Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Katotohanang Mula sa Diyos”

 

 

 

 

Hulyo 13, 2020. Lunes ng Ika-15 Linggo sa Karaniwang Panahon.

UNANG PAGBASA
Isaias 1, 10-17
Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias

Mga pinuno ng Sodoma,
pakinggan ninyo ang sinasabi ng Panginoon;
mga namamayan sa Gomorra,
pakinggan ninyo ang aral ng ating Diyos.
Ang sabi niya, “Walang halaga sa akin ang dami ng inyong mga handog.
Sawa na ako sa mga tupang sinusunog
at sa taba ng bakang inihahandog;
hindi ako nalulugod sa dugo ng mga toro at mga kambing.

Sino ang may sabi sa inyong magdala niyan sa harap ko?
Sino ang may utos sa inyong magparoo’t parito sa aking templo?
Huwag na kayong maghahandog nang paimbabaw;
nasusuklam ako sa usok niyan,
nababagot na ako sa inyong mga pagtitipon kung Pista ng Bagong Buwan at Araw ng Pamamahinga,
dahil sa pananatili ninyo sa inyong kasalanan.
Labis akong nasusuklam
sa inyong pagdiriwang ng Bagong Buwan
at iba pang kapistahan;
suyang-suya na ako sa mga iyan
at hindi ko na matatagalan.

Kapag kayo’y tumawag sa akin,
ibabaling ko sa malayo ang aking mukha.
Hindi ko kayo papansinin
kahit na kayo’y manalangin nang manalangin.
Hindi ko kayo pakikinggan
sapagkat marami kayong inutang na buhay.
Magpakabuti na kayo, magbalik-loob sa akin;
talikdan na ninyo ang masasamang gawain.
Tumigil na kayo ng paggawa ng masama.
Pag-aralan ninyong gumawa ng mabuti;
pairalin ang katarungan;
itigil ang pang-aapi;
tulungan ang mga ulila;
ipagtanggol ang mga balo.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 49, 8-9. 16bk-17, 21 at 23
Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin n’yang lubos.

MABUTING BALITA
Mateo 10, 34 – 11, 1
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga apostol, “Huwag ninyong isiping naparito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa; naparito ako upang magdala ng tabak, hindi kapayapaan. Sapagkat naparito ako upang papaglabanin ang anak na lalaki at ang kanyang ama, ang anak na babae at ang kanyang ina, ang manugang na babae at ang kanyang biyenang babae. At ang kaaway ng isang tao’y ang kanya na ring kasambahay.

“Ang umiibig sa ama o sa ina nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o babae nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasan ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nag-iingat ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito, at ang nawawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay magkakamit nito.
“Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta dahil sa siya’y propeta ay tatanggap ng gantimpala ukol sa propeta. At ang tumatanggap sa isang taong matuwid dahil sa siya’y matuwid ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa taong matuwid. At sinumang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliliit na ito dahil sa ito’y alagad ko – tinitiyak ko sa inyong tatanggap siya ng gantimpala.”

Matapos tagubilinan ang labindalawang alagad, umalis si Hesus upang magturo at mangaral sa mga bayang malapit doon.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Lunes po sa ating lahat! Bakit nasabi ni Jesus ang mga bagay na ito? Sa panatili at pagtatanggol sa katotohanan, maraming tao ang hindi aayon sa iyo. Minsan kahit sariling kaibigan, magulang, kapatid at kung sino pang kadugo, hindi kayo laging magkakapareho ng paninindigan at ipinagtatanggol. Lalo sa panahon ngayon na ang daming nangyayari at samu’t saring opinyon ang ating naririnig.

Sa mga panahong ito, ano ang ating dapat gawin? Piliin natin ang katotohanan palagi. Kung ano ang totoo, ito ang ating hanapin. Mahahanap natin ito sa pananalangin sa Diyos at pakikipag-usap sa Kanya.

Maging mapagmatyag, mapanuri at huwag basta-basta magsalita o magkomento na parang alam natin agad ang lahat. Alamin muna nang mabuti ang mga bagay o “facts” at suriin ito sa pamamagitan ng panalangin. Matapos na masigurado kung ano ang katotohanan mula sa Panginoon at panghawakan ito, kung hindi man umayon sa atin ang iba, ay hindi naman natin kailangang makipag-away. Subalit hindi rin natin kailangang ikompromiso ang katotohanan na alam at pinanghahawakan natin dahil lamang hindi ito tanggap ng iba. Matuto tayong maging mga “matured” na tao. Ibig sabihin nito ay marunong tumanggap ng pagkakaiba-iba at marunong din panghawakan ang sarili sa kalmadong paraan. Hindi sumasabay sa pagsambit ng hindi magagandang salita ng iba at sa init ng ulo nila. Marunong ding bumitaw sa mga bagay na wala sa ating kontrol habang alam natin sa sarili kung ano ang totoo.

Kung sa tingin natin ay tama tayo at hindi tayo naiintindihan ng ibang tao, hindi natin kailangang ipilit sa kanila. Subalit, ipanalangin nating sila ay basbasan at liwanagan ng Diyos upang maintindihan nila kung ano ang naintindihan natin. Kung talagang tama tayo at tunay ngang galing sa Diyos ang ating pinanghahawakan, mananaig at mananaig ito sa bandang huli. Masalimuot man ang daan, ay tandaan, na sinumang magtanggi sa atin na hawak ang katotohanan ng Panginoon, ay Diyos ang mismong kanilang itinatanggi. Sila ay mananagot din sa Diyos. Kaya bago pa mangyari iyon, ang trabaho natin ay humingi ng awa sa Panginoon, upang lahat tayo ay mailigtas at magkaroon ng kapayapaan dahil ito ang kanyang ibig para sa ating lahat. Patuloy po tayong manalangin para sa ating bansa at sa buong mundo. Amen. +

Pagnilayan natin ito at pakatandaan.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: Frances Mary Margaret DJ

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Tulungan ninyo po kaming ipahayag ang Salita ng Diyos! Salamat po and God bless!

—————

Gusto mo bang tumulong?

Mag-donate na sa Caritas Manila!
Pumunta sa https://caritasmanila.org.ph/ at alamin kung paano.

Walang maliit na tulong sa paningin ng Panginoon kung ibinibigay ito ng may pagmamahal.
Kung ano man ang ibinigay mong tulong, ibalik nawa sa’yo ng Panginoon makailang ulit at biyayaan ka pa nawa ng Diyos! Amen. +

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.