Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Isang Pag-aalay ng Buhay”

Oktubre 30, 2019. Miyerkules ng Ika-30 na Linggo sa Karaniwang Panahon.

UNANG PAGBASA
Roma 8, 26-30
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma

Mga kapatid, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin nang wasto, kaya’t ang Espiritu ang lumuluhog para sa atin, sa paraang di magagawa ng pananalita. At nauunawaan ng Diyos na nakasasaliksik sa puso ng tao ang ibig sabihin ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu’y lumuluhog para sa mga banal, ayon sa kalooban ng Diyos.

Alam nating sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa kanya, ang mga tinawag ayon sa kanyang panukala, sa kanilang ikabubuti. Sapagkat sa mula’t mula pa’y alam na ng Diyos kung sino ang sa kanya; ang mga ito’y itinalaga niyang maging tulad ng kanyang Anak, at sa gayun, naging panganay natin siya. At ang mga itinalaga. Ang mga tinawag niya ay kanya ring pinawalang-sala, at ang kanyang mga pinawalang-sala ay kanya namang binigyan ng karangalan.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 12, 4-5. 6
Tugon: Lubos akong nananalig sa matapat mong pag-ibig.

MABUTING BALITA
Lucas 13, 22-30
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas
Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, nagpatuloy si Hesus sa kanyang paglalakbay. Siya’y nagtuturo sa bawat bayan at nayon na kanyang dinaraanan patungong Jerusalem. May isang nagtanong sa kanya, “Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas?” Sinabi niya, “Pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang magpipilit na pumasok ngunit hindi makapapasok.

“Kapag ang pinto’y isinara na ng puno ng sambahayan, magtitiis kayong nakatayo sa labas, at katok nang katok. Sasabihin ninyo, ‘Panginoon, papasukin po ninyo kami.’ Sasagutin niya kayo, ‘Hindi ko alam kung tagasaan kayo!’ At sasabihin ninyo, ‘Kumain po kami at uminom na kasalo ninyo, at nagturo pa kayo sa mga lansangan namin.’ Sasabihin naman ng Panginoon, ‘Hindi ko alam kung tagasaan kayo! Lumayo kayo sa akin, kayong lahat na nagsisigawa ng masama!’ Tatangis kayo at magngangalit ang inyong ngipin kapag nakita ninyong nasa kaharian ng Diyos sina Abraham, Isaac at Jacob, at ang lahat ng propeta, at kayo nama’y ipinagtabuyan sa labas! At darating ang mga tao buhat sa silangan at kanluran, sa hilaga at timog, at dudulog sa hapag sa kaharian ng Diyos. Tunay ngang may nahuhuling mauuna, at may nauunang mahuhuli.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Miyerkules po sa ating lahat! Ngayon po ay ipinagpatuloy ng Panginoon ang tungkol sa ating salbasyon. Sino nga ba ang maliligtas? Ang daan patungong langit ay hindi madali. Para tayo ay maligtas, kailangan nating gumawa ng mabuti mula sa pagmamahal. At ang paggawa ng mabuti ay kailangan ng sakripisyo. Ito ang ating makitid na pintuan. Sino ba naman ang gustong maghirap? Hindi ba’t likas sa tao ang maghanap ng ginhawa? Ngunit kung nagsasakripisyo tayo dahil sa pinaniniwalaan at pagmamahal natin mas nagiging madali. Ang pag-ibig ang siyang magbibigay ng lakas sa atin upang harapin ang mga pagsubok at paghihirap para sa ikabubuti ng lahat.

Gaya na lamang ni Jesus, mula sa pagtatraydor sa Kanya ni Judas hanggang sa paghihinagpis niya sa daan ng Kalbaryo at sa mga huling sandali ni Jesus sa Krus. Lahat ng ito ay tiniis niya alang alang sa pag-ibig sa atin. Sapagkat alam niyang para ito sa pagbubukas ng pintuan ng langit para sa atin. Mas ginusto niyang isakripisyo ang kanyang sarili kaysa ang mawala at mamatay tayo dahil sa kasalanan. Ang mga mabubuting magulang ay sumasalamin din dito. Mas pinipili nilang punan ang pangangailangan ng anak kaysa ang sarili. Kahit pa ang sariling kagustuhan at kapakanan nila ang ipagpalit. Tayo sa ating mga sariling buhay ay may Krus din sa buhay.

Ano ang ating Krus? Ang Krus natin ay ang ating sakripisyo at paghihirap sa buhay na bagamat mahirap ay may mabuting kahihinatnan. Kahit minsan ay hindi natin gusto ang nangyayari ay ginagawa tayong mas mapagpasensiya nito. Natututo rin tayo magpatawad. Magtiwala lamang tayo sa Diyos at manalig sa Kanya. Lahat ng paghihirap natin kahit gaano kaliit ay ialay natin sa Panginoon upang maging kapatawaran ng ating mga kasalanan at kaligtasan ng ibang tao. Anumang ialay natin ng may pagmamahal sa Kanya ay kaaya-aya sa ating Panginoon.

Pagnilayan natin ito.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at mapagkailanman. Amen. +

🌾Reflections : FMMargarita
🌾Gospel Text 📒: Awit at Papuri Communications

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.