Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Buhay sa Diyos”

 

Mayo 26, 2020. Paggunita kay San Felipe Neri, Pari. Martes sa Ika-7 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 20, 17-27
Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol

Noong mga araw na iyon, mula sa Mileto, si Pablo’y nagpasugo sa Efeso at ipinatawag ang matatanda sa simbahan roon. Pagdating nila ay kanyang sinabi:

“Nalalaman ninyo kung paano ko ginugol ang buong panahong ipinamalagi ko sa inyo, mula nang unang araw na ako’y tumuntong sa Asia. Buong pagpapakumbaba akong naglingkod sa Panginoon at lumuluhang nagtiis ng maraming pagsubok dahil sa mga pagtatangka ng mga Judio. Hindi ako nangiming magsabi sa inyo ng anumang ikabubuti ninyo sa aking pagtuturo at pangangaral sa inyo, maging sa hayagan at sa bahay-bahay. Ipinangaral ko maging sa mga Judio at sa mga Griego na dapat nilang talikdan ang kanilang kasalanan at manumbalik sa Diyos, at manalig sa ating Panginoong Hesukristo.

Ngayon sa utos ng Espiritu, ako’y pupunta sa Jerusalem, at hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin doon. Ito lamang ang aking alam: sa bawat bayang dinalaw ko, ipinahayag sa akin ng Espiritu Santo na ang naghihintay sa akin doo’y pagkabilanggo at kapighatian. Subalit walang halaga sa akin ang aking buhay, maganap ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawaing ibinigay sa akin ng Panginoong Hesus—ang pagpapahayag ng Mabuting Balita tungkol sa kagandahang-loob ng Diyos.”

“Nakisalamuha ako sa inyo samantalang nangangaral ako tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngayon, alam kong hindi na ninyo ako makikitang muli. Kaya’t sa araw na ito’y sinasabi ko: hindi ako ang mananagot kung mapahamak ang sinuman sa inyo. Sapagkat ipinahayag ko ang lahat ng nilalayon ng Diyos para sa inyo; wala akong inilingid na anuman.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 67, 10-11. 20-21
Tugon: Tanang mong kaharian, ang Poong D’yos ay awitan.

MABUTING BALITA
Juan 17, 1-11a
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon, tumingala si Hesus sa langit at ang wika, “Ama, dumating na ang oras: parangalan mo ang iyong Anak upang maparangalan ka naman niya. Sapagkat pinagkalooban mo siya ng kapangyarihan sa sangkatauhan, upang magbigay ng buhay na walang hanggang sa lahat ng ibinigay mo sa kanya. Ito ang buhay na walang hanggan: ang kilalanin ka nila, ang iisa at tunay na Diyos, at si Hesukristo na iyong sinugo. Inihayag ko rito sa lupa ang iyong karangalan; natapos ko na ang ipinagagawa mo sa akin. Kaya, Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon ang karangalang taglay ko sa piling mo bago pa likhain ang sanlibutan.”

“Ipinakilala kita sa mga taong ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Sila’y iyo; ibinigay mo sila sa akin, at tinupad nila ang iyong salita. Ngayo’y alam na nilang mula sa iyo ang lahat ng ibinigay mo sa akin; sapagkat itinuro ko sa kanila ang lahat ng aking nabatid sa iyo at tinanggap naman nila. Natitiyak nilang ako’y galing sa iyo, at naniniwala silang ikaw nga ang nagsugo sa akin.”

“Idinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan kundi ang lahat ng ibinigay mo sa akin, sapagkat sila’y iyo. Ang lahat ng sa akin ay iyo, at ang lahat ng iyo ay akin; at pararangalan ako sa pamamagitan nila. At ngayon, ako’y pupunta na sa iyo; aalis na ako sa sanlibutan, ngunit nasa sanlibutan pa sila.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Maligayang Kapistahan po ni San Felipe Neri! Nasa mga huling araw pa rin po tayo ng tinatawag nating “Easter Season” at ngayon ay natunghayan natin na si Jesus ay nananalangin para sa mga alagad at para na rin sa atin – ang mga “nasa mundo” ngunit hindi “taga-mundo. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin ay bagamat naririto tayo sa mundo ay hindi dito ang ating permanenteng tahanan. Mayroong misyon na inilaan sa atin si Jesus. Ang buhay natin na nilikha ng Diyos ay may mahalagang pakay para sa Kanyang kaluwalhatian. Gaya ni Jesus na umakyat sa langit, tayo rin bilang Kristiyano at miyembro ng Simbahan na Kanyang katawan ay nakatakdang makasama ni Jesus sa langit kung saan Siya ngayon nakaluklok sa kanan ng Ama.

Subalit bakit pa kailangan tayong ipanalangin? Dahil ang buhay natin dito ay isang laban. May labanan na espiritwal na nagaganap. Gagawin ba natin ang kalooban ng Diyos o hindi? Gagawa ba tayo ng mabuti o hindi? Papakinggan ba natin ang Diyos o hindi? Araw-araw ay mayroon tayong ganitong desisyon na dapat gawin. Si Pablo na tulad ni Jesus ay nasa dulo na rin ng kanyang misyon. Inaalala ni Pablo ang kanyang naging buhay at mga ginawa kung nagawa nga ba niya ang kanyang misyon. Ito nga ay sinalaysay niya at natupad ang kanyang tungkuling magpahayag ng Mabuting Balita sa gitna ng mga matinding hirap. Tayo kaya? Marahil ay maganda ring magnilay at magbalik-tanaw sa ating buhay. Ano ba ang misyon natin sa buhay na ibinigay ng Diyos sa atin? Nagawa ba natin ito? Anu-ano ang mga ginawa natin?

Kung nasa dulo na tayo ng ating buhay ay ano ang magiging reaksyon natin? Mapayapa o nangangamba? Malungkot o masaya? Sapagkat, alam natin na ang buhay natin ay para sa Panginoon. Walang ibang makapagpapasaya at makakapuno ng nararamdaman nating kulang sa atin kung hindi ang buong pagsunod sa Kanya, gaya ng ginawa ng mga banal. Amen. +

Pagnilayan natin ito at pakatandaan.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal na Diyos!

Reflections: Frances Mary Margaret DJ

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.