Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagiging Matapat”

DISYEMBRE 18, 2020. Biyernes sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon.

18th of December (Aguinaldo Mass).

UNANG PAGBASA
Jeremias 23, 5-8
Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias

“Nalalapit na ang araw,” sabi ng Panginoon, “na pasisibulin ko mula sa lahi ni David ang isang sangang matuwid, isang hari na buong karunungang maghahari. Paiiralin niya sa buong lupain ang batas at katarungan. Magiging matiwasay ang Juda sa panahon ng kanyang pamamahala, at ang Israel ay mapayapang mamumuhay. Ito ang pangalang itatawag sa kanya: ‘Ang Panginoon ay Matuwid.’”
Sinasabi ng Panginoon, “Darating nga ang panahon na ang mga tao’y di na manunumpa nang ganito: ‘Nariya’t buhay ang Panginoong nagpalaya sa Israel mula sa Egipto.’ Sa halip, sasabihin nila, ‘Saksi ko ang Panginoon na nagpalaya sa mga Israelita mula sa lupain sa hilaga at sa lahat ng lupaing pinagtapunan ko sa kanila. Babalik sila sa sariling lupa at doon muling mamumuhay.’”
Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 71, 2; 12-13. 18-19
Mabubuhay s’yang marangal at sasagana kailanman.

MABUTING BALITA
Mateo 1, 18-24
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Ganito ang pagkapanganak kay Hesukristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose na nakatakda nang pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria’y natagpuang nagdadalang-tao. Ito’y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa, ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasiya niyang hiwalayan ito nang lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa isang panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, “Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya’y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito’y pangangalanan mong Hesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan.”

Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta:
“Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki,
At tatawagin itong “Emmanuel,”
ang kahuluga’y “Kasama natin ang Diyos”.
Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon; pinakasalan niya si Maria. Ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang sa maipanganak nito ang isang sanggol na lalaki na pinangalanan niyang Hesus.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Biyernes po sa ating lahat! Si San Jose ay isang napakahalagang instrumento ng Diyos sa pagdating ng Mesiyas at sa buong misyon na rin ni Jesus bilang Kanyang ama sa lupa. Lahat lahat ay ibinigay ni Jose para kay Jesus at Maria. Bagamat sa una ay hindi niya lubos naunawaan ang misteryo ng pagbubuntis ni Maria, noong nalaman niyang ito ay plano ng Diyos, walang atubiling sumunod siya at iniwan ang lahat. Lahat ng kanyang iniisip at plano ay iniwan niya upang sumunod sa Diyos. Handa siyang kalimutan ang sarili para sa Diyos. Tayo kaya? Paano tayo makinig at sumunod sa Diyos?

Una, ang pakikinig sa plano ng Diyos para sa atin. Ikalawa, ang pagtugon o pagsunod. Marami sa atin sa pakikinig pa lang ay hindi na nakukuha ang mensahe ng Diyos. Maraming umaagaw ng ating atensyon. Madali tayong maguluhan, mawalan ng kapayapaan at mahulog sa tukso. Mas madali ang magduda kaysa maniwala kaysa sa ating mga tao. Paano natin malalagpasan ito? Magdasal tayo at magdahan-dahan sa ating desisyon. Magpagabay tayo sa Panginoon. Si Jose ay isang matuwid na tao. Hindi siya padalos-dalos kumilos at hindi nagpapadala sa emosyon. Siya rin ay matapat sa Panginoon. Manalangin tayo sa lahat ng oras, lalo na sa mga oras ng kaguluhan, at sa oras ng pagdedesisyon.

Ang ikalawa ay ang pagsunod na isang aksyon na kailangan ng lakas ng loob. Alalahanin nating napakabuti ng Diyos at anumang plano Niya ay pinakamainam sa atin. Kung minsan o madalas, hindi tugma ang ating gusto sa Kanyang kalooban. Magtiwala nawa tayo sa Kanya at maghandang iwanan ang sarili nating kagustuhan. Tiyak magiging mabuti sa atin ang lahat kahit dumaan sa maraming pagsubok at hindi tayo magigiba. Bagkus, tayo ay lalong magiging matibay. Gaya ni Jose na nanatiling matapat at matibay hanggang huli sa kabila ng mga pagsubok. Ngayon ay isa siya sa pinakamaluwalhating santo sa langit. Siyang mababa ang loob na ama ng Panginoon dito sa lupa na nirerespeto Niya at pinararangalan hanggang langit. Hingiin natin ang tulong ni San Jose upang tayo ay maging banal at masigasig sa pagsunod sa Diyos. Amen. +

Pagnilayan natin ito. Amen. +
Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: Frances Mary Margaret DJ

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Tulungan ninyo po kaming ipahayag ang Salita ng Diyos! Salamat po and God bless!

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.