Apologetics / Reflections Born Again Catholic Church Christian

Answering gotquestions.org: “Ako ay isang Romano Katoliko, bakit ko nanaisin na maging isang Kristiyano?” (Part 1)

Panimula: Paglilinaw at Pagsagot sa ilohikal na Tanong
Wala naman daw masamang intensyon ang gotquestions.org sa katanungang inilabas nila. Kundi, nagnanais lamang sila na ipakita ang pinagkaiba ng Romano Katoliko at ng isang “Biblikal” na Kristyano. Kung uunawain lang po natin yung tanong tiyak na makikita natin ano po ba talaga ang nais nilang palabasin:
Una: Na ang Iglesia Catholica Apostolica Romana ay hindi Kristyano.
Pangalawa: Na ang mga turo ng Iglesia Catholica ay labag sa mga aral ng Biblia.
Pangatlo: Na sila (Born Again Christians) ay ang mga tunay na Biblikal na Kristyano.
Kaya ngayon po lilinawin po natin ALIN PO BA ANG TUNAY, LEHITIMONG PANGKAT KRISTYANO, Simbahang Katolika po ba o ang mga bagong tatag na sekta na nasulputang parang mga kabuti na nagtuturo at nag-aangkin na sila lamang ang mga tunay na Kristyano at ang Simbahang Katolika ay huwad at labag sa Biblia.
Maliwanag na sinabi ni Apostol San Pablo na mayroon lamang isang pananampalataya, isang pagbabautismo at isang Panginoon at Dios (Efeso 4:5). There is no plurality of truth, only one. Kaya hindi po natin pwedeng isa-isang tabi ang katotohanan ng Evangelio alang-alang lamang sa “Pagkakaisa” at “respect, respect” concept na talaga naman laganap ngayon. Hindi po dapat makompromiso ang katotohanan dahil lamang sa iba pang bagay, kailangang maging direkta sa punto natin maipahayag ang dapat malaman ng lahat. Hindi po pwedeng tama ang simbahang katoliko tapos tama din ang lahat ng mga sektang sulpot. Bakit di pwede, halimbawa yung sinabi sa gotquestions.org ” Kami po ay simpleng naniniwala na talagang may mga seryosong problema sa mga katuruan ng Simbahang Katoliko na nararapat timbangin ayon sa katotohanan ng Salita ng Diyos. ” Kita nyo po? Hindi nila kinikilala na ang Simbahang Katoliko ay nagtuturo ng buong katotohanan, na ang simbahan di umano ay may siryosong problema, alalaong baga hindi compatible ang turo ng simbahan sa turo ng Biblia. Maaring sabihin ng iba na may katotohanan din namang itinuturo ang ibang sekta, oo totoo yun ngunit paano mo malalaman na katotohanan ngang “puro” at walang halong kabulaanan? Porket ba may dalang Biblia sa Dios na? Tandaan natin na isa sa mga panlalansi ni Satanas ay ang paghaluin ang katotohanan sa kasinungalingan para makadaya ng tao.
Pag tinanong po kayo ng ganyang tanong ganto lang po ang isasagot nyo: I’m a Catholic and I’m a true Christian. Catholic Church is not a sect nor a denomination, ang Catholic Church ay ang Common denominator. Kung wala ang Catholic church wala kayong Bibliang gamit ngayon at kung wala ang Catholic Church wala rin kayo ngayon. Ang Catholic Church ay ang tunay na church na itinayo ni Cristo since 33 AD, so Catholics are Christians. Kayo, kailan lang ba natatag “Church” nyo?
Mga Tunay na Kristyano: Nasa sa iisang Simbahan Lamang
Ngayon, Saan matatagpuan ang mga tunay na Kristyano? Sinabi ni Apostol Pablo: ” Sapagka’t kung paanong ang katawan ay iisa, at mayroong maraming mga sangkap, at ang lahat ng mga sangkap ng katawan, bagama’t marami, ay iisang katawan; gayon din naman si Cristo. Sapagka’t sa isang Espiritu ay binabautismuhan tayong lahat sa isang katawan, maging tayo’y Judio o Griego, maging mga alipin o mga laya; at tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. ” (I Cor. 12:12-13). ang mga Kristyano ay binautismuhang LAHAT sa Iisa lamang katawan. Hindi Madaming katawan, iba’t-ibang katawan o sa hiwa-hiwalay na katawan, hindi po, sa IISANG KATAWAN LAMANG po. At ano po ba ang Katawang ito na tinutukoy ni apostol san Pablo kung saan dito lamang binautismuhan ang mga tunay na Kristyano? Sa Colosas 1:24 ay ganto po ang sabi: ” Ngayo’y nagagalak ako sa aking mga hirap dahil sa inyo, at aking pinupunan sa akin ang kakulangan ng mga hirap ni Cristo sa aking laman dahil sa kaniyang katawan, na siyang iglesia…” Kaya ang iisang katawan kung saan duon lamang nabautismuhan ang mga tunay na Kristyano ay ang Iglesia. Sino po ang nagtatag ng Iglesia at saan nya ito itinatag? Sa Mateo 16:18 ay ganto po ang ating mababasa: “At sinasabi ko naman sa iyo, na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia; at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kaniya.” Ang Nagtayo ng iisang Iglesia Na iisang Katawan kung saan naduon ang mga tunay na Kristyano ay ang Panginoong Jesus mismo at itinatag nya ito sa ibabaw ng bato na dili iba’t si Apostol san Pedro. At ang Iglesiang ito ay hindi mapapanaigan ng Hades o ng kamatayan kaya imposible ang sinasabi ng mga sektang sulpot na naitaikod daw ang Iglesia kaya nawala, may nagsasabi pang hindi daw naitalikod kundi nabulwal daw, kasi kung naitalikod dapat daw ang nakasulat sa Biblia ay ihaharap at hindi ibabangon. Bakit ginawang Pedro O Bato si Simon? Dahil sa kanya ipinagkatiwala ang mga susi ng kaharian ng langit bilang katuparan ng hula ni Propeta Isaias (Cf. Isa. 22;22-23). Kaya ang mga tunay na Kristyano ay hindi kalat-kalat sa iba’t ibang mga sekta at denominasyon, sila ay nasa sa isang Katawan lamang o Simbahang tinatag ni Cristo. Well, ecumenically speaking, ang mga nabautismuhan sa labas ng Simbahan gamit ang trinitarian formula, naniniwala sa pagka-Dios ni Cristo at naniniwala sa biblia bilang salita ng Dios ay “maituturing” na Kristyano BUT NOT IN COMMUNION WITHE UNIVERSAL CHURCH Founded by our Lord JesusChrist, in other words kailagang maging in full communion sila sa Universal Church.
Ang Araw ng Pentecostes
Ang Simbahang ito na tinatag ni Cristo ay ipinanganak nuong araw ng pentecostes 33 AD, ang araw kung kailan bumama ang mang-aaliw o ang Espiritu Santo na ipinangako ni Jesus na kanyang susuguin sa mga apostol pag-alis nya ( Jn. 14:26, gawa 1:8). Sa araw ding ito ay nagahayag ang Catholicity o ang Universality (Mateo 28:19) ng Simbahan, hindi na lamang ito para sa mga hudyo kundi para na rin sa mga Hentil, sa bawat lahi, kulay at wika: ” At sa kanila’y may napakitang mga dilang kawangis ng apoy, na nagkabahabahagi; at dumapo sa bawa’t isa sa kanila. At silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo, at nangagpasimulang magsalita ng iba’t ibang wika, ayon sa ipinagkakaloob ng Espiritu na kanilang salitain.” (Gawa 2:3-4). Unang ipinangaral ang Evangelio sa mga Judio (Gawa 6:7; 9:31) at saka sa mga Hentil (Gawa 26:20) gaya ng mga taga Roma (Gawa 23:11, I Pedro 5:13). Unang tinawag na Kristyano ang mga alagad sa Antioquia (Gawa 11:26) at napapaisip po ako kung may mga Born Again Pastors and “Christians” ang nanduduon at syang binansagang Kristyano. At isang Obispo mula sa antioquia sa katauhan ni St. Ignatius ang unang gumamit ng word na Catholic Church upang ipangtukoy sa Simbahang tinatag ni Cristo: ” Where the Bishop is, there let the multitude of believers be; even as WHERE JESUS IS, there is the CATHOLIC CHURCH. ” (110 AD). Kaya ang Simbahan kung saan naroroon ang mga tunay na Kristyano ay itinatag nuong unang siglo palamang, 33 AD at hindi tulad ng mga hiwa-hiwalay at magkakakontrang mga sektang sulpot na kailan lamang nagsipaglitawan (i.e 90’s churches).
Ang Apat na Marka ng Tunay Simbahan
Walang opisyal na pangalan ang Iglesiang itinatag ng ating panginoong Jesus, ngunit makikilala natin ito sa pamamagitan mga marka na iniwan sa kanya ng Panginoong Jesus bilang tanda. Una ang simbahan ay IISA, gaya nga ng binanggit natin sa unahan, ang mga mananampalataya ay binautismuhan sa iisang katawan (Rom. 12:5) na siyang Iglesia (Col. 1:18) at ang Iglesiang tinayo ng Panginoong Jesus ay iisang Iglesia lamang (Mateo 16:18) na may iisang balangkas ng mga aral na sinasampalatayan (Judas 1:3; Fil. 1:27). Ang mga aral na ito ay hindi nagbabago mula nuon hanggang ngayon, ngunit ang simbahan sa kanyang pag-usad ay lalong humahantong sa mas malalim na pagkaunawa sa mga aral na ito (Jn 16:12-13). Isa pang punto ay ang Simbahan ay kasintahang mapapangasawa ni Cristo (Efe 5:23-24) at ang Panginoong Jesus ay tapat sa kanyang kasintahan, hindi sya two timer. Pangalawa, ang Simbahan ay BANAL, pinabanal ng dugo ng Panginoong Jesus (Gawa 20:28) na tumubos sa Simbahan at sa pamamagitan ng mga Sacramento (Efe. 5:26) ay nagpapabanal sa mga kanib nito dahil hindi porket banal ang simbahan ay nangangahulugang hindi na nagkakasala ang mga miyembro nito (Jn 6:70). Pangatlo, ang Simbahan ay Catholica o PANDAIGDIGAN, makikita natin na inutusan ng Panginoong Jesus ang mga Apostol na mangaral at ikalat ang evangelio sa buong sanglibutan (Mateo 28:19-20). Sa Simbahan ay pinag-isa kay Cristo ang lahat ng lahi upang maging kabahagi sa pandaigdigang Pamilya ng Dios (Gal. 3:28). 1,984 years na ang nakakaraan ngunit patuloy parin ang pagsusugo ng Simbahan sa mga missionero upang ipalaganap ang evangelio sa bawat sulok ng daigdig, at ngayon ang simbahan ay laganap na sa lahat ng mga bansa.at ang pang-apat, ang Simbahan ay APOSTOLIKA dahil ito ay itinayo na ang saligan ay ang mga Apostol (Efeso 2:19-20). ang simbahang ito ay may walang puto na paghahalinhinan ng mga obispo mula pa nuong panahon ng mga Apostol, ito ang tinatawag nating Apostolic succession (2 tim. 2:2). Halimbawa nito ay ang wal;ang patid na paghahalinhinan ng mga Sto. Papa mula pa kay Apostol San Pedro na syang unang Obispo ng Roma. Ang paghahalal ng isang kahalili ng Apostol (ang mga Obispo bilang kahalili ng mga Apostol) ay tradition nuon pa ng Unang Unang simbahan (Gawa 1:20 KJV). Ang Apat na Tatak na iyan ay taglay lahat ng Simbahang Katolika. Kaya, kung mayroon mang orihinal na Kristyano ay nwalang iba kundi ang mga mananampalatayang Katoliko.
Ad Majorem Dei Gloriam!
Soluta Est Veritas!
Pro Deo et Ecclesia!
Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.

Leave a Reply