Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Himala ng Pagpapagaling ni Jesus”


Photo Credits: From Video of Messages of Christ

 

Pebrero 5, 2019. Martes. Ika-4 Linggo sa Karaniwang Panahon. 

Salmo 22: Magpupuri kailanman ang tinawag ng Maykapal. 

Unang Pagbasa: Hebreo 12:1-4

Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan.

Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus, at siya ngayo’y nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos.

Isip-isipin ninyo kung gaano ang tiniis niyang pag-uusig ng mga makasalanan, upang hindi kayo manlupaypay o panghinaan ng loob.

Hindi pa humahantong sa pag-aalay ng dugo ang pakikipaglaban ninyo sa kasalanan.

Ebanghelyo: Marcos 5:21-43

Si Jesus ay sumakay sa bangka at bumalik sa kabilang ibayo. Nasa baybayin pa lamang siya ng lawa ay dinumog na siya ng napakaraming tao.

Naroon din ang isang tagapamahala ng sinagoga na ang pangalan ay Jairo. Pagkakita kay Jesus, siya’y lumuhod sa paanan nito at nagmamakaawa, “Nag-aagaw-buhay po ang anak kong dalagita. Maawa po kayo, sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya ay gumaling at mabuhay!”

Sumama naman si Jesus. Ngunit sumunod din sa kanya ang napakaraming tao, kaya’t halos maipit na siya.

Kasama rin doon ang isang babaing labindalawang taon nang dinudugo. Hirap na hirap na siya sa sakit na iyon, at marami nang doktor ang sumuri sa kanya. Naubos na ang kanyang ari-arian sa pagpapagamot ngunit hindi pa rin siya gumagaling. Sa halip, lalo pang lumala ang kanyang karamdaman.

Nabalitaan niya ang tungkol kay Jesus kaya’t nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus, at hinipo ang damit nito, sapagkat iniisip niyang: “mahipo ko lang ang kanyang damit, gagaling na ako.”

Agad ngang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya.

Naramdaman naman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya, kaya’t bumaling siya agad sa mga tao at nagtanong, “Sino ang humipo sa aking damit?”

Sumagot ang kanyang mga alagad, “Nakikita po ninyong napakaraming nagsisiksikan sa paligid ninyo, bakit pa ninyo itinatanong kung sino ang humipo sa damit ninyo?”

Subalit patuloy na lumingun-lingon si Jesus sa paghahanap sa kung sinong humipo sa damit niya.

Palibhasa’y alam ng babae ang nangyari, siya’y nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus, nagpatirapa, at ipinagtapat ang buong katotohanan.

Subalit sinabi sa kanya ni Jesus, “Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban. Ikaw ay magaling na.”

Habang nagsasalita pa si Jesus, may ilang taong dumating mula sa bahay ni Jairo. “Patay na po ang inyong anak. Huwag na po ninyong abalahin ang Guro,” sabi nila.

Ngunit nang marinig ito ni Jesus, sinabi niya kay Jairo, “Huwag kang mawalan ng pag-asa; manampalataya ka lamang.”

Walang isinama si Jesus noon maliban kina Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan.

Nang dumating sila sa bahay ni Jairo, nakita ni Jesus na nagkakagulo ang mga tao, may mga nag-iiyakan at nananaghoy.

Pagpasok niya ay kanyang sinabi, “Bakit kayo nagkakagulo at nag-iiyakan? Hindi patay ang bata. Siya’y natutulog lamang.”

Dahil sa sinabi niya, pinagtawanan siya ng mga tao. Subalit pinalabas niya ang lahat maliban sa tatlong alagad at sa mga magulang ng bata, at pumasok sila sa kinaroroonan ng bata.

Hinawakan ni Jesus ang kamay ng bata at sinabi, “Talitha koum,” na ang ibig sabihi’y “Ineng, bumangon ka!”

Noon di’y bumangon ang bata at lumakad, at labis na namangha ang lahat. Ang batang ito’y labindalawang taóng gulang na.

Mahigpit na ipinagbilin ni Jesus na huwag nilang sasabihin kaninuman ang nangyari. Pagkatapos, iniutos niyang bigyan ng pagkain ang bata.

Pagninilay:

Tatlong napakagagandang tagpo ng mga taong lubos na nangangailangan at tila nawawalan na ng pag-asa, at ng Jesus na siyang Diyos at pag-asa ng lahat. Ang mga sitwasyon na ito’y nakaaantig ng damdamin sapagkat, lahat sila’y nakaranas nang wala nang malapitan.

Wala nang makitang lunas sa karamdaman tulad na lamang ng babaeng dinudugo nang labindalawang taon. Naubos na ang lahat ng ari-arian ngunit hindi rin siya gumaling. Si Jairo din na kung tutuusin ay isa sa mga malalapit sa mga kalaban ni Jesus ngunit nagpakumbaba para sa kanyang anak. Kailangan na kailangan nito ng pagpapagaling na Diyos lamang ang makapagdudulot sa pamamagitan ng himala. Panghuli naman ay ang dalagitang sa tingin ng iba ay patay na, ngunit binuhay pa ni Jesus. Pinagtawanan siya ngunit ang katotohanan ay lumabas – walang imposible sa Diyos.

Sinabi nga ni Jesus sa isa sa mga ito “Huwag kang matakot. Manampalataya ka lamang.” Ito rin ang mensahe ng Panginoon para sa atin. Hindi niya tayo hahayaan anuman ang mangyari sa ating buhay. Kasama natin ang Panginoon at tiwala natin sa kanya ang ating magiging instrument upang makita siya sa araw-araw na pinagdaraanan natin sa ating buhay.

Ngayon naman, tingnan natin ang ating mga sarili natin at ang ating mga napagdaanan. Maraming beses na tila nasadlak na ang ating mga mukha sa lupa. Yung mga pinakamabibigat na pagsubok sa ating buhay na tila wala nang pag-asa. Wala nang paraan pa. Narasan na ba natin ito? Na maging parang isa sa mga humingi ng tulong ngayon sa ating Panginoon?

Tila naubos na lahat ng maari nating gawin subalit wala pa rin nangyari. Kung naranasan na natin ito , anong uri ng pighati ang bumabalot sa ating puso sa sitwasyong tila napakadilim at wala tayong makitang lunas sa ating paghihirap?

Ngunit sa isang iglap ay kaya itong pawiin ng Diyos kung may sapat tayong pananampalataya sa kanya. Kung pipiliin nating magtiwala sa kanya sa kabila ng kadiliman ng ating karanasan. Ipanalangin nating mas tumibay ang ating puso sa pagtitiwala sa kanyang pag-ibig sa atin.
Isa lamang ang sagot sa lahat ng ito at ito ay ang Panginoong Diyos lamang at wala nang iba. Wala siyang problemang hindi kayang solusyunan kung maniniwala lamang tayo sa kanya nang buong puso.

Lahat ay kaya nating malagpasan at mapagtagumpayan kasama ni Jesus. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita 

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.