Apologetics / Reflections Catholic Church Mariology

Is the Prayer HAIL HOLY QUEEN Unbiblical?

Isa sa mga pambabatikos ng ating mga kaibayo sa pananampalataya laban sa ating pagdedebosyon sa mahal na Inang Birheng Maria ang ang panalangin nating Aba po Santa Mariang Reyna (Latin: Salve Regina). Ito daw ay idolatrous and unbiblical statements. Kaya hindi daw ito dapat dasalin ng isang Kristyano. Iyan po ang lilinawin natin.

1. ABA PO, SANTA MARIANG REYNA

a) Santa Maria- Ayon sa batikos ng ibang sekta, hindi daw dapat tawaging Santa si Maria dahil wala naman daw mababasa sa Biblia na si Maria ay tinawag na Holy Mary. Tanging Dios lamang daw ang holy at si Maria ay hindi dapat pag-ukulan ng titulong ito dahil ito ay para lamang sa Dios. Una, dapat nating malaman na mayroon tayo tinatawag na Absolute at Relative Holiness, magkaiba ito so don’t confuse it mga minamahal naming Sola Scriptura brethren. Ang Dios ay malaya mula sa anumang karumihan at kasalanan, ito ay necessary para sa isang Dios, therefore ang Kabanalan ng Dios ay Absoluto (Hab. 1:13;Isa. 6:3). Ang Relative holiness naman ay nagpapakita sa atin na ang mga bagay, lugar tao etc ay maaring maging banal sa pamamagitan ng pagtatalaga (Exo. 29:30;). Si Maria, isang tao na itinalaga,ibinukod ng Dios, bukod na pinagpala sa babaeng lahat (Lucas 1:28) hindi ba sya maaring ituring na banal o santa? Ang Mga Kristyano ay tinawag na Saints o mga banal sa Biblia (1 Thes.5:27;Heb.3:1), si Maria ay isang Kristyano, as a Matter of fact unang Kristyano at lubhang masunurin sa kalooban ng Dios, at ang mga Kristyano ayon sa Biblia ay Banal so kung si Maria ay Kristyano, mali bang tawaging syang Banal o Santa? Ang mga kababaihan sa lumang tipan na naglagak ng kanilang pagtitiwala sa Dios ay tinawag na mga babaing banal (1 Pedro. 3:5), si Maria, higit sa mga babaeng ito ay naglagak ng kanyang buong pagtitiwala sa Dios at naging Ina ng ating manunubos, hindi ba’t mas marapat syang tawaging banal kaysa sa sinumang babae dito sa lupa yayamang sya ay bukod na pinagpala sa babaeng lahat (Lucas 1:28,42,48)?

b) Reyna-Bakit natin tinatawag na Reyna si Maria? May biblical bang batayan para rito? Meron po. Simula kay Haring Solomon ang Ina ng Hari sa Israel ay itinuturing na Inang Reyna. Makikita natin sa Biblia na laging nauunang banggitin ang Inang Reyna bago ang mga asawa at tauhan ng Hari (2 Hari 24:15). Ang inang reyna ay mayroon ding mahalagang posiyon sa kaharian (1 Hari 15:13). Napakahalaga ng ginaganpanan ng Inang reyna bilang asawa ng kasalukuyang hari at ng susunod na hari. Kaya mali ang pangangatwiran ng iba na ang Reyna sa kaharian ay ang asawa ng hari, mali! Ang Reyna ay ang Inang Reyna! Makikita natin ito sa mga Korean Novelas, diba lagi natin nakikita na ang Inang Reyna ay higit paring nakakataas kaysa sa mga asawa ng hari. Katabi ng luklukan ng Hari ay ang luklukan ng Inang Reyna, at kapwa silang may suot na Korona (Jer. 13:18). Kaya, si Jesus bilang kahuli-hulihang Hari sa angkan ni David, kasama ang kanyang Ina bilang Reyna ay kaluklok sa kanyang kanan at may suot na korona ay syang kinatuparan ng sinasabi ng kasulatan na Reynang nakaluklok sa kanan ng Hari at may maringal na damit (Awit 45:9 MB).

2. …IKAW ANG KABUHAYAN AT KATAMISAN, ABA PINANANALIGAN KA NAMIN…

Yes, it is Only Jesus our life (Jn. 14:16) and Hope (Col. 1:27) pero dapat po natin maintindihan na di naman po natin ipinapantay si Maria kay Jesus o inilalagay si Maria sa katayuan ni Jesus kapag tinatawag natin syang Life and hope. Ang pagkakagamit sa mga salitang ito ay poetical, makahulugan at masining. Kapag ba sinabi ko sa aking minamahal: ” Ikaw ang aking buhay, kung wala ka’y wala nang dahilan pa upang huminga…” “Ikaw ang aking karikta’t buhay…” “Ikaw ang pag-asa ng nanlulumo kong kaluluwa..” ibig sabihin ba nyan ay inilagay ko ang asawa ko sa katayuan ni Cristo bilang aking Panginoon at tagapagligtas? Ilohikal! Sa tuwing sinasabi ko ang mga katagang yaon sa Mahal na Birhen, ipinapakita ko lamang sa kanya at nais kong ipadama sa kanya ang aking pagmamahala at panganganlong sa kanya bilang aking Ina. Sinong anak ang hindi manganganlong sa kanyang ina? Tayong lahat ay mga anak niya at siya ay ating ina (Jn. 19:26-27). Sya ang makabagong Eva, ang ina ng sumakop at tumubos sa tanan na kung paanong pumasok ang kamatayan sa papamagitan ng kasalanan ng isang tao ay pumasok ang kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang paglilihi sa ating Panginoong Jesus (Roma 5:12-21) sa gayon ang pag-asa sa kaligtasan ay naging ganap sa pamamagitan ng pag-oo ni Maria sa kalooban ng Dios (Lucas 1:38).

3. ADVOCATA NOSTRA…MOST GRACIOUS ADVOCATE

Jesus is our unique advocate (I Tim. 2:5) and so the Holy spirit (Jn. 14:16). At ang Espiritu Santo na ating advocate, tagapamagitan o pintakasi ay kumikilos sa bawat isa sa atin bilang mga anak ng Dios (Rom. 8:14-17), at tayo dahil sa ating kaugnayan kay Cristo na ating unique mediator or advocate ay maaaring mamagitan para sa mga kapwa natin mananampalataya (I Tim. 2:1-5) sa paggabay ng Espiritu Santo na atin ding Advocate o Pintakasi (Rom. 8:26-27). Si Maria, sa kanyang lubos na pagsunod at pagpapasakop sa Dios ay pinanguluhan ng Espiritu Santo sa lahat ng bagay at naging instrumento ng Dios sa kasaysayan ng pagliligtas. Ang pagiging advocate ni Maria ay sa pamamagitan ng pananalangin sa Dios para sa atin (I tim. 2:1) bilang ating Ina (Jn. 19:26-27). Si Maria ay napakalapit sa ating Panginoong Jesus, namagitan si Maria para sa mga bagong kasal sa kasalan sa Cana dahil mapapahiya ang mga ito, at siya ay hindi tinanggihan ni Jesus (Jn 2:3) tulad ni Solomon na hindi tumanggi sa pakiusap at panambitan ng kanyang Ina (i Hari 2:19-20). Jesus will never reject the request of His Mother for he loved her and respected her so much (Deut. 5:16;Col. 3:20) even they’re in the heavens (Heb. 13:8).

Before I end this article, we are invitng you, as sons and doughters of Mary our ever Virgin Mother, that ones more, with great trust and love for her, call to her with all humility and ask her to intercede for us before her beloved Son, our Lord and Saviour Jesus-Christ:

Hail, holy Queen, Mother of mercy, hail, our life, our sweetness and our hope. To thee do we cry, poor banished children of Eve: to thee do we send up our sighs, mourning and weeping in this vale of tears. Turn then, most gracious Advocate, thine eyes of mercy toward us, and after this our exile, show unto us the blessed fruit of thy womb, Jesus, O merciful, O loving, O sweet Virgin Mary! Amen.

Ad Majorem Dei Gloriam!

Soluta est Veritas!
Pro Deo et Ecclesia!

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.

Leave a Reply