Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Pag-akyat ni Jesus sa Langit”

Mayo 24, 2020. Ika-7 Linggo ng Panahon ng Muling Pagkabuhay.

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 1, 1-11
Pagbasa mula sa mga Gawa ng mga Apostol

Mahal na Teofilo:

Isinalaysay ko sa aking unang aklat ang lahat ng ginawa at itinuro ni Hesus buhat sa pasimula hanggang sa araw na siya’y umakyat sa langit. Bago siya umakyat, tinagubilinan niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga apostol na kayong hinirang. Pagkatapos ng kanyang pagbabata, maraming ulit siyang napakita sa kanila. Sa gayon, napatunayang siya’y buhay. Napakita sya sa kanila sa loob ng apatnapung araw at nagturo tungkol sa paghahari ng Diyos. At samantalang siya’y kasama-sama pa nila, kanyang tinagubilinan sila: “Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko na sa inyo.

Nagbinyag nga sa tubig si Juan, ngunit di na magtatagal at bibinyagan kayo sa Espiritu Santo.”
Kaya’t nang magkasama-sama si Hesus at ang mga alagad, nagtanong ang mga ito, “Panginoon, itatatag na ba ninyong muli ang kaharian ng Israel?” Sumagot siya, “Ang mga panahon at sandali ay itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan, at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon. Ngunit bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo’y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig.” Pagkasabi nito, siya’y iniakyat sa langit samantalang nakatingin sila sa kanya; at natakpan siya ng ulap.

Habang sila’y nakatitig sa langit, dalawang lalaking nakaputi ang biglang tumayo sa tabi nila. “Mga taga-Galilea,” sabi nila, “Bakit kayo narito’t nakatingala sa langit? Itong si Hesus na umakyat sa langit ay magbabalik tulad ng nakita ninyong pag-akyat niya.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 46, 2-3. 6-7. 8-9
Tugon: Habang umaakyat ang D’yos, ang tambuli’y tumutunog.

IKALAWANG PAGBASA
Efeso 1, 17-23
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso

Mga kapatid:
Hinihiling ko sa Diyos na ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkakilala sa kanya. Nawa’y liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa kanyang pagkatawag sa atin. Ito’y ang kaluwalhatiang inilaan niya sa kanyang mga hinirang, at ang walang hanggang kapangyarihan niya sa atin na mga nananalig sa kanya. Ang kapangyarihan ding iyon ang muling bumuhay kay Kristo at nagluklok sa kanya sa kalangitan, sa kanan ng Diyos. Kaya’t nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan, at pamunuan. Higit ang kanyang pangalan kaysa lahat ng pangalan, hindi lamang sa panahong ito kundi pati sa darating. Ipinailalim ng Diyos sa kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng bagay, at siya ang ginawang ulo ng Simbahan. Ito ang katawan ni Kristo, ang kapuspusan niya na pumuspuspos sa lahat-lahat.

Ang Salita ng Diyos.

MABUTING BALITA
Mateo 28, 16-20
Ang wakas ng Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon: Ang Labing-isang alagad ay nagpunta sa Galilea, sa bundok na itinuro sa kanila ni Hesus. Nang makita nila si Hesus, siya’y sinamba nila, bagamat may ilang nag-alinlangan. Lumapit si Hesus at sinabi sa kanila, “Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa Lupa. Kaya, humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Binyagan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-utos ko sa inyo. Tandaan ninyo: ako’y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Maligayang Dakilang Kapistahan ng Pag-akyat ni Jesus sa langit! Happy World Communications Day din po sa ating lahat! Tuluyan ngang bumalik si Jesus sa Ama gaya ng Kanyang mga sinabi sa Banal na Hapunan bago magpakasakit sa Krus. Subalit hindi ibig sabihin na hindi natin Siya kasama. Nangako Siya noon na ipapadala ang Espiritu Santo upang maging kasakasama natin at sa susunod na linggo ay Dakilang Kapistahan na ng Pentekostes.

Ngayon na umakyat si Jesus sa langit, pagnilayan natin ang Kanyang mga huling habilin sa atin. Hinabilin Niyang ipahayag natin ang Mabuting Balita at turuan ang ibang tao kung paano sumunod sa Panginoon. Kung akala nating para lang ito sa mga alagad ni Jesus 2000 taon na ang nakakaraan o para sa mga pari o relihiyoso ngayon ay nagkakamali po tayo. Para po ito sa ating lahat na nabinyagan at kabilang sa Simbahang Katolika. Tinatawag tayong tumugon sa ating sariling paraan paano natin maipapahayag si Jesus sa ibang tao. Pwedeng sa salita at maari ring sa gawa.

Sa paggawa ng mabuti at sa matibay na pagsunod sa Kanya, ipinapahayag na rin natin Siya at maaring sa pamamagitan natin ay makikita ng ibang tao kung paano sundin ang Diyos. Marami tayong maaring gawin sa ating sariling kapasidad kung magiging bukas lamang tayo sa Panginoon. Madalas kasi naiisip natin ay tayo lamang mag-isa. O kaya naman ay natatakot tayo sa sa mga balakid na kaakibat ng mga misyon na binibigay sa atin ng Diyos. Ngunit hindi ba’t si Jesus na ang nagsabi? “Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa”. Ibig sabihin kaya gawin lahat ni Jesus ng kanyang naisin. Kung iniutos Niya ito sa atin, Siya ang magbibigay ng lakas sa atin, mga sasabihin at lahat ng ating kailangan.

Kayang mapagtagumpayan ang anumang balakid kasama ni Jesus. Sino ba namang mag-aakalang lalaki ng ganito sa buong mundo itong Simbahan na itinatag ni Jesus na nagsimula lamang sa 12 apostoles? Ngayon ay mahigit isang bilyon na tayo at nasa iba’t ibang panig na nga ng mundo. Subalit marami pa ring mga taong namumuhay sa hirap at kasalanan. Kailangan nila tayo upang matulungan sila at ibigay si Jesus sa kanila sa pamamagitan ng mabuting gawa at pagpapahayag ng salita. Tunay ngang misteryoso ang plano ng Diyos.

Maraming grasya at kababalaghang mangyayari kung susunod lamang tayo sa Kanya nang bukal sa puso. Hindi natin laging malalaman agad ang resulta ngunit ang tungkulin natin ay maniwala at sumunod sa Kanya. Sa lahat ng ito, isa pa ang Kanyang sinabing maari nating baunin sa araw-araw na paglalakbay sa buhay “Tandaan ninyo: ako’y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan.” Ano pa ang ating kinatatakot? Ano ang ating pinangangamba? Nasa atin si Jesus at kasama natin Siya magpakailanman. Amen. +

Pagnilayan natin ito at pakatandaan.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal na Diyos!

Reflections: Frances Mary Margaret DJ

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.