Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Payapa kay Cristo”

Hunyo 23, 2020. Martes sa Ika-12 Linggo ng Karaniwang Panahon.

UNANG PAGBASA
2 Hari 19, 9b-11. 14-21. 31-35a. 36
Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga Hari

Noong mga araw na iyon, nagsugo si Haring Senaquerib ng Asiria kay Ezequias at ipinasabi ang ganito: “Huwag mo nang dayain ang iyong sarili na ang Jerusalem ay maliligtas ng pananalig mo sa iyong Diyos. Hindi lingid sa iyo kung paano nilupig ng mga hari ng Asiria ang ibang lupain. Hindi ka rin makaliligtas sa akin.”

Binasa ni Ezequias ang sulat na ibinigay sa kanya ng mga sugo ni Senaquerib. Pagkatapos, pumasok siya sa Templo, inilatag sa kanyang harapan ang sulat, at nanalangin ng ganito: “Panginoon, Diyos ng Israel na nakaluklok sa trono sa itaas ng kerubin. Kayo lamang ang Diyos ng lahat ng kaharian sa ibabaw ng lupa. Kayo ang lumikha ng langit at ng lupa. Dinggin ninyo ako, Panginoon. Narinig ninyo ang pag-alipusta ni Senaquerib. Totoo nga, Panginoon, na marami nang nalupig na bansa ang mga hari ng Asiria. Nagawa nilang sunugin ang mga diyos ng mga bansang yaon sapagkat hindi naman talagang Diyos ang mga iyon kundi mga kahoy at batong ginawang diyus-diyusan. Kaya nga, Panginoon, iligtas ninyo kami kay Senaquerib para malaman ng buong daigdig na kayo lamang ang tangi at iisang Diyos.”

Sa Isaias ay nagpasugo kay Ezequias at ipinasabi ang ganito: “Ipinasasabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, na narinig niya ang panalangin mo. Ito naman ang kanyang sinabi tungkol kay Senaquerib:
“Itinatakwil ka, laging hinahamak
ng anak ng Sion, dalagang marilag.
Sa iyong likuran ay iiling-iling
anak na babae nitong Jerusalem.
May natirang magmumula sa Jerusalem, gayun din sa Sion. Ito’y mangyayari dahil sa pagmamalasakit ng Panginoon.”

Ito naman ang sinasabi ng Panginoon tungkol sa hari ng Asiria: “Hindi siya makapapasok sa lungsod na ito ni makatutudla kahit isang palaso. Hindi niya ito lulusubin ni papaligiran. Kung paano siya dumating, ganoon din siya aalis. Hindi niya masasakop ang lungsod na ito, pagkat ito’y ipagtatanggol ko alang-alang sa aking kapakanan at alang-alang kay David na aking lingkod.”

Nang gabing yaon, pinasok ng anghel ng Panginoon ang kampo ng mga taga-Asiria at napatay niya ang sandaa’t dalawampu’t limang libong kawal. Kaya nagmamadaling umuwi sa Ninive si Haring Senaquerib.

Ang Salita ng Diyos
.
SALMONG TUGUNAN
Salmo 47, 2-3a. 3b-4. 10-11
Lungsod ng D’yos ay matatag dahil sa bigay n’yang lakas.

MABUTING BALITA
Mateo 7, 6. 12-14
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “Huwag ninyong ibigay sa aso ang bagay na banal, sapagkat kayo’y babalingan at lalapain nila pagkatapos. Huwag ninyong ihagis sa baboy ang inyong mga perlas sapagkat yuyurakan lamang nila ang mga iyon.
“Kaya gawin ninyo sa inyong kapwa ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang kahulugan ng Kautusan ni Moises at ng turo ng mga propeta.
“Pumasok kayo sa makipot na pintuan; sapagkat maluwag ang pintuan at malapad ang daang patungo sa kapahamakan, at ito ang dinaraan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay, at kakaunti lang ang nakasusumpong niyon.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Martes po sa ating lahat! Ang daan tungong kabanalan at kabutihan ay sadyang makipot. Ibig sabihin, ito ay mahirap at kailangan ng sakripisyo. Tatlo ang ating kalaban sa pananatili sa kabutihan at kabanalan. Una, ang mundo. Taliwas ang sinasabi ng mundo sa Diyos. Sinasabi ng mundo, “gawin mo sa kapwa mo kung ano ang ginawa nila lalo kung masama ito” o kaya naman ay “lamangan mo ang iyong kapwa”. Dapat mas angat tayo kaysa iba. Dapat tayo ang nauuna. Dapat tayo ang sikat, ang tinitingala, maganda, gwapo, atbp. ang mundo ay tila isang malaking entablo na kailangan ng “show” at magandang imahe lalo ngayon sa panahon ng social media. Madaling ipagyabang at ipangalandakan kung ano ang mayroon tayo sa ibang tao. Subalit, hindi ito ang daan tungong kabanalan.

Ang daan tungong kabutihan ay tunay na pamumuhay hindi para sa sarili – hindi para iangat ang sarili kung hindi ang ibang tao. Ito ay ang magsilbi sa ibang tao kahit walang kapalit. Ito ang mensahe ng Ebanghelyo. Ikalawa, ang laman. Tayo ay mga tao na puno ng kahinaan. Kailangan nating labanan ang ating sariling kagustuhan at kahinaan sa mga bagay. Lalo na sa pagiging tapat sa ating tungkulin – saan man tayo inilagay ng Panginoon. Sa pamilya – bilang anak o asawa, at kapatid, sa trabaho at sa kahit ano pang papel na ginagampanan natin upang maging tapat, at magpursigi ay kailangang magsakripisyo ng sariling kagustuhan at labanan ang kahinaan kung kinakailangan. Ikatlo, ang diablo, lahat ng negatibo at mga temptasyon ay galing din sa kalaban. Bagamat hindi natin sila nakikita ay nagtatrabaho sila sa likod. Sa mga negatibong pag-iisip, pananaw at mga paghuhusga ng ating kapwa. Malalabanan natin ito sa pamamagitan ng tiwala sa Diyos at kababaang loob. Higit sa lahat, sa pamamagitan ng dasal at matibay na relasyon sa Panginoon.

Ito ang paglakad sa makitid na pintuan, at hindi natin ito mapagtatagumpayan nang walang panalangin. Ang taliwas dito ay ang daan na nilalakaran ng mundo o karamihan sa tao. Maluwag ang daan at madaling lakaran. Mas madaling sumali sa pamimintas ng ibang tao o sa paghuhusga sa kung ano ang kanilang mali. Kaysa ang papurihan ang tao at sabihin kung ano ang maganda sa kanya sa kabila ng kahinaan. Mas madaling magtrabaho para sa sariling kapakanan kaysa kapwa, dahil sino ba ang gusto ng walang kapalit? Subalit bilang mga Katoliko, naniniwala tayong ang ating gantimpalang tunay ay nasa langit kung saan hindi ito nauubos.

Mas madali ring paniwalaan ang mga iniisip kahit negatibo. Sa pag-iisip na tayo ay tama sa ating mga iniisip. Subalit hindi ito ang daan ng Diyos. Hindi rin tayo nilikha upang magpaalipin sa tatlong ito. Kay Cristo, makakayanan nating labanan ang lahat. Makakayanan natin ang makipot na daan. Ito ang daan ng liwanag at kapayapaan na hindi maibibigay ng mundo sa atin. Hindi rin ito maiaalis sa atin sapagkat sa Diyos ito nagmumula at hindi nakadepende kahit saan o kahit kanino. Amen. +

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal na Diyos!

Reflections: Frances Mary Margaret DJ

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Tulungan ninyo po kaming ipahayag ang Salita ng Diyos! Please like, follow and share! Salamat po and God bless!

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.