Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Ang Nawawalang Tupa ng Diyos”

Photo Credits: Today’s Catholic

Disyembre 11, 2018. Martes. Ika-2 Linggo ng Adbiyento. 

Salmo 96: Ang ating D’yos ay darating upang tayo ay tubusin. 

Unang Pagbasa: Isaias 40:1-11

“Aliwin ninyo ang aking bayan,” sabi ng Diyos.
“Aliwin ninyo sila!

Inyong ibalita sa mga taga-Jerusalem,
tapos na ang kanilang pagdurusa
sapagkat nabayaran na nila ng lubos
ang kasalanang ginawa nila sa akin.”

Ganito ang isinisigaw ng isang tinig:
“Ihanda ninyo ang daraanan ni Yahweh sa ilang;
gumawa kayo ng mga tuwid na landas na kanyang lalakaran sa ilang.

Tambakan ang mga libis,
patagin ang mga burol at bundok,
at pantayin ang mga baku-bakong daan.

Mahahayag ang kaluwalhatian ni Yahweh,
at makikita ito ng lahat ng tao.
Si Yahweh mismo ang nagsabi nito.”

“Magpahayag ka!” ang sabi ng tinig.
“Ano ang ipahahayag ko?” tanong ko.
Sumagot siya, “Ipahayag mong ang lahat ng tao ay tulad ng damo,
ang kanyang buhay ay tulad lamang ng bulaklak sa parang.

Natutuyo ang damo, kumukupas ang mga bulaklak,
kapag sila’y mahipan ng hanging mula kay Yahweh.
Tunay ngang ang tao ay tulad ng damo.

Oo, ang damo’y nalalanta, at kumukupas ang mga bulaklak,
ngunit ang salita ng ating Diyos ay mananatili magpakailanman.”

Ang Diyos ay Narito Na Umakyat ka sa tuktok ng bundok, O Zion,
magandang balita ay iyong ipahayag, O Jerusalem!
Sumigaw ka at huwag matatakot,
sabihin mo sa mga lunsod ng Juda,
“Narito na ang inyong Diyos!”

Dumarating ang Panginoong Yahweh na taglay ang kapangyarihan,
dala ang gantimpala sa mga hinirang.

At tulad ng pastol, pinapakain niya ang kanyang kawan;
sa kanyang mga bisig, ang maliliit na tupa’y kanyang yayakapin.
Sa kanyang kandungan ay pagyayamanin,
at papatnubayan ang mga tupang may supling.

Ebanghelyo: Mateo 18:12-14

“Ano sa akala ninyo ang gagawin ng isang taong may sandaang tupa kung nawala ang isa sa mga iyon? Hindi ba niya iiwan ang siyamnapu’t siyam sa bundok upang hanapin ang naligaw?

Tandaan ninyo: kapag ito’y kanyang natagpuan, higit niyang ikinagagalak ang isang ito kaysa siyamnapu’t siyam na hindi naligaw.

Gayundin naman, ayaw ng inyong Ama na nasa langit na mapahamak ang isa sa maliliit na ito.”

Pagninilay:

Paano nga ba tayo minamahal ng Panginoon? Sa lahat ng mga kasamaan at kasalanang nagaganap sa ating paligid, napakadaling mawalan ng pag-asa sa kabutihan para sa mga ilan sa ating kababayan at mga kapatid sa pananampalataya. Subalit, ang Salita ng Diyos ang nagpapaalala sa atin kung sino at ano nga ang tunay na katangian ng diyos. Ang katotohanan kung paano Niya tayo minamahal at inaalagaan.

Hindi ginusto ng Diyos na magkaroon ng mga kawalan ng hustisya at paghihirap sa ating paligid. Ito ay gawa mismo ng mga tao dahil sa sarili nilang kasakiman. Ang Diyos ang ating Mabuting Pastol na gagawin ang lahat huwag lang tayo mapahamak. Iiwan niya ang lahat upang hanapin kahit isa man lamang sa atin ang mawala. Ito’y patunay na ang bawat isa sa atin ay mahalaga para sa kanya.

Kahit ang maipako sa Krus upang tayo’y mailigtas at magkaroon ng katubusan sa ating kasalanan. Bakit lagi nating nakakalimutan ito? Sa gitna ng mga kabalisaan ng mundo, hindi ba’t ang Krus mismo ang ating magiging dahilan upang maalaala natin ang pagmamahal sa atin ng Diyos?

Umalis siya at bumaba mula sa perpektong Langit na kanyang kaharian upang maging tao at mailigtas tayo sa ating mga kasalanan. Hanggang ngayo’y nananatili siyang nakaluklok sa gitna ng altar at mga tabernakulo sa Sakramento ng Eukaristiya. Ano ang hindi gagawin ng Diyos para sa atin? Tanungin naman natin ang ating mga sarili kung ano ba ang isinusukli natin sa kanya?

Para sa ating mga nagdadalamhati, naapi, walang-wala at naghihikahos sa buhay, mga makasalanan, mga korup at mga masasama na hinahanap lagi ng Diyos at gustong bumalik sa kanya. Sana tayo rin ay huwag tumigil sa pananalangin sa mga hinahanap ni Cristong mga nawawalang tupa. Dahil sila rin ay mahalaga sa Panginoon ngunit dahil sa kasinungalinga’y naligaw ng landas at dapat ibalik sa kanya.

Ito ang ating isa sa mga mahalagang misyon bilang mga taga-sunod ni Cristo, ang tumulong ibalik sa kanya ang mga tupang naligaw at tayo rin mismo ay mapalapit kay Jesus at susunod sa kanyang landas ng kasaganaan ng buhay. Sa pamamagitan ng pagpapatawad, pagmamahal, pagtanggap at masugid na panalangin.

Alalahanin natin ang mga taong nakasakit sa atin at mga kagalit natin. Sila ang mga taong higit nating dapat ipanalangin sa Panginoon. Alisin natin ang galit at sama ng loob nang ang grasya ng DIyos ay tuloy tuloy na papasok at mananahan sa atin. Walang imposible sa Diyos.

Panalangin: Jesus, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Ibalik mo kaming lahat sa iyong piling at huwag kaming hayaang maligaw ng landas. Maria, aming ina, ipanalangin mo kami at dalhin mo kami kay Jesus. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita 

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.