Daily Gospel on DCF

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Gaya ni Jesus”

Photo ©: nasledie-college.ru

Mayo 5, 2018. Sabado. Ika-5 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Salmo 110:1b-2, 3, 5: “Purihin ng lahat ang D’yos parangalan s’yang malugod.

Unang Pagbasa: Mga Gawa 16:1-10

Nagpunta rin si Pablo sa Derbe at sa Listra. Naroroon si Timoteo na isang alagad. Ang kanyang ina ay isang mananampalatayang Judio at ang kanyang ama nama’y isang Griego. Mataas ang pagtingin ng mga kapatid sa Listra at sa Iconio kay Timoteo. Ibig isama ni Pablo si Timoteo kaya’t tinuli niya ito alang-alang sa mga Judio sa lunsod na iyon, dahil alam nilang lahat na ang kanyang ama ay isang Griego. Sa bawat lunsod na kanilang dalawin, ipinaaalam nila sa mga kapatid ang pasya ng mga apostol at mga pinuno ng iglesya sa Jerusalem, at iniutos na sundin iyon. Kaya’t tumibay sa pananampalataya ang kaanib ng bawat iglesya, at araw-araw nadaragdagan ang bilang ng mga alagad

Sapagkat binawalan sila ng Espiritu Santo na mangaral sa lalawigan ng Asia, naglakbay sina Pablo sa lupain ng Frigia at Galacia. Pagdating sa hangganan ng Misia, nais nilang pumasok sa Bitinia, subalit hindi sila pinahintulutan ng Espiritu ni Jesus. Kaya’t dumaan sila ng Misia at nagpunta sa Troas.

Kinagabihan, nagkaroon si Pablo ng isang pangitain; isang lalaking taga-Macedonia ang nakatayo at nakikiusap sa kanya, “Pumarito kayo sa Macedonia at tulungan ninyo kami.” Pagkatapos ng pangitaing ito, gumayak agad kami sapagkat natiyak naming kami’y tinatawag ng Diyos upang ipangaral sa Macedonia ang Magandang Balita.

Ebanghelyo: Juan 15:18-21

“Kung napopoot sa inyo ang sanlibutan, alalahanin ninyong ako muna ang kinapootan nila bago kayo. Kung kayo’y taga-sanlibutan, mamahalin nila kayo, sapagkat kayo’y kabilang sa kanila. Hindi kayo taga-sanlibutan. Sila’y napopoot sa inyo dahil pinili ko kayo.

Alalahanin ninyo ang sinabi kong ito: walang aliping nakakahigit kaysa sa kanyang panginoon. Kung ako’y inusig nila, uusigin din nila kayo. Kung sinunod nila ang aking sinabi, susundin rin nila ang inyong sasabihin.

Subalit ang lahat ng ito’y gagawin nila sa inyo dahil sa akin, sapagkat hindi nila kilala ang nagsugo sa akin.

Pagninilay:

Kung nabubuhay sa kasalakuyan si Jesus malamang ay hindi siya makikilala nang karamihan. Iiwasan, kamumuhian at kasusuklaman tulad ng iba. Si Jesus ay nabubuhay sa lahat sa atin lalung lalo na sa mga mahihirap, mga may-sakit, namatayan, mga abandunado at lahat ng mga naapi at naghihirap sa mundo. Iilan ba sa atin ang may puso pa para sa mga ito? Sinabi ni Jesus sa ebanghelyo ngayong araw “alalahanin ninyong ako muna ang kinapootan nila bago kayo”. Ibig sabihin ay maging ang ating Panginoon noong siya’y nabubuhay ay naranasan ang lahat ng ito. Wala siyang anumang yaman, magarbong titulo at posisyon dito sa lupa. Dahil dito siya ay kinutya ng marami. Ito ang sinasabi niyang “hindi siya kilala ng mundo”. Sa realidad ng mundo mula noon hanggang ngayon ay ang mga panglabas na katangian ang hinahanap. Kailangang mayaman, mapera, maganda, gwapo at anu pa. Ngunit kung wala lahat nito ay hindi ka “kabilang” o “mahal” ng mundo. Ngunit sa tunay na Anak ng Diyos at nadarama ang pagmamahal ng Panginoon lahat ng ito ay walang halaga dahil alam natin sa kaibuturan ng puso ang halaga ng tao ay wala sa lahat ng ito. Si Jesus ay nagpakababa upang maramdaman ng lahat ng tao ang kanyang pagmamahal hindi lamang sa mga mababango, mayayaman, at mga magagaling ngunit lalung lalo na sa mga hindi nakararanas ng mga ganitong pribilehiyo at mga sinasabing hindi sikat at hindi gusto ng mundo.

Tayo rin mga kapatid ay tinatawag na mahalin kung sino man ang minahal ni Jesus. Magkaroon ng isang pusong mapagkumbaba at mapagmalasakit sa kapwa. Ilan ba sa atin ang nakakadama ng awa sa ating kapwa na mga mahihirap at gutom? O di kaya naman ay dinadaan-daanan lang natin sila nang nakakaligtaan natin na kahit si Jesus ay namumuhay sa mga ito at kung tutulungan natin sila ay naipadarama din natin kay Jesus ang ating pagmamahal sa kanya sa pamamagitan ng ating kapwa?

Sa mumunting paraan ng ating pagbibigay ay makakakibahagi tayo sa mga paghihirap ng ating Panginoon at dito natin maipamamalas ang pag-ibig natin sa Kanya. Alang-alang sa pagmamahal natin sa Diyos ay pipiliin ang mas mahirap ngunit mas mainam para sa ating kapwa. Kaya ba natin tagalan na hindi mahalin ang mundo alang-alang kay Jesus? O kaya naman ay kuntento na tayo sa pagiging komportable ng ating buhay kung saan ang seguridad ng ating buhay ay nasa pera at mga ari-arian, kaya naman wala na tayong pakialam sa iba?

Pagnilayan natin ito mga kapatid. Kung anong klaseng puso na ng aba ang mayroon tayo ngayon. Kung marunong pa ba itong magmahal ng kapwa tulad ni Jesus o ito ay naging manhid na. Ipanalangin natin na matuto tayong magmahal kung paanong nagmamahal ang ating Panginoon sa lahat hanggang sa mga oras na ito. Ito ang daan upang maranasan natin ang tunay at walang hanggang kagalakan sa ating mga buhay. Ang ligayang nabubuo lamang at nakokompleto sa Diyos.

Panalangin: O Jesus, pag-alabin mo ang aming puso nang lubos na pagmamahal sa iyo at sa aming kapwa na naapi at mahirap mahalin. Tulungan mo kami at turuan na magmahal nang kami’y mapasama sa iyong kaharian magpasawalang hanggan. Amen. +

Isang mapagpalang Sabado sa ating lahat!

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By:

Admin. Francesca Maria Margarita

Photo ©: Nasledie College

Defend the Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.

Leave a Reply