Siya aakyat sa Langit.

Sa darating naman na ika-12 ng Mayo ay ipagdiriwang natin ang pag-akyat ni Hesus sa Langit. Ito naman ang tinatawag na “Ascension Sunday”. Tuwing dinarasal natin ang “Apostle’s Creed” sa Banal na Misa matapos ang homiliya, binabanggit natin doon na si Hesus ay nakaluklok sa kanan ng Ama. Kaya nga, hanggang ngayon namumuhay tayo sa ilalim ng Espiritu Santo. May iisa tayong misyon mula sa apostol kasama Niya. Kailangang makita natin na ang Espiritu ng Diyos ay namumuhay sa atin at ang pinakapupuno sa atin at makakapagpasaya sa atin ay ang maggawa kung ano ang nais ng Diyos na namumuhay sa loob natin. Tayo ay Kanyang mga anak, hindi ng luho at ng mundo.

Igugol man natin ang ating oras sa mga hangarin natin sa mundo, sa pagsunod sa uso, sa mga hangaring pagsikat, makilala at iba pa, iisa lang ang mahalaga sa ating buhay, ang masunod ang tunay na plano ng Diyos para sa atin. Ito ay iba-iba kada tao. Madidiskubre lamang natin ito kung patuloy tayong mananalangin araw-araw. Isa pagkagising, tapos sa mga iba’t ibang bahagi ng ating araw na maaring kausapin ang Diyos kahit saglit at bago matulog. Sa pananalanging ito at sa pagsisimba kada Linggo upang makinig sa Salita ng Diyos, makakapakinig din tayo sa tinig ng Espiritu Santong nananahan sa atin.

Sa ating buhay, maraming boses ang nagsasalita. May boses ang Diyos, ang ating sarili, ang demonyo at ang demonyo sa mundo at sa kahinaan ng ating sarili. Tanging ang panalangin at mga banal na sakramento lamang ng Eukaristiya at pagkukumpisal ang ating sandata upang hindi maligaw at malaman at masunod natin ang tinig ng Espiritu Santo sa ating buhay.

Nawa’y paniwalaan at patuloy nating pagnilayan natin ito. Amen. +

Pagpalain po tayong lahat ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos, at ipagsanggalang nawa Niya tayo laban sa tukso at masasama ngayon at magpakailanman. Amen. +

Pagninilay ni: F.M.M.J.
Pinagmulan ng Pagbasa: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications

Defend The Catholic Faith

About Author

Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.

You may also like

Bible Catholic Church Catholic Faith News

WHY THE DEVIL HATES THE BLESSED VIRGIN SO MUCH (AND WHY YOU SHOULD LOVE HER)

  Satan hates the Blessed Virgin Mary. In fact, he has been doing everything in his power to discourage devotion to
Apologetics / Reflections Catholic Church The Sacraments

BINYAG, KASAL, KUMPIL AT IBA PA. BAKIT DAW MAY BAYAD? BY: ADMIN COCO

Sabi ng mga sektang kutya ng kutya sa katoliko sabi nila bakit ang kasal niyo my bayad? binyag my bayad?