Daily Gospel on DCF

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Magmahal Gaya ng Pagmamahal sa atin ng Diyos”

Photo ©: Blessed Sound Photographer

Mayo 4, 2018. Biyernes. Ika-5 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Salmo 57:8-9, 10 at 12: Sa gitna ng mga bansa sabihing “Diyos ay Dakila!”

Unang Pagbasa: Gawa 15:22-31

Minabuti ng mga apostol at ng Matatanda, kasama ng buong Iglesya, na pumili ng mga lalaking pasasamahin nila kina Pablo at Bernabe pa-Antiokiya. Pinili nila si Judas na tinatawag na Barsabas at si Silas na kinikilala sa mga kapatid. At ipinadala sa kanila ang sulat na ito:

“Pagbati ng mga apostol at Matatanda na mga kapatid sa mga kapatid na di-Judio sa Antiokiya, Siria, at Cilicia. Nabalitaan naming na ginugulo kayo ng ilan sa amin at nabalisa tuloy ang inyong loob. Hindi namin sila isinugo. Kayat nang malaman naming ito, napagkaisahan naming pumili ng mga taong papapuntahin sa inyo, kasama nina Bernabe at Pablo – mga lalaking itinalaga ang sarili sa ating Panginoong Jesucristo.

Isinugo namin sa inyo sina Judas at Silas upang ipaliwanag ang sinasabi sa sulat na ito. Sapagkat minabuti namin at ng Espiritu Santo na huwag na kayong atangan ng iba pang pasanin maliban sa mga bagay na talagang kailangan. Huwag kayong kakain ng anumang inihandog sa mga diyus-diyosan, ng dugo at ng hayop na binigti. Huwag kayong makikiapid. Layuan ninyo ang mga iyan at mapapabuti kayo. Paalam.”

At pinalakad nila ang mga sugo. Pagdating sa Antioquia, tinipon ng mga ito ang mga kapatid at ibinigay ang sulat. Pagkabasa sa sulat, nagalak ang lahat dahil sa kanilang narinig.

Ebanghelyo: Juan 15:12-17

Ito ang aking utos: magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa kaysa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo’y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang aking mga utos. Hindi ko na kayo itinuturing na mga alipin, sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang panginoon. Sa halip, itinuring ko kayong mga kaibigan, sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi ninyo ako pinili, kayo ang pinili ko.

Pinili ko kayo upang kayo’y magbunga at manatili ang inyong bunga upang ang anumang hingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan, ay ibibigay sa inyo. Ito nga ang utos ko sa inyo: magmahalan kayo.

Pagninilay:

Ang pag-ibig ay isa kung hindi pa ang pinakamasarap na bagay na nararanasan natin dito sa mundo ngunit ito rin ang pinakamasaklap at masalimuot. Kaakbay ng isang tunay na pagmamahal ang sakrpisyo at pagbibigay nang sarili tulad ng ating Panginoong Jesu Cristo sa Krus. Ibinigay Niya ang Kanyang buhay at sarili nang buong buo alang-alang sa lubos na pag-ibig sa ating lahat. Ito ang tunay na tanda ng pag-ibig na ganap. Kung may kaakibat na paghihirap at pagdurusa at sa kabila nito’y tuloy pa ring nagmamahal anuman ang danasin ng isa’t isa. Masasalamin ito sa pagmamahal ng isang magulang sa isang anak. Sa panganganak pa lang ng isang ina ay nailalagay na sa peligro ang kanyang sariling buhay para lamang makapagbigay ng isa pang buhay at ito ang buhay ng kanyang magiging supling. Lagi lagi ay pipiliin ng ina o ng sinumang ama at magulang na magbigay ng magandang kinabukasan para sa anak kahit pa kapalit nito’y araw-gabi na pagpapagod sa trabaho o pagkalayo sa ibang bansa alang-alang sa pamilya at sa anak.

Samu’t saring ang paraan, anyo, bahagi at pagpaparamdam ng pagmamahal sa ating buhay. Dito sa ebanghelyo ngayong araw ay inuutusan tayo ng Panginoon “Magmahalan kayo kung paano ko kayo minahal.” Maaring iutos ang pagmamahal dahil ito ay isang aksyon. Hindi ito basta lamang pakiramdam na laging kinikilig o kaya naman ay natutuwa. Madalas ang pagmamahal ay napapatunayan sa gitna ng mga pagsubok. Ang pagmamahal ay inihahayag sa ating mga gawa. At makapipili tayo ng kung ano ang ating gagawin. Kung ang ating bawat gawain ba ay ginagawa natin ng may kalakip na pagmamahal o pagrereklamo? Pag-ibig ba, kagalakan o pagkamakasarili?

Dahil ang pusong tunay na umiibig ay laging gugustuhing magbigay ng sarili para sa kapakanan ng minamahal. Sa inyong trabaho, kung minamahal ninyo ang inyong gawain at nilalagay pati ang inyong puso, makakapagsilbi kayo sa kumpanya, katrabaho at mga parokyano nang buong galak dahil gusto ninyo ang inyong ginagawa. Lahat ay gagaan. Ngunit kung wala dito ang inyong puso ay lahat tila napakabigat. Ang pagmamahal na ito ay minsan pinipili ding maramdaman. Kung ito ay tatanggapin natin sa ating puso nang may buong pag-asa at sigla ay tiyak aagos ang pagmamahal sa ating puso at ito ang makikita nang mga tao sa kapaligiran. Hanggang sa lahat ng paligid natin ay maging magaan at kahit mahirap ang problema ay malalagpasan dahil may pag-ibig na nagtitiyaga sa anumang suliranin na nararanasan sa kasalukuyan. Kailangan lamang natin itong piliin at iwaksi ang anumang kasinungalingan sa ating mga isip na magiging masaya lamang tayo “kapag ka ____(punan ng anumang kondisyon).” Ito ay tila ba para bang sa isang bagay o pangyayari lamang nakasalaylay ang pag-ibig at kasayahan. Anumang oras kung ano man ang ating buhay ay makapipili tayong magmahal at maging maligaya. Dahil ang tunay na kaligayahan ay matatagpuan lamang sa pag-ibig at hindi sa materyal na bagay.

Makuha man natin ang lahat ng kayamanan at karangyaan sa mundo kung wala tayong minamahal ay napakalungkot pa rin ng buhay. Ngunit pansinin na kahit wala masyadong magarbong kagamitan at ano pang luho sa buhay basta buo at nagmamahal ang pamilya kung saan ang Diyos ang nasa gitna ay malalagpasan ang lahat kahit gaano kabigay. Tingnan natin ang mga biyaya sa ating buhay at ang Diyos ay pasalamatan nang makita natin ang kagandahan ng buhay sa kabila ng mga pagsubok na ating dinaranas. Lahat ay lilipas din ngunit ang Diyos ay laging sumasaatin hanggang sa kahuli-hulihan ng ating buhay.

Panalangin: Panginoon, turuan mo akong magmahal gaya ng pagmamahal mo sa amin. Bigyan mo ako ng lakas at puso na handang magsakripisyo at magbigay ng sarili para sa minamahal. Panatilihin mo ito sa akin at sa lahat ng mga mahal ko sa buhay – ang pag-ibig Mong busilak, banayad at ganap na nanatili sa puso naming lahat mong Iyong mga anak hanggang kabilang buhay. Amen. +

Isang mapagpalang biyernes sa ating lahat!

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By:

Admin – Francesca Maria Margarita

Defend the Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.

Leave a Reply