Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Tagumpay ng Panginoon Laban sa Masama”

 Photo Credit: thechurchofgodinchrist.wikia.com

 

Pebrero 4, 2019. Ika-4 Linggo ng Karaniwang Panahon.

Salmo 31: Magpakatatag ang tanang may tiwala sa Maykapal.

Unang Pagbasa: Hebreo 11:32-40

Magpapatuloy pa ba ako? Kulang ang panahon para maisalaysay ko ang tungkol kina Gideon, Barak, Samson, Jefte, David, Samuel, at mga propeta. Dahil sa pananampalataya, nagwagi sila laban sa mga kaharian, nagpatupad ng katarungan, at nagkamit ng mga ipinangako ng Diyos.

Napaamo nila ang mga leon, napatay ang naglalagablab na apoy, at nakaligtas sila sa mga talim ng tabak. Sila’y mahihina ngunit binigyan ng lakas upang maging magiting sa digmaan, kaya’t natalo ang hukbo ng mga dayuhan. Dahil sa pananampalataya, ibinalik sa ilang mga babae ang kanilang mga mahal sa buhay na namatay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay.

May mga tumangging sila’y palayain, sapagkat pinili nila ang mamatay sa pahirap upang sila’y muling buhayin at magtamo ng mas mabuting buhay.
Mayroon namang hinamak at hinagupit, at mayroon ding ikinadena at ibinilanggo. Ang iba naman ay pinagbabato, nilagari sa dalawa, [tinukso], at pinatay sa tabak. Ang iba’y nagdamit ng balat ng tupa at kambing, ang iba’y namulubi, inapi, at pinagmalupitan. Hindi karapat-dapat sa kanila ang daigdig! Nagpagala-gala sila sa mga ilang at kabundukan. Nagtago sila sa mga yungib at lungga sa lupa.

At dahil sa kanilang pananampalataya, nag-iwan sila ng isang kasaysayang hindi makakalimutan kailanman. Ang lahat ng mga ito, bagama’t may mabuting patotoo dahil sa kanilang pananampalataya, ay hindi tumanggap ng ipinangako,/ sapagkat may mas magandang plano ang Diyos para sa atin, upang sila’y hindi maging ganap malibang kasama tayo.

Ebanghelyo: Marcos 5:1-20

Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay dumating sa kabilang ibayo, sa lupain ng mga Geraseno. Pagkababa ni Jesus sa bangka, siya’y sinalubong ng isang lalaking sinasapian ng masamang espiritu.
Ang lalaking ito’y nakatira sa mga libingan. Hindi na siya maigapos, kahit tanikala pa ang gamitin. Bagama’t madalas siyang gapusin ng tanikala sa kamay at paa, nilalagot lamang niya ang mga ito. Wala nang nakakapigil sa kanya. Araw-gabi’y nagsisisigaw siya sa mga libingan at sa kabundukan, at sinusugatan din niya ng matalas na bato ang kanyang sarili.

Malayo pa’y natanaw na nito si Jesus. Patakbo itong lumapit at lumuhod sa harapan niya. Sumigaw siya nang malakas, “Jesus, Anak ng Kataas-taasang Diyos, ano’ng pakay mo sa akin? Ipangako mo sa ngalan ng Diyos na hindi mo ako pahihirapan!” Sinabi niya ito sapagkat iniutos ni Jesus, “Masamang espiritu, lumabas ka sa taong ito!”

Tinanong siya ni Jesus, “Ano ang pangalan mo?”
“Batalyon, sapagkat marami kami,” tugon niya. At nakiusap siya kay Jesus na huwag silang palayasin sa lugar na iyon.

Samantala, sa libis ng bundok ay may malaking kawan ng mga baboy na nagsisikain. Nagmakaawa kay Jesus ang masasamang espiritu, “Papasukin mo na lamang kami sa mga baboy.”

Pinahintulutan niya sila kaya’t lumabas nga sa lalaki ang masasamang espiritu at pumasok sa mga baboy. Ang kawan na may dalawang libo ay nagtakbuhan sa gilid ng matarik na bangin hanggang sa nahulog ang mga ito sa lawa at nalunod.

Tumakbo ang mga tagapag-alaga ng kawan ng baboy at ibinalita sa bayan at sa karatig-pook ang mga pangyayari. Kaya’t ang mga tao ay nagpuntahan doon upang alamin ang nangyari.

Paglapit nila kay Jesus, nakita nila ang lalaking dating sinasapian ng mga demonyo; nakaupo ito, nakadamit at matino na ang isip, at sila’y natakot. Isinalaysay sa kanila ng mga nakakita ang nangyari sa dating sinasapian ng demonyo at sa mga baboy.

Dahil dito, nakiusap ang mga tao kay Jesus na umalis siya sa kanilang lupain.

Nang pasakay na si Jesus sa bangka, nakiusap ang dating sinasapian ng mga demonyo na siya’y isama niya, ngunit hindi pumayag si Jesus. Sa halip ay sinabi niya sa lalaki, “Umuwi ka na at sabihin mo sa iyong mga kamag-anak ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon, at kung paano siya nahabag sa iyo.”

Umalis ang lalaki at ipinamalita sa buong Decapolis ang ginawa sa kanya ni Jesus. At namangha ang lahat ng nakarinig noon.

Pagninilay:

Sadyang nakamamangha ang Kapangyarihan ng ating Panginoon. Nakaharap niya ang kalaban na masasamang espiritu at sa loob ng katawan ng lalaki at sinabi nilang batalyon sila. Subalit kahit ganoon pa man ay dahil sa Salita ng Panginoon, agad lumayas ang mga ito mula sa katawan ng lalaki.

Ganito nga ang Kapangyarihan at tagumpay ng Diyos laban sa mga masasama. Ang problema lamang sa ating mundo ngayon ay pag-abuso ng mga tao sa kalayaan. Dahil may kakayanan tayong pumili at magdesisyon sa buhay, napakaraming tao ang pinipili mismo ang masasamang gawain, ang kasalanan, tsismis, pagnanakaw, pagpatay. Wala sa mga ito ang gawa ng Panginoon. Ang diablo ang may gawa nito sa pamamagitan ng mga taong naniniwala sa kasinungalingan, pagmamataas at pansariling interes kaysa sa Salita ng Diyos na pagbibigay, pagmamahal at sakripisyo.

Kaya naman mahalagang piliin natin ang Diyos at ihabilin sa kanya ang buong buhay natin at buong puso. Sa Unang Pagbasa, inihayag ni San Pablo ang pangalan ng mga tinawag na mga husgado sa Lumang Tipan. Itinuturing silang mga isinugo ng Diyos upang tulungan ang Israel na sugpuin ang mga kaaway.

Batalyon din ang kanilang mga hinarap at napakaraming digmaan ang napagtagumpayan nila bagamat mukhang imposible sa unang tingin. Subalit nalagpasan nilang lahat ng iyon dahil Diyos mismo ang kanilang naging lakas. Naniwala sila sa Diyos at sumunod sa kanya bagamat sila’y may mga sariling kahinaan.

Sana tayo rin ay lumago sa ating pananampalataya sa Panginoon. Ialay natin sa kanya ang lahat ng ating pinagdaraanan upang malagpasan din natin ang lahat. Hilingin din nating hilumin niya ang ating mundo. Patawarin nawa tayo ng Diyos sa mga kasalanan dahil sa pagpili ng mali, maging ng ating mga kapatid sa pananampalataya. Nang sa gayon ay tuluyang lumaki at maghari ang Diyos sa langit at maging dito sa lupa. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.