Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Ang Makarating kay Jesus”

Photo Credit: guildexodus.pro

 

Disyembre 10, 2018. Lunes. Ikalawang Linggo ng Adbiyento. 

Salmo 85: Ang Poong D’yos ay darating upang tayo ay tubusin. 

Unang Pagbasa: Isaias 35:1-10

Muling sasaya ang ulilang lupain na matagal nang tigang; mamumulaklak ang mga halaman sa disyerto. Ang disyerto ay aawit sa tuwa, ito’y muling gaganda tulad ng mga Bundok ng Lebanon
at mamumunga nang sagana tulad ng Carmel at Sharon.

Mamamasdan ng lahat ang kaluwalhatian at kapangyarihan ni Yahweh. Inyong palakasin ang mahinang kamay, at patatagin ang mga tuhod na lupaypay.

Ito ang sabihin sa pinanghihinaan ng loob: “Huwag kang matakot, lakasan mo ang iyong loob! Darating na ang Diyos, at ililigtas ka sa mga kaaway.”

Ang mga bulag ay makakakita, at makakarinig ang mga bingi. Ang mga pilay ay lulundag na parang usa, aawit sa galak ang mga pipi.

Mula sa kaparangan ay aagos ang tubig, at dadaloy sa disyerto ang mga batis. Ang nakakapasong buhanginan ay magiging isang lawa, sa tigang na lupa ay bubukal ang tubig.

Ang dating tirahan ng mga asong-gubat, ay tutubuan ng tambo at talahib. Magkakaroon ng isang maluwang na lansangan, na tatawaging Landas ng Kabanalan.

Sa landas na ito ay hindi makakaraan, ang mga makasalanan at mga hangal. Walang leon o mabangis na hayop na makakapasok doon; ito’y para lamang sa mga tinubos.

Babalik sa Jerusalem ang mga tinubos ni Yahweh na masiglang umaawit ng pagpupuri. Paghaharian sila ng kaligayahan. Ang lungkot at dalamhati ay mapapalitan ng tuwa at galak magpakailanman.

Ebanghelyo: Lucas 5:17-26

Minsan, habang si Jesus ay nagtuturo, may mga Pariseo at mga tagapagturo ng Kautusan na nakaupo sa di-kalayuan. Sila’y galing sa lahat ng bayan ng Galilea at Judea, at sa Jerusalem.

Nasa kanya ang kapangyarihan ng Panginoon upang siya’y magpagaling ng mga maysakit. Dumating ang ilang lalaking may dalang isang paralitiko na nakaratay sa higaan. Nagpipilit silang makapasok sa bahay upang mailagay ang maysakit sa harapan ni Jesus.

Wala silang madaanan dahil sa dami ng tao, kaya’t umakyat sila sa bubungan, binakbak ito at ibinaba sa harapan ni Jesus ang paralitikong nasa higaan.

Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, “Kaibigan, pinapatawad ka na sa iyong mga kasalanan.”

Pagkarinig nito’y nag-usap-usap ang mga tagapagturo ng Kautusan at mga Pariseo, “Sino itong nagsasalita ng kalapastanganan sa Diyos? Hindi ba’t Diyos lamang ang makakapagpatawad ng mga kasalanan?”

Palibhasa’y alam ni Jesus ang kanilang pag-uusap, sinabi niya sa kanila, “Bakit kayo nag-iisip nang ganyan?

Alin ba ang mas madaling sabihin, ‘Pinapatawad ka na sa iyong mga kasalanan,’ o ‘Tumayo ka at lumakad’? Ngunit upang malaman ninyo na ang Anak ng Tao ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan dito sa lupa…” sinabi niya sa paralitiko, “Tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan, at umuwi ka na!”

Agad namang tumayo ang lalaki, at sa harap ng lahat ay binuhat niya ang kanyang higaan at umuwing nagpupuri sa Diyos.

Nanggilalas ang mga naroroon at nagpuri sila sa Diyos. Sila’y namangha at nagsabi, “Kahanga-hanga ang mga bagay na nasaksihan natin ngayon!”

Pagninilay:

May kasabihan nga na walang nakakapunta sa impiyerno mag-isa, at wala ring nakakapunta sa langit nang mag-isa. Tayong lahat ay mayroong pakay at impluwensiya sa bawat isa – masama man o mabuti.

Sa Ebanghelyo ngayon ay tunay na kahanga-hanga ang pananampalataya ng mga magkakaibigang ito. Nagkaisa sila upang buhatin ang kanilang kaibigang paralitiko upang ilapit kay Jesus sa pag-asang ito’y gagaling.

Noong una’y tila walang daan ngunit gumawa sila ng paraan. Marami ring mga kumukontra at hindi sang-ayon sa ginagawa ni Jesus tulad ng mga Pariseo. Palagi silang naghihintay magkamali ang ating ngunit wala ni isa sa mga ito ang nakapigil sa inaasam nilang pagpapagaling para sa kanilang kaibigan.

Hindi ba’t ilang beses na rin nating naranasan ito? Bago makarating sa Diyos at Simbahan ay napakaraming balikid. Nasa sa atin na lamang kung papayag ba tayong magpadala sa mga harang na ito o gagawa tayo ng paraan hanggang sa makamit ang mithiin natin sa Diyos at Diyos mismo. Marami ring problema at mga suliranin sa buhay na tila hindi na natin alam kung malulutas pa. Ngunit may ibang taong tutulong sa atin upang mapalapit sa Diyos na siya namang gumagabay sa atin upang malusutan ang anumang problema natin sa buhay.

Tayo rin ay tinatawag maging daan tungo kay Jesus. Saan natin dinadala ang ating mga pamilya, asawa, mahal sa buhay at mga kaibigan? Ang tunay na kaibigan at kapamilya ay hindi ang nagkukunsinti ng mga maling gawain. Sila ang nagtatama nito kahit pa sa una’y hindi nila maiintindihan at pati ikaw ay kamumuhian. Ginagawa itong lahat ng may pagmamahal at pagtanggap. Sila ang nagdadala sa tamang landas tungo sa Diyos na tanging makapagbibigay ng tunay na paghihilom.

Gaya ng ating natunghayan sa pagbasa ngayong araw, silang lahat ay napatawad sa kasalanan. Hindi lamang ang paralitiko ngunit lahat sila’y nabahagian ng grasya ng Diyos. Ganoon din tayo kung may nagagawa tayong mabuti sa ibang tao, ipinapanalangin natin ang kapwa at inaakay tungo kay Jesus. Ang pagpapala ng Diyos ay bumubuhos sa ating lahat na magkakasama at dumudulog sa harapan Niya. Hindi ba’t ito ang pinakamagandang regalong maibabahagi natin sa ating mga mahal sa buhay? Dalhin natin sila sa Diyos. Akayain natin sila patungo kay Jesus.

Kung hindi naman magtagumpay sa umpisa, huwag tayong susuko. Subalit laging magpursigi sa pananalangin hanggang sa makarating tayo sa hangarin ng ating puso na si Jesus. Amen. +

Panalangin: Jesus, bigyan mo ako ng lakas sa panahong maraming gustong magpumilit na ilayo ako sa iyo. Ngayon ay kasama ng lahat ng aking mga mahal sa buhay at lahat ng mga nakakasalumuha ko pati ang aking mga kaaway ay itinataas at isinusuko ko sa iyo. Kayo na po ang bahala sa kanila. Hilumin ninyo po kami at patawarin sa aming mga kasalanan. Maria, aming ina, ipanalangin mo kami. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.