Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagsisisi sa Kasalanan”

Disyembre 10, 2020. Huwebes sa Ika-2 Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon.

UNANG PAGBASA
Isaias 41, 13-20
Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias

“Ako ang Panginoong inyong Diyos
at siyang nagpapalakas sa inyo,
Ako ang may sabing:
‘Huwag kayong matatakot at tutulungan ko kayo.’”
Sinabi pa ng Panginoon,
“Israel, mahina ka man at maliit,
huwag kang matakot,
tutulungan kita,
Ako, ang Diyos ng Israel, ang magliligtas sa iyo.

Gagawin kitang tulad ng panggiik,
bago at matalim ang kanyang ngipin,
at ang mga bundok at burol
ay iyong gigiikin
at duduruging tila alikabok.
Itatahip sila, tatangayin ng hangin,
pagdating ng bagyo ay pakakalatin;
magdiriwang dahil sa akin na inyong Diyos,
pupurihin ninyo ako at dadakilain.
Pag ang aking baya’y
inabot ng matinding uhaw,
na halos matuyo
ang kanilang lalamunan,
Akong Panginoon ang gagawa ng paraan;
Akong Diyos ng Israel ay di mag-papabaya.

Sa tigang na burol
ay magkakailog,
sa gitna ng lambak
masaganang tubig ay bubukal;
Aking gagawin
na ang disyerto ay maging tubigan;
sa tuyong lupain
ay may mga batis na masusumpungan.
Ang mga disyerto’y
pupunuin ko ng akasya’t sedro,
kahoy na olibo at saka ng mirto;
kahoy na sipre, alerses at olmo.
at kung magkagayon,
makikita nila at mauunawa,
na ang nagbalangkas at lumikha nito
ay ang Panginoon, ang Banal ng Israel.”
Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 144, 1 at 9. 10-11. 12-13ab
Pag-ibig ng D’yos ay ganap, sa tanan s’ya’y nahahabag.

Ang kadakilaan ng Diyos ko at Hari, aking ihahayag,
di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat.
Siya ay mabuti at kahit kanino’y hindi nagtatangi;
sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi.
Pag-ibig ng D’yos ay ganap, sa tanan s’ya’y nahahabag.
Magpupuring lahat sa iyo, o Panginoon, ang iyong nilalang;
lahat mong nilikha ay pupurihan ka’t pasasalamatan.
Babanggitin nilang tunay na dakila ang ‘yong kaharian,
at ibabalitang tunay kang dakila’t makapangyarihan.
Pag-ibig ng D’yos ay ganap, sa tanan s’ya’y nahahabag.
Dakila mong gawa’y upang matalastas ng lahat ng tao,
mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo.
Ang paghahari mo’y sadyang walang hanggan, hindi magbabago.
Pag-ibig ng D’yos ay ganap, sa tanan s’ya’y nahahabag.

ALELUYA
Isaias 45, 8
Aleluya! Aleluya!
Pumatak na waring ulan
nawa’y umusbong din naman
ang Manunubos ng tanan.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 11, 11-15
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa mga tao: “Sinasabi ko sa inyo: sa mga isinilang, walang lumilitaw na higit na dakila kay Juan Bautista; ngunit ang pinakaaba sa mga taong pinaghaharian ng Diyos ay dakila kaysa sa kanya. Mulang nang mangaral si Juan Bautista hanggang ngayon, ang kaharian ng Diyos ay nagdaranas ng karahasan at inaagaw ng mararahas. Sapagkat ang mga propeta at Kautusan ay nagpahayag tungkol sa paghahari ng Diyos hanggang sa dumating si Juan. Kung maniniwala kayo, siya ang Elias na darating. Ang may pandinig ay makinig!”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Huwebes po sa lahat! Simula noong una pa lamang ay itinakda na ng Diyos ang Kanyang mga propetang magdadala ng Kanyang mensahe. Si Propeta Elias ay isa sa mga dakilang propeta ng Diyos. Matatandaang noong “Transfiguration of the Lord” o ang pagbabagong-anyo ni Jesus ay nagpakita muli si Elias kasama ni Moses at pinag-usapan nila ang nalalapit na pagpapakasakit noon ni Jesus. Nasasabi rin na babalik si Elias. At naniniwala ang iba na si Juan Bautista ang pagbabalik na iyon upang ihanda ang mga tao sa pagdating ng Mesiyas.

Magkaibang tao si Elias at si Juan Bautista. Subalit ang misyon, ang pagkadakila, ang pagpapahayag ng Salita ng Diyos na tila parang apoy na dumarating mula sa langit at pumupukaw sa puso ng tao at nakakapagpabago nito ay pareho. Ang kanilang lakas, katapangan at mensahe para sa Diyos upang magbalik ang loob ng mga tao ay pareho. Habang papalapit nang papalapit ang kapaskuhan. Dapat nating malaman na ang mensahe ng Diyos ay “urgent”. Ito ay hindi tutulog-tulog o “mamaya na” o “bukas pa”. Ang paghahanda ay ngayon na. Ihanda natin ang ating puso at espiritu sa Diyos at kasama Niya. Panahon ngayon ng pagninilay at pagdarasal. Hindi lamang ng pagbibigayan sa mga mahal sa buhay. Higit sa lahat ang ating pagpapatibay ng ating pag-ibig at ugyan sa Diyos.

Magbalik-tanaw tayo sa mga nangyari ngayong taon. Tingnan ang mga pagkukulang sa Diyos at sa kapwa tao. Gawan natin ng paraan ngayon upang matuto at maging pursigi na gawin ang tama. Alalahanin natin ang sinabi ni San Juan Bautista, “repent”. Kailangan nating talikdan ang mga kasalanan, hindi mamaya o bukas ngunit ngayon na. At ang sakramento ng kumpisal ay naghihintay sa atin. Hindi upang tayo ay husgahan ng Diyos at ng pari ngunit upang patawarin tayo sa ating mga kasalanan at linisin tayo upang maging bagong tao ulit. Gaya ng isang pagbibinyag. Pinapatawad tayo sa kasalanan at nagkakaroon tayo ng bagong buhay. Amen. +

Pagnilayan natin ito. Amen. +
Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: Frances Mary Margaret DJ

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Tulungan ninyo po kaming ipahayag ang Salita ng Diyos! Salamat po and God bless!

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.