Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ESPESYAL: “Ang Pasko sa ating mga Puso”

Photo Credits: Focus Magazine

 

Disyembre 24 (Gabi) hanggang Disyembre 25, 2018. Dakilang Kapistahan ng Paskong Pagsilang ng Panginoon.

Salmo 98: Kahit saa’y namamalas tagumpay ng Nagliligtas. 

Unang Pagbasa: Isaias 52:7-10

O kay gandang pagmasdan sa mga kabundukan,
ang sugong dumarating upang ipahayag ang kapayapaan,
at nagdadala ng Magandang Balita.

Ipahahayag niya ang tagumpay at sasabihin:
“Zion, ang Diyos mo ay naghahari!”

Narito! Sisigaw ang nagbabantay,
dahil sa galak, sama-sama silang aawit;
makikita nila si Yahweh na babalik sa Zion.

Magsiawit kayo,
mga guhong pader nitong Jerusalem;
sapagkat inaliw ng Diyos ang hinirang niyang bayan;
iniligtas na niya itong Jerusalem.

Sa lahat ng bansa, makikita ng mga nilalang,
ang kamay ni Yahweh na tanda ng kalakasan;
at ang pagliligtas ng ating Diyos tiyak na mahahayag.

Ikalawang Pagbasa: Hebreo 1:1-6
Noong una, nangusap ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba’t ibang panahon at sa iba’t ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit nitong mga huling araw, siya’y nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang Anak.

Sa pamamagitan ng Anak ay nilikha ng Diyos ang sanlibutan, at siya ang piniling tagapagmana ng lahat ng bagay. Ang Anak ang maningning na sinag ng Diyos. Kung ano ang Diyos ay gayundin ang Anak.

Siya ang nag-iingat sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya’y umupo sa kanan ng makapangyarihang Diyos doon sa langit.

Ang Anak ay ginawang higit na dakila kaysa mga anghel, tulad ng pangalan na ibinigay sa kanya ng Diyos ay higit na dakila. Sapagkat kailanma’y hindi sinabi ng Diyos sa sinumang anghel,

“Ikaw ang aking Anak, mula ngayo’y ako na ang iyong Ama.”
Ni hindi rin niya sinabi sa kaninumang anghel,

“Ako’y kanyang magiging Ama,
at siya’y aking magiging Anak.”

At nang isusugo na ng Diyos ang kanyang panganay na Anak sa sanlibutan ay sinabi niya,
“Dapat siyang sambahin ng lahat ng anghel ng Diyos.”

Ebanghelyo: Juan 1:1-18

Nang pasimula ay naroon na ang Salita; ang Salita ay kasama ng Diyos, at ang Salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na siya ng Diyos. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya.

Ang nilikha sa kanya ay may buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw, at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman.

At naparito si Juan na isinugo ng Diyos upang magpatotoo sa mga tao patungkol sa ilaw at upang ang lahat ay sumampalataya dito. Hindi siya ang ilaw subalit naparito siya upang magpatotoo patungkol sa ilaw. Ito ang tunay na ilaw: dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao.

Dumating ang Salita sa sanlibutan ngunit hindi siya kinilala ng sanlibutang ito na nilikha sa pamamagitan niya.

Pumunta siya sa kanyang bayan ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niyang kababayan.

Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos.

Sila nga ay naging mga anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagagawan ng tao kundi ang pagiging anak nila ay dahil sa kalooban ng Diyos.

Ang Salita ay naging tao at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na kanya bilang kaisa-isang Anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang-loob at ng katotohanan.

Nagpatotoo si Juan tungkol sa kanya. Isinisigaw niya, “Siya ang tinutukoy ko nang aking sabihin, ‘Ang darating na kasunod ko’y higit kaysa sa akin, sapagkat siya ay naroon na bago pa man ako ipanganak.’”

Dahil siya’y puspos ng pag-ibig, naranasan natin ang masaganang kagandahang-loob ng Diyos. Dumating ang Kautusan sa amin sa pamamagitan ni Moises; ngunit sa pamamagitan naman ni Jesu-Cristo ay dumating ang kagandahang-loob at katotohanan.

Kailanma’y wala pang taong nakakita sa Diyos, ngunit siya ay ipinakilala ng kaisa-isang Diyos na lubos na minamahal ng Ama.

Pagninilay:

Maligayang Pasko sa ating Lahat!

Pag-ibig. Pag-ibig ng Diyos ang dahilan ng lahat. Ito ang ugat kung bakit niya tayo nilikha at kung bakit kahit matapos ng ating pagkakasala ay ginusto pa rin niyang iligtas tayo. At ang ating pagliligtas na ito ay sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang sarili sa atin bilang totoong tao at totoong Diyos. Ito ang pinagdiriwang natin ngayong pasko – ang mismong pagdating ni Jesus na ating Tagapagligtas sa mundo. Ang Salita ng Diyos ay nagkatawang tao upang magpatawad, magpagaling at hilumin ang ating mga sugat dulot ng kasalanan. Purihin ang Diyos ngayon at magpakailanman!

Ano ba ang Pasko para sa inyo? Noong tayo’y mga bata pa, malamang ay lagi nating inaabangan ang pasko dahil dito lamang tayo nakakakuha ng maraming Aguinaldo, bagong damit, kendi, mga masasarap na handa at kung anu-ano pang espesyal na sa pasko lamang natin mararanasan. Ngunit habang tumatagal at tayo’y lumalaki na at nagkaka-edad, may nagbago ba sa ating pakikitungo sa pasko? Nagbibigayan nga tayo at tumatanggap tayo ng maraming regalo ngunit ang tanong ay ano naman kaya ang ating regalo sa May kaarawan ngayon – ang ating Panginoong Jesus?

Ngayong Pasko’y maari tayong mag-alay ng tatlong mahahalagang regalo sa Panginoon nang libre. Walang bayad. Walang presyo at higit sa lahat ay maibabahagi din natin sa ibang maitatago nila habambuhay. Anu-ano ito? Basahin natin:

1. REGALO NG PAGPAPATAWAD.

May kagalit ka ba? Kinaiinggitan o kinapopootan? Panahon na para palayain ang sarili sa mga sama ng loob na itinatago sa puso. Wala nang mas hihigit pa sa regalo ng pagpapatawad. Hindi ibig sabihin na hihilom agad ang mga sugat ngunit ibig sabihin ay hinahayaan nating Diyos ay hilumin tayo. Kita niya ang paghihirap natin at siya mismo ang gagawa ng paraan upang bigyan tayo ng hustisya.

Walang kahit anumang materyal na bagay sa mundo ang makakagawa ng ginhawa at kapayapaang dulot ng pagpapatawad. Bagamat mahirap ito at kailangan ng panahon, kapag naggawa natin ng paunti-unti ay kalugud-lugod ito sa Diyos at kapakipakinabang sa kapwa at sa ating sarili. Alalahanin ang mga taong nakasakit sa atin at itaas silang lahat sa Diyos. Magtiwala sa Hustisya ng Panginoon (hindi sa Karma na siyang hindi kabilang sa pananampalatayang Katoliko). Ang tamang salita ay hustisya ng Diyos na walang nakakatakas kahit sino. Habang tayo’y nagpapatawad, Diyos mismo ang lalaban para sa atin. Kailangan lamang natin magpatawad, at ialay itong lahat sa Panginoon.

2. REGALO NG PAGLILINGKOD.

Maraming mga gawain ngayong kapaskuhan at sana lahat ito ay ialay natin sa Diyos. Isama natin siya sa lahat ng gawain bilang siya ang dahilan ng lahat. Siya nawa ang maging ugat kung bakit natin gustong magbigay at magsilbi sa mga tao hindi lamang sa mga kamag-anak ngunit lalo na sa mga kapus-palad. Panatilihin natin ang saya at habag sa ating puso.

Ito rin ang dahilan kung bakit naparito ang Panginoon. Naparito siya upang maglingkod at hindi paglingkuran. Tularan natin siya ngayong pasko at sa mga susunod na araw kahit hindi pasko.

3. REGALO NG PANALANGIN at PAGSUNOD SA KALOOBAN NI CRISTO

Sa kabila ng lahat, huwag nating kalimutan pasalamatan at papurihan ang Panginoon sa pananalangin. Panatilihin nating ang ating mga puso’y nakatutok sa Panginoong Diyos at nakasentro sa kanya sa gitna ng lahat ng kaingayan sa paligid. Sa tuwing tatanggap tayo ng kanyang katawan at dugo sa Banal na Komunyon ay ating kupkupin at patuluyin nang maluwag ang Panginoong Jesus. Nananahan siya sa atin.

Dito sa ating puso ang kanyang lugar ng kapanganakan at wala sa malayo. Nawa ay ang pananalangin natin at pagtitiyaga dito ang maging pwersang magtutulak sa ating puso upang sundin ang kanyang kalooban at patuloy na baguhin ang ating mga sarili upang maging kaaya-aya sa Diyos.

Muli, Maligayang Pasko po sa ating lahat at pagpalain po nawa kayo ng Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Panalangin: Maglaan ng tahimik na sandali upang mag-alay ng personal na panalangin kay Jesus. Ialay natin ang ating mga munting puso upang maging sabsaban at tahanan niya at sabihin natin ang lahat ng nais ng ating puso.

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita 

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.