Apologetics / Reflections Exodus 20:4-5 Idolatry Occultism Statues

ITINUTURO BA NG EXODO 20:4-5 NA BAWAL LUMIKHA NG MGA REBULTO NI JESUS AT NG MGA SANTO?

TALATA: [4]“Huwag kang gagawa para sa iyong sarili ng inukit na larawan o ng anumang kawangis ng anumang nasa langit sa itaas, o ng nasa lupa sa ibaba, o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. [5]Huwag mo silang yuyukuran, o paglingkuran man sila; sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin, na aking […]

Apologetics / Reflections Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Exodus 20:4-5 Faith God Idolatry Religion

Sumasamba Ba Ang Mga Catholico Sa Mga Rebulto? By Apolohistang Katekista

Isang common objection na at common source of dispute ng mga Protestante at mga fundamentalist anti-catholic heretics at iba pang sekta at relihiyon laban sa catholic church ay ang tungkol sa pagkakaroon ng mga rebulto at larawan sa simbahan. Pag nakadaupang palad natin itong mga ito sigurado ibubulalas agad nila sa atin: “Catholic ka? Naku! […]

Horoscope Idolatry Occultism

SHOULD WE BELIEVE IN CHAIN MESSAGES, HOROSCOPE?

“FORWARD THIS TO 14 PERSON IF YOU DON’T WANT TO DIE ETC.” That is the most common chain messages or letters that we can read every day in social media especially on Facebook. Should we believe on this? The answer is NO. The Bible really condemns this. FOR THOSE PEOPLE WHO RECEIVES THE CHAIN TEXT […]

Horoscope Idolatry

IS READING HOROSCOPE ENTERTAINING? BY: Admin Coco

Reading horoscopes are not entertaining it can lead you to the sin of divination. All forms of divination are to be rejected: recourse to Satan or demons, conjuring up the dead or other practices falsely supposed to “unveil” the future. Consulting horoscopes, astrology, palm reading, interpretation of omens and lots, the phenomena of clairvoyance, and […]