Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Pamumuhay ni Hesus”

 

Mayo 9, 2024. Huwebes sa Ika-6 na Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay.

MABUTING BALITA
Juan 16, 16-20
Ang Mabuting Balita ng Panginoong ayon kay San Juan

Noong panahong iyong, sinabi ni Hesus sa kayang mga alagad: “Kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita; at pagkaraan ng kaunting panahon pa, ako’y inyong makikita uli.” Nag-usap-usap ang ilan sa mga alagad, “Ano kaya ang ibig niyang sabihin? Bakit niya sinabing kaunting panahon na lang at hindi na natin siya makikita at pagkaraan ng kaunti pang panahon ay makikita uli? Sabi pa niya’y ‘Sapagkat ako’y paroroon sa Ama.’ Ano kaya ang ibig sabihin ng, ‘kaunting panahon na lamang?’

Hindi natin maunawaan!” Naramdaman ni Hesus na ibig nilang magtanong, kaya’t sinabi niya, “Nagtatanungan kayo tungkol sa sinabi kong kaunting panahon na lamang at hindi ninyo ako makikita; at pagkaraan ng kaunting panahonn, ako’y inyong makikita uli. Sinasabi ko sa inyo: tatangis kayo at magdadalamhati, ngunit magagalak ang sanlibutan. Matitigib kayo ng kalungkutan, subalit ito’y magiging kagalakan.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Huwebes po sa ating lahat! Ngayon ang talagang pagdiriwang ng pag-akyat ni Hesus sa Langit dahil ngayon ang ika-40 araw matapos ang Kanyang Muling Pagkabuhay.

Sa ating Simbahan kasalakuyan, ito naman ay nasa liturhiya sa darating na Linggo upang makapagsimba ang lahat. Sa ating ebanghelyo ngayon, patuloy pa rin ang paghahabilin ni Hesus sa Kanyang mga alagad bago ang Kanyang pagpapakasakit. Paroroon na si Hesus sa Ama. Pabalik na Siya kung saan Siya nanggaling. Ang pag-akyat Niya ay dahil sa Kanyang sariling kapangyarihan. Ito ang tinatawag na “Ascension of the Lord”. Tulad Niya, tayo rin ay may huling destinasyon – ang Langit. Ang Langit ay walang iba kung hindi ang walang katapusang pamumuhay kasama ng Diyos mukha sa mukha.

Ang Banal na Misa kung saan sinasamba natin ang Diyos dito sa mundo ay isang pag-eensayo ng kung ano ang ginagagawa sa Langit. Ito ang tinatawag na “foretaste of heaven”. Paano natin masasabing gusto nating mapunta sa Langit at makasama ang Diyos kung wala tayong ibang ginawa at minahal dito sa lupa kundi ang sarili at mga bagay sa mundo na maiiwan lamang natin dito? Ang pag-akyat ni Hesus sa Langit ay isang paalaala sa atin na maari lamang natin mahalin ang Diyos nang buo kung matututo tayong ilayo ang ating sarili sa sobra-sobrang pag-ibig sa mga materyal na bagay, kasikatan, iba pang uri ng mga bagay na ukol sa sarili at labis na pakikisaya sa mundo dahil ang pag-ibig sa Diyos at kapwa ay isang sakripisyo.

Mas nakakapagdasal tayo kung tayo’y hindi nakatuon sa sariling kagustuhan ng puro tuwa at aliw. Kung matututo tayong magbawas ng labis labis para sa sarili, para makapagbigay sa kapwa ng kaunting makakain, matututo rin tayo ng tunay na diwa ng pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Ito ang tunay na daan sa Langit dahil ganito rin ang ginawa ni Hesus noong Siya’y nabubuhay pa rito sa lupa.

Nawa’y paniwalaan at patuloy nating pagnilayan natin ito. Amen. +

Pagpalain po tayong lahat ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos, at ipagsanggalang nawa Niya tayo laban sa tukso at masasama ngayon at magpakailanman. Amen. +

Pagninilay ni: F.M.M.J.
Pinagmulan ng Pagbasa: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications

Defend The Catholic Faith

About Author

Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.

You may also like

Bible Catholic Church Catholic Faith News

WHY THE DEVIL HATES THE BLESSED VIRGIN SO MUCH (AND WHY YOU SHOULD LOVE HER)

  Satan hates the Blessed Virgin Mary. In fact, he has been doing everything in his power to discourage devotion to
Apologetics / Reflections Catholic Church The Sacraments

BINYAG, KASAL, KUMPIL AT IBA PA. BAKIT DAW MAY BAYAD? BY: ADMIN COCO

Sabi ng mga sektang kutya ng kutya sa katoliko sabi nila bakit ang kasal niyo my bayad? binyag my bayad?