Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Lakasan ng Loob sa Diyos”

 

 

Mayo 25, 2020. Lunes sa Ika-7 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay.

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 19, 1-8
Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol

Samantalang nasa Corinto si Apolos, si Pablo nama’y naglagos sa mga dakong bulubundukin ng lalawigan hanggang dumating sa Efeso. May natagpuan siya roon ilang alagad, at tinanong niya, “Tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo nang sumampalataya kayo?” “Hindi po,” tugon nila. “Ni hindi namin narinig na may Espiritu Santo.” “Kung gayun, sa ano kayo nabinyagan?” tanong niya. “Sa binyag ni Juan,” anila.

Sinabi ni Pablo, “Ang binyag ni Juan ay tanda ng pagsisisi. Sinabi niya sa mga Israelita na dapat silang sumampalataya sa darating na kasunod niya, samakatuwid baga’y kay Hesus.” Nang marinig nila ito, sila’y nagpabinyag sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ipinatong ni Pablo ang kanyang kamay sa kanila. Bumaba sa kanila ang Espiritu Santo at sila’y nagsalita ng iba’t ibang wika at nagpahayag ng salita ng Diyos. Sila’y humigit-kumulang sa labindalawang lalaki.

Sa loob ng tatlong buwan, si Pablo’y pumapasok sa sinagoga at nakikipagtalo sa mga naroon at buong tapang na ipinaliliwanag sa kanila kung ano ang paghahari ng Diyos.
Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 67, 2-3. 4-5ak. 6-7ab
Tugon: Tanang mga kaharian, ang Poong D’yos ay awitan.

MABUTING BALITA
Juan 16, 29-33
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon, sinabi ng mga alagad kay Hesus, “Ngayon po’y tuwiran na ang inyong pangungusap sa amin at hindi na patalinghaga! Alam na naming batid ninyo ang lahat ng bagay, at hindi na kailangang tanungin ninuman. Dahil dito, naniniwala kaming kayo’y mula sa Diyos.”

Sumagot si Hesus, “Naniniwala na ba kayo ngayon?” Darating ang oras – at ngayon na nga – na magkakawatak-watak kayo, magkakanya-kanyang lakad kayo, at iiwan ninyo ako. Gayunma’y hindi ako nag-iisa sapagkat kasama ko ang Ama. Sinabi ko ito sa inyo upang kayo’y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Mayroon kayong kapighatian dito sa sanlibutan; ngunit laksan ninyo ang inyong loob! Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan!”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Lunes po sa ating lahat! Nasa mga huling araw na nga po tayo ng panahon ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Sa ating mga pagninilay ay ihahanda natin ang ating sarili sa paggunita sa pagdating ng Espiritu Santo sa loob ng mga araw na ito hanggang linggo. Ngayon ay natunghayan natin na sinabihan ni Jesus ang mga alagad na iiwan nila Siya sa oras ng paghihirap. Bago dumating ang Espiritu Santo, sila ay madaling panghinaan ng loob. Natatakot, maraming hindi maunawaan na mga bagay at ang iba ay mayroon pang ambisyon. Tayo rin sa ating buhay kung hindi tayo dumedepende sa dasal at sa Espiritu ng Diyos ay madaling matakot at madismaya sa buhay. Lalo kung maraming pagsubok. Marami rin tayong gusto na kung anu-ano at hindi maunawaan na mga bagay. Ganito ang ating magiging buhay kung hindi natin makikita at makikila ang Espiritu Santo na ibinigay na ng Diyos sa atin. Ang isang regalo ay dapat tanggapin. Hindi natin matatanggap ang Kanyang mga regalo sa atin kung hindi tayo bukas at hindi natin kinikilala ang Diyos Espiritu Santo sa ating buhay sa ngayon.

Ngunit sinabi ni Jesus ngayon “ngunit laksan ninyo ang inyong loob! Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan!”. Lakasan natin ang ating loob. Magtiwala tayo sa Kanya kahit mahirap. Maraming bumabalakid sa ating daan upang mas mapalapit kay Jesus. Subalit sana ay huwag tayong magsawa at sumuko dahil kailanman ay hindi nagsawa at sumuko ang Diyos sa atin. Ngayon pa lang ay buksan na ang ating puso. Paano ito? Masasabi nating tunay nga natin itong binubuksan kung handa na tayo gawin anuman ang Kanyang naisin at sabihin sa atin. Kilalanin natin ang Diyos na matatagpuan natin sa pananalangin at sa pagdalo sa Misa upang marinig natin ang Kanyang tinig at makilala Siya. Kahit sa pamamagitan ng internet lalo sa panahon ngayon ng epidemya. Gawin natin ang anumang makakaya natin upang mapalapit sa Kanya ngayon. Huwag natin Siyang iwanan gaya ng ginawa ng mga alagad sa Kanya noong panahon ng krisis. Tawagin natin ang Espiritu Santo upang tayo ay gabayan at palakasin ang loob sa panahong tayo din ay sinusubok. Amen. +

Tanong sa Sarili: Paano mo mapapalago ang iyong relasyon sa Diyos at pagkilala sa Espiritu Santo?

Pagnilayan natin ito at pakatandaan.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal na Diyos!

Reflections: Frances Mary Margaret DJ

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.