Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Sapat na Pananampalataya”

 

 

 

 

Hulyo 20, 2020. Lunes ng Ika-16 Linggo sa Karaniwang Panahon.

UNANG PAGBASA
Mikas 6, 1-4. 6-8
Pagbasa mula sa aklat ni propeta Mikas

Pakinggan ninyo ang kaso ng Panginoon laban sa Israel.
Tumindig ka, Panginoon, at ilahad mo ang iyong kaso. Bayaan mong marinig ng mga bundok at mga burol ang iyong sasabihin.
Mga bundok at mga pundasyon ng sanlibutan, pakinggan ninyo ang sakdal ng Panginoon laban sa Israel na kanyang bayan. Sinasabi ng Panginoon, “Bayan ko, sagutin ninyo ako. Ano ba ang nagawa ko sa inyo? Naging pabigat ba ako sa inyo? Inialis ko kayo sa lupain ng Egipto, at tinubos sa pagkakaalipin. Sinugo ko sa inyo sina Moises, Aaron at Miriam upang kayo’y pangunahan.”

Ano ang dapat kong dalhin sa aking pagsamba sa Panginoon na Diyos na kataas-taasan? Magdadala ba ako ng guyang isang taon ang gulang bilang handog na susunugin sa kanyang harapan? Malugod kaya ang Panginoon kung siya’y handugan ko ng libu-libong tupa o walang katapusang agos ng langis ng olibo? Matuwa kaya siya kung ihandog ko sa kanya ang aking anak na panganay, ang laman ng aking laman, bilang kabayaran ng aking mga kasalanan? Itinuro na niya sa iyo, O tao, kung ano ang mabuti. Ito ang nais ng Panginoon” Maging makatarungan ka sa lahat ng bagay, patuloy mong ibigin ang iyong kapwa, at buong pagpapakumbabang sumunod sa iyong Diyos.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 49, 5-6. 8-9. 16bk-17. 21 at 23
Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin n’yang lubos.

MABUTING BALITA
Mateo 12, 38-42
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ng ilang eskriba at Pariseo kay Hesus, “Guro, maaari po bang pagpakitaan ninyo kami ng tanda mula sa langit?” Sumagot si Hesus, “Lahing masama at di-tapat sa Diyos! Naghahanap kayo ng tanda ngunit walang ipakikita sa inyo maliban sa palatandaaang inilalarawan ng nangyari kay Propeta Jonas. Kung paanong si Jonas ay tatlong araw at tatlong gabing nasa tiyan ng dambuhalang isda, gayun din ang Anak ng Tao ay tatlong araw at tatlong gabing sasailalim ng lupa. Sa Araw ng Paghuhukom, titindig ang mga taga-Ninive laban sa lahing ito at ito’y hahatulan ng kaparusahan, sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas; ngunit higit na di-hamak kay Jonas ang naririto! Sa araw na yaon, titindig ang Reyna ng Timog laban sa lahing ito at ito’y hahatulan ng kaparusahan, sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon; ngunit higit na di-hamak kay solomon ang naririto!”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon

Pagninilay:

Isang mapagpalang Lunes po sa ating lahat! Ang mga tao ay laging naghahanap ng palatandaan, patunay o ebidensiya. Subalit ang mga ito ay kawalan ng pananampalataya. Kaya naitanong ito ng mga eskriba at Pariseo kay Jesus ay dahil hindi sila naniniwala sa Kanya. Mababa ang tingin nila kay Jesus at balewala sa kanila anumang kabutihan at kababalaghan ang ginawa ng ating Panginoon.

Kung mayroong bahagi sa atin na gaya ng mga Pariseo at eskriba ay maghahanap din tayo ng kung anu-anong patunay o ebidensiya. Yung iba ay naniniwala pa sa swerte o horoscope na hindi naman paniniwalang Katoliko. Bagkus ay inilalayo pa tayo sa Diyos at sa tunay na pagpapala Niya. Nagmumula ito sa pusong nangangamba o nawawalan ng pag-asa. Sapagkat ang pananampalataya ay kabaliktaran ng paghahanap ng ebidensiya. Naniniwala tayo hindi dahil sa nakita natin ngunit naniniwala tayo at sumasampalataya matapos nito ay mas makikita natin. Magsisimula tayo sa pananampalataya, at ang Diyos ay ipapahayag lalo ang Kanyang sarili sa atin. Mas lalo Niyang ipapakita ang Kanyang sarili at ang Kanyang pagpapala sa atin. Sapagkat walang ibang palatandaan kung hindi si Jesus mismo. Siya mismo ang palatandaan, ebidensiya at patunay na ating hinahanap. Wala nang mas hihigit pa sa pag-aalay ng buhay ni Jesus sa atin, dahil sa Kanyang labis na pagmamahal sa atin.

Mula sa wagas na pag-ibig ng Diyos sa atin ay kaya Niyang gawing lahat para sa atin. Naibigay nga Niya lahat lahat pati ang Kanyang buong sarili, ano pa ang hindi Niya kayang ibigay sa atin? Ngunit hindi ang gusto lamang natin, kung hindi ang pinakamainam para sa atin, sapagkat hindi naman laging maganda at pinakamainam ang ating gusto. Kailangan nating magtiwala at ihabilin ang ating sarili sa Diyos.

Tumingin tayo sa Krus. Kung paanong si Propeta Jonas ay nanatili sa dilim sa loob ng balyena, gaanon din ang Panginoon na namatay at nabuhay nang ikatlong araw. Siya mismo ang palatandaang tayo rin ay babangon kasama Niya kung namatay tayo kasama Niya. Kung mamamatay tayo sa sariling pagdududa, pag-aalala, takot at pangamba at tuluyang sumuko sa Kanya ay tiyak mapagtatagumpayan natin ang lahat gaano kahirap. Magkaroon lamang tayo ng sapat na pananampalataya sa Diyos. Amen. +

Pagnilayan natin ito at pakatandaan.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: Frances Mary Margaret DJ

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Tulungan ninyo po kaming ipahayag ang Salita ng Diyos! Salamat po and God bless!

—————

Gusto mo bang tumulong?

Mag-donate na sa Caritas Manila!
Pumunta sa https://caritasmanila.org.ph/ at alamin kung paano.

Walang maliit na tulong sa paningin ng Panginoon kung ibinibigay ito ng may pagmamahal.
Kung ano man ang ibinigay mong tulong, ibalik nawa sa’yo ng Panginoon makailang ulit at biyayaan ka pa nawa ng Diyos! Amen. +

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.