Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Isang Pamilya ng Diyos”

Setyembre 24, 2019. Martes ng Ika-25 Linggo sa Karaniwang Panahon. 

UNANG PAGBASA
Esdras 6, 7-8. 12b. 14-20
Pagbasa mula sa aklat ni Esdras

Noong mga araw na iyon, sinulatan ni Haring Dario ang mga kagawad ng lalawigan na nasa kabila ng ilog. Sinabi niya, “Ipauubaya nila sa mga tagapamahalang Judio at sa kanilang matatanda ang pagpapaayos ng templo. Ang magugugol dito ay kukuning lahat sa buwis na malilikom sa lalawigan sa kabila ng ilog. Akong si Dario ang lumagda sa kautusang ito. Ang lahat ng ito’y dapat matupad nang buong-buo.”

Ipinagpatuloy ng mga Judio ang muling pagtatayo sa templo, at sila’y nagtagumpay tulad ng sinabi nina Propeta Ageo at Azacarias. Nayari nila ang templo ayon sa sinabi ng Diyos, at sa utos nina Haring Ciro, Dario at Artajerjes. At nayari noong ikatlo ng Adar, ikaanim na taon ng paghahari ni Haring Dario.

Nang itinalaga ang templo, di magkamayaw sa tuwa ang mga Israelita, mga saserdote, at mga Levitang nakabalik mula sa pagkabihag. Naghandog sila ng sandaang toro, at dalawandaang tupang lalaki at apatnaraang kordero. Bilang hain naman para sa kasalanan, naghandog sila ng labindalawang kambing na lalaki, isa sa bawat lipi ng Israel. Pinagpangkat-pangkat nila ang mga saserdote at mga Levita. Sila’y binigyan ng kani-kanilang gawain at araw ng panunungkulan sa templo ayon sa Kautusan ni Moises.

At nang ikalabing-apat ng unang buwan, ipinagdiwang ng mga nakabalik mula sa pagkabihag ang Paskuwa. Nakapaglinis na noon ang mga Levita, kaya sila ang nagpatay sa korderong pampaskuwa para sa mga nakabalik, sa mga saserdote, at sa mga kapwa nila Levita.
Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 121, 1-2. 3-4a. 4b-5
Tugon: Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poon D’yos.

MABUTING BALITA
Lucas 8, 19-21
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas.
Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, dumating ang ina at mga kapatid ni Hesus, ngunit hindi sila makalapit dahil sa dami ng tao. May nagsabi sa kanya, “Nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid; ibig nilang makipagkita sa inyo.” Ngunit sinabi ni Hesus, “Ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito ang siya kong ina at mga kapatid.”
Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Isang mapagpalang martes po sa ating lahat!

Ngayon po ay natagpuan natin ang mga ganap sa pagmiministro ni Jesus. Napakaraming tao at pinagkakaguluhan siya. Pati sina Maria na kanyang ina at ang kanyang mga kamag-anak ay hindi makapasok at makalapit sa kanya. Kaya nga may isang pumunta roon para magsabi kay Jesus. Ngunit ano ang kanyang tugon? Kung tayong mga Pilipino ang nasa ganitong sitwasyon, hindi ba’t pauunahin agad ang kamag-anak at kakilala? Subalit iba ang tugon ni Jesus. Hindi ito para hiyain ang kanyang ina at mga kamag-anak.

Bagkus, gusto ng Panginoon na turuan tayo ng mahalagang aral at ilarawan ang napakagandang regalo niya sa ating lahat. Sino ang pamilya ni Jesus? Tayong lahat ay maaring maging pamilya ng Diyos. Paano? Sa pamamagitan ng pagbabasa at pakikinig ng kanyang Salita gamit ang ating puso at isipan. Gaya ni Maria na nakinig sa Salita ng Diyos at isinabuhay ito. Hindi maaring maging pamilya tayo sa papel lamang dahil nakasulat sa ating “baptismal certiticate” ay Katoliko tayo. Walang pinagkaiba ito sa isang magulang na nagluwal sa anak at nakalagay ang pangalan sa papel bilang ina o ama matapos ay hindi na kinita ang anak o tinustusan ang kanyang pamumuhay mula noon. Tayo rin nawa ay maisip ang ating mahalagang papel bilang mga Anak ng Diyos. Diyos ang nagbigay sa atin ng buhay. Para sa kanya at kanyang kalooban ang ating pakay at misyon natin dito sa buhay. Hindi tayo nabubuhay para sa sarili lamang sabi nga ng isang kanta.

Matapos basahin ang Salita ng Diyos ay ulit-ulitin natin ito. Namnamin natin nang buong araw anuman ang ginagawa natin kahit simpleng pagmamaneho o paghuhugas ng pinggan. Sa halip na mag-isip tayo ng kung anu-ano o mag-alala sa mga bagay. Isipin natin ang Salita ng Diyos at makipag-usap tayo sa Panginoon. At sa ating panalangin ay tanungin natin ang Panginoon kung ano ang kanyang mensahe at ibig Niyang gawin natin.

Pagnilayan natin ito.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

🌾 FMMargarita🌾

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.